NTU-SEARCA Joint Scholarship Program for Global ATGS

This is a partnership between the Master Program in Global Agriculture Technology and Genomic Science (Global ATGS) of the National Taiwan University (NTU) and SEARCA. The joint scholarship program aims to cultivate agricultural professional talents, encourage academic excellence, and promote research and development of agriculture within Southeast Asia.

Application Deadline: 

 • Deadline for the first round of Application: 20/11/2020
 • Deadline for the second round of Application: 2/5/2021

Brief Description:

 • University or Organization: National Taiwan University (NTU) 
 • 120th World University Rankings 2020
 • 21st Asia University Rankings
 • Department: SEARCA
 • Course Level: Bachelor degree
 • Award: Full scholarship in 2 years
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, and Vietnam
 • The award can be taken in Online

Eligibility:      

 • Eligible Countries: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, and Vietnam
 • Eligible Course or Subjects: Entry level of laws
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Must not be more than 35 years of age at the time of application
 • Planned research must be aligned with SEARCA’s overarching theme of Accelerating Transformation Through Agricultural Innovation (ATTAIN)

How to Apply:

 • How to Apply: Applicants must fill out online the NTU-SEARCA Joint Scholarship Application Form and upload a copy of all required documents
 • Supporting Documents: 
 • Original/ certified true copy of Bachelor of Science (BS) transcript of academic records bearing the seal of the University and original signature of the Registrar or Head of the University. An explanation of the university’s grading system must accompany the transcript of academic records.
 • Original/ certified true copy of BS diploma
 • Certificate of employment (if employed)
 • Updated curriculum vitae
 • Brief description of the research the applicant plans to conduct for his/her thesis. 
 • 2 copies of a passport-size photo of the applicant
 • Certification from a medical doctor that the applicant is in good physical and mental health condition and is fit to undertake graduate studies.
 • Admission Requirements: Applicants must have to meet the following requirements:
 • Priority research topics must fall within the ATTAIN priority area.
 • Language Requirements: Fluency in English. Knowing Chinese is an advantage.

Benefits:

The program includes tuition and other school fees; travel allowance to cover international airfare; book and supplies allowance; health insurance; living allowance for food, lodging, and incidental expenses.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ từ Đại Học Quốc Gia Đài Loan & Trung Tâm Ngiên Cứu Nông Nghiệp Đông Nam Á (SEARCA) 

Đây là sự hợp tác giữa Chương trình Thạc sĩ Công nghệ Nông nghiệp Toàn cầu và Khoa học Bộ gen (Global ATGS) của Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU) và SEARCA. Chương trình học bổng nhằm mục đích ươm mầm tài năng chuyên về mảng nông nghiệp, khuyến khích các ứng cử viên có thành tích học tập xuất sắc và thúc đẩy nghiên cứu và phát triển nông nghiệp trong khu vực Đông Nam Á.

Hạn chót nộp đơn: 

 • – Hạn nộp hồ sơ đợt 1: 20/11/2020
 • – Hạn nộp hồ sơ đợt 2: 2/5/2021

Mô tả ngắn gọn:

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU) và SEARCA
 • Xếp hạng 120 Đại học Thế giới năm 2020
 • Xếp hạng 21 Đại học Châu Á năm 2020
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Học viên bậc Thạc sĩ
 • Giải thưởng: học bổng toàn phần trong 2 năm
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, CHDCND Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Online

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, CHDCND Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Bằng thạc sĩ về mảng nông nghiệp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • – Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp đơn
 • – Kế hoạch nghiên cứu phải phù hợp với chủ đề chung của SEARCA là Sự tăng tốc trong chuyển đổi thông qua đổi mới nông nghiệp (ATTAIN)

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Ứng viên phải điền trực tuyến Mẫu đơn đăng ký học bổng NTU-SEARCA và tải lên bản sao của tất cả các tài liệu được yêu cầu.
 • Tài liệu hỗ trợ: 
 • – Bản chính / bản sao có chứng thực bảng điểm học bạ Cử nhân Khoa học (BS) có đóng dấu của trường Đại học và chữ ký gốc của cán bộ đăng ký hoặc người đứng đầu trường đại học. Giải thích về hệ thống chấm điểm của trường đại học phải kèm theo bảng điểm của học bạ.
 • – Bản chính / bản sao có chứng thực văn bằng BS
 • – Giấy xác nhận việc làm (nếu đã đi làm)
 • – Sơ yếu lý lịch cập nhật
 • – Mô tả ngắn gọn về nghiên cứu mà ứng viên dự định thực hiện cho luận án của mình.
 • – 2 bản sao ảnh cỡ hộ chiếu của người nộp đơn
 • – Giấy xác nhận của bác sĩ y tế rằng ứng viên có tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần tốt và đủ sức khỏe để theo học sau đại học
 • Yêu cầu : Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • – Các đề tài nghiên cứu ưu tiên phải thuộc lĩnh vực ưu tiên của ATTAIN
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: thành thạo giao tiếp, sử dụng tiếng Anh. Biết tiếng Trung là một lợi thế.

Những lợi ích:

Chương trình bao gồm học phí và các khoản học phí khác; trợ cấp đi lại để trang trải vé máy bay quốc tế; trợ cấp sách và vật tư; bảo hiểm y tế; trợ cấp sinh hoạt cho ăn, ở và các chi phí phát sinh.

Apply Now

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2142

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network