Deadline: 20/08/2020

NRU Higher School of Economics International Master Awards in Russia

National Research University Higher School of Economics (HSE University) is accepting applications for the International Master Awards for International students.

The program is open to support all international students from all over the globe by covering 50% of tuition fees to study one of 17 master’s degree programs in one of the best and most innovative universities in Russia.

HSE University consistently ranked as one of Russia’s top universities and offers a wide range of programs in both Russian and English. It is a leader in combining Russian education traditions with the best international teaching and research practices.

Why at National Research University Higher School of Economics? HSE University is one of the preeminent economics and social sciences universities in Eastern Europe and Eurasia. With top departments and research centres in a number of international fields, it provides outstanding educational programs from secondary school to doctoral studies.

Application Deadline: August 20, 2020

Brief Description

 • University or Organization: National Research University
 • Department: Higher School of Economics (Saint Petersburg)
 • Course Level: Master
 • Award: Free tuition and a monthly scholarship 1,500 RUB
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Varies
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Russia

Eligibility

 • Eligible Countries: All international students from around the world are welcome to apply
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must have an international bachelor’s degree.
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded in the following available programs:
 • Business and Politics in Modern Asia
 • Applied and Interdisciplinary History «Usable Pasts»
 • Big Data Analysis in Business, Economy, and Society
 • Information Systems and Human-Computer Interaction
 • Software Development and Data Analysis
 • Enterprise Software Development
 • Comparative Politics of Eurasia
 • Modern Social Analysis
 • Urban Development and Governance
 • Management and Analytics for Business
 • Applied Economics and Mathematical Methods
 • Strategic Management in Logistics
 • Educational Administration
 • Finance
 • Cultural and Event Tourism Management
 • Civil and Commercial Law
 • Law and Public Administration

How to Apply

How to Apply: Applications are accepted online.

 1. To apply for Bachelor’s programs, it is necessary to submit an application and then sit exams online or on-site.
 2. Master’s programs require submitting a portfolio in accordance with the requirements of each program and then passing an interview.
 • Supporting Documents: Applicants must submit required documents include the following documents: CV, motivation letter, at least one recommendation letter, and copy of the bachelor’s degree.
 • Applications have to be submitted by August 10, 2020 – for citizens from countries with visa regime, and by August 20, 2020 – for citizens from visa-free countries.
 • Scholarships awardee selection process is based on portfolio competition and interviews (conducted in person or online).

Benefits:

 • The HSE University program will provide free tuition for the whole period of studying and a monthly scholarship 1,500 RUB.
 • Tuition fee waivers cover a substantial part of the annual tuition fee: for Bachelor’s program– 25-70%, for Master’s programs – 25-50%.

Học bổng Thạc sĩ tại University Higher School of Economics, Nga

Đại học Nghiên cứu Quốc gia Trường Đại học Kinh tế (Đại học HSE) đang chấp nhận đơn đăng ký Giải thưởng Thạc sĩ Quốc tế dành cho sinh viên.

Chương trình này được mở để hỗ trợ tất cả sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới bằng cách chi trả 50% học phí để học một trong 17 chương trình cấp bằng thạc sĩ tại một trong những trường đại học tốt nhất và sáng tạo nhất ở Nga.

Đại học HSE liên tục được xếp hạng là một trong những trường đại học hàng đầu của Nga và cung cấp một loạt các chương trình bằng cả tiếng Nga và tiếng Anh. Trường đi đầu trong việc kết hợp truyền thống giáo dục của Nga với thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu quốc tế.

Tại sao tại Đại học Nghiên cứu Quốc gia Trường Đại học Kinh tế? Đại học HSE là một trong những trường đại học kinh tế và khoa học xã hội ưu việt ở Đông Âu và Âu Á. Với các khoa và trung tâm nghiên cứu hàng đầu trong một số lĩnh vực quốc tế, nó cung cấp các chương trình giáo dục nổi bật từ trung học đến nghiên cứu tiến sĩ.

Hạn cuối: 20/08/2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học /Tổ chức: Đại học Nghiên cứu Quốc gia
 • Khoa: Trường đại học kinh tế (Saint Petersburg)
 • Cấp độ khóa học: Thạc sĩ
 • Giải thưởng: Học phí miễn phí và học bổng hàng tháng 1.500 RUB
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Khác nhau
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện ở Nga

Điều kiện đăng ký

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới đều được chào đón để đăng ký
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải có bằng cử nhân quốc tế.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Tài trợ sẽ được trao trong các chương trình có sẵn sau đây:
 • Kinh doanh và Chính trị ở Châu Á hiện đại
 • Lịch sử ứng dụng và liên ngành «Quá khứ có thể sử dụng»
 • Phân tích dữ liệu lớn trong kinh doanh, kinh tế và xã hội
 • Hệ thống thông tin và tương tác giữa người và máy tính
 • Phát triển phần mềm và phân tích dữ liệu
 • Phát triển phần mềm doanh nghiệp
 • Chính trị so sánh Á-Âu
 • Phân tích xã hội hiện đại
 • Quản trị và phát triển đô thị
 • Quản lý và phân tích cho doanh nghiệp
 • Kinh tế học ứng dụng và phương pháp toán học
 • Quản trị chiến lược trong hậu cần
 • Phòng giáo dục
 • Tài chính
 • Quản lý du lịch văn hóa và sự kiện
 • Luật dân sự và thương mại
 • Luật và hành chính công

Quy trình đăng ký

 • Học bổng được đăng ký trực tuyến
 • Để đăng ký các chương trình Cử nhân, cần phải nộp đơn và sau đó dự thi trực tuyến hoặc tại chỗ.
 • Các chương trình Master Master yêu cầu nộp Porfolio theo yêu cầu của từng chương trình và sau đó vượt qua một cuộc phỏng vấn.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải nộp các tài liệu cần thiết bao gồm các tài liệu sau: CV, thư nêu động lực, ít nhất một thư giới thiệu và bản sao bằng cử nhân.
 • Đơn phải được nộp trước ngày 10 tháng 8 năm 2020 – đối với công dân từ các quốc gia có chế độ thị thực và đến ngày 20 tháng 8 năm 2020 – đối với công dân từ các quốc gia miễn thị thực.
 • Quá trình lựa chọn học bổng được trao dựa trên Porfolio tư và các cuộc phỏng vấn (được tiến hành trực tiếp hoặc trực tuyến).

Những lợi ích:

Chương trình Đại học HSE sẽ cung cấp học phí miễn phí cho toàn bộ thời gian học và học bổng hàng tháng 1.500 RUB. Việc miễn học phí bao gồm một phần đáng kể của học phí hàng năm: đối với chương trình Đại học: 25-70%, cho các chương trình Thạc sĩ – 25-50%.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *