North Carolina State University – PhD Positions in Experimental Electronic Materials Scholarships 2020-2021

Scholarships help strengthen your academic and career goals by removing financial barriers. In order to cover study expenses, North Carolina State University is offering the Ph.D. Positions in Experimental Electronic Materials for the session 2020/2021.

The funding program aims to attract international students who want to commence a Ph.D. degree program at the Department of Electrical and Computer Engineering in the USA.    

Summary

Nice offer for international students in the USA.

North Carolina State University is a leading public research university with more than 36,000 undergraduate and graduate students. It has excellent strength in engineering, statistics, agriculture, life sciences, textiles, and design.

Why study at NC State University? It has been recognized for its wonderful study in science, technology, engineering, and mathematics. The university is dedicated to excellent teaching, the creation and application of knowledge, and engagement with public and private partners.

Application Deadline: November 1, 2020

Brief Description

 • University or Organization: North Carolina State University
 • Department: Department of Electrical and Computer Engineering
 • Course Level: PhD
 • Award: Salary
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Various
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the USA

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: Ph.D. program in the area of experimental electronic materials.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria:
 • Must have a condensed matter physics background.
 • Must have taken prior courses in quantum mechanics and solid-state physics and be interested in working full time on the experiments in the lab.
 • Must have a Bachelor’s degree from an accredited college or university in Electrical Engineering or Computer Engineering.

How to Apply

 • How to Apply: In order to apply for the opportunity, candidates must take admission to a Ph.D. degree program at the North Carolina State University. After that, you must have to send the following documents to Dr. Vashaee at dvashae-at-ncsu.edu.
 • Supporting Documents: Must submit a CV, academic certificates, and transcripts with your application.
 • Admission Requirements: Candidates must have a previous year’s degree.
 • Language Requirement: If English is not your first language, you should provide evidence of English language ability: IELTS, TOEFL, or other acceptable proof.

Benefits

The North Carolina State University will provide a handsome salary package to the eligible candidates for the academic session 2020/2021.

Apply Now


Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học North Carolina State 2020, USA 

Học bổng giúp củng cố mục tiêu học tập và nghề nghiệp của bạn bằng cách loại bỏ các rào cản tài chính. Để giúp các bạn trang trải chi phí học tập, Đại học bang North Carolina cung cấp các bạn một học bổng dành cho vị trí tiến sĩ về Vật liệu điện tử thí nghiệm vào năm học 2020/2021.

Chương trình tài trợ nhằm thu hút sinh viên quốc tế muốn bắt đầu chương trình bậc tiến sĩ tại Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính tại Hoa Kỳ.

Sơ lược

Ưu đãi tuyệt vời cho sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ.

Đại học bang North Carolina là một trường đại học nghiên cứu công lập hàng đầu với hơn 36.000 sinh viên đại học và sau đại học. Trường Đại học có những chương trình đào tạo tuyệt vời về kỹ thuật, thống kê, nông nghiệp, khoa học đời sống, dệt may và thiết kế.

Tại sao nên học tại Đại học bang NC? Nó đã được công nhận cho những chương trình nghiên cứu tuyệt như trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Trường đại học được dành riêng cho giảng viên xuất sắc, sáng tạo và áp dụng kiến ​​thức, và sự tham gia với các đối tác công cộng và tư nhân.

Hạn chót nộp đơn: 1/11/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học bang North Carolina
 • Bộ môn: Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: Mức lương
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Khác nhau
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Hoa Kỳ

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Chương trình tiến sĩ trong lĩnh vực vật liệu điện tử thử nghiệm.
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Phải có một nền vật lý vật chất ngưng tụ.
 • Phải tham gia các khóa học trước về cơ học lượng tử và vật lý chất rắn và quan tâm đến việc làm việc toàn thời gian trên các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.
 • Phải có bằng Cử nhân từ một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận về Kỹ thuật Điện hoặc Kỹ thuật Máy tính.

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Để đăng ký cơ hội, ứng viên phải nhập học chương trình cấp bằng tiến sĩ tại Đại học bang North Carolina. Sau đó, bạn phải gửi các tài liệu sau cho Tiến sĩ Vashaee tại dvashae-at-ncsu.edu.
 • Tài liệu hỗ trợ: Phải nộp CV, chứng chỉ học thuật và bảng điểm với đơn đăng ký của bạn.
 • Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải có bằng năm trước.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn, bạn nên cung cấp bằng chứng về khả năng ngôn ngữ tiếng Anh: IELTS, TOEFL hoặc bằng chứng chấp nhận được khác.

Những lợi ích

 • Đại học bang North Carolina sẽ cung cấp cho các ứng viên trúng tuyển một phần thưởng bao gồm một gói lương cho các ứng viên đủ điều kiện cho khóa học 2020/2021.

Đăng ký ngay 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network