[New Zealand] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Unitec Institute Of Technology 2021

Được thành lập vào năm 1976, Viện Công nghệ Unitec là viện công nghệ lớn nhất ở Auckland, New Zealand. Nó cung cấp các chương trình học từ chứng chỉ đến trình độ sau đại học với nhiều môn học. Tại Unitec, bạn sẽ được trải nghiệm một môi trường học tập kết hợp giữa lý thuyết đầu ngành và kinh nghiệm thực hành, bạn sẽ được trang bị tất cả các kỹ năng.

Hạn chót nộp đơn: Mở

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Học viện Công nghệ Unitec
 • Bộ phận: NA
 • Cấp độ khóa học: Văn bằng
 • Giải thưởng: Nhiều
 • Số giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: quốc tế
 • Giải thưởng có thể được nhận tại New Zealand 

Đủ điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Thái Bình Dương, Châu Á, Châu Phi, Caribê, Châu Mỹ Latinh và Khối thịnh vượng chung
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Tài trợ sẽ được trao cho bất kỳ môn học nào do trường đại học cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, các ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí đã cho: Để đăng ký Học bổng toàn phần New Zealand, bạn phải từ 18 tuổi trở lên
 • Ứng viên phải đăng ký vào một chương trình cấp bằng đại học

Cách thức đăng ký:

 • Cách thức đăng ký: Ứng viên phải nhập học trong chương trình văn bằng tại viện. Sau đó, bạn có thể đăng ký cơ hội thông qua cổng thông tin trực tuyến.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải có những điều sau đây: Bản sao có chứng thực / công chứng của trang chi tiết cá nhân từ hộ chiếu hoặc giấy khai sinh
 • Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của tất cả các bảng điểm và chứng chỉ bậc đại học trước đó
 • Bản sao giáo trình của bạn là bắt buộc nếu bạn đăng ký tín chỉ chéo
 • Bản sao có chứng thực / công chứng của trang chi tiết cá nhân từ hộ chiếu hoặc giấy khai sinh
 • Yêu cầu nhập học: Để đăng ký chương trình, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu nhập học của trường đại học
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Sinh viên cần đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh của trường đại học.

Những lợi ích

Học bổng New Zealand bao gồm:

 • Toàn bộ học phí
 • Trợ cấp sinh hoạt để đáp ứng các chi phí sinh hoạt cơ bản
 • Trợ cấp thành lập cho chi phí thiết lập ở New Zealand
 • Bảo hiểm y tế / du lịch
 • Du lịch đến và đi từ quê hương của học giả
 • Giúp đỡ chi phí nghiên cứu và luận văn cho nhiều sinh viên sau đại học

Apply Now


Established in 1976, Unitec Institute of Technology is the largest institute of technology in Auckland, New Zealand. It offers study programmes from certificate to postgraduate degree level across a range of subjects. At Unitec, you’ll get to experience a learning environment and it has a combination of industry-leading theory and hands-on experience, you’ll be equipped with all the skills.

Application Deadline: Open

Brief Description

 • University or Organization: Unitec Institute of Technology
 • Department: NA
 • Course Level: Diploma
 • Award: Various
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in New Zealand

Eligibility        

 • Eligible Countries: Pacific, Asian, Africa, Caribbean, Latin America, and Commonwealth
 • Eligible Course or Subjects: The sponsorship will be awarded in any subject offered by the university
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • To apply for a full New Zealand Scholarship, you must be 18 years old or older
 • Applicants must have to in enroll in an undergraduate degree programme

How to Apply

 • How to ApplyApplicants have to take admission in the diploma program at the institute. After that, you can apply for the opportunity through the online portal.
 • Supporting Documents: Applicants must have the following:
 • Certified/notarized copy of personal details page from passport, or birth certificate
 • Original or certified photocopies of all previous tertiary transcripts and certificates
 • Copies of your syllabus are required if you are applying for cross-credits
 • Certified/notarized copy of personal details page from passport, or birth certificate
 • Admission Requirements: To apply for the programme, applicants have to meet the admission requirements of the university
 • Language Requirement: Students need to fulfil the English language requirements of the university.

Benefits

The New Zealand Scholarship covers:

 • Full tuition fees
 • A living allowance to meet basic living expenses
 • An establishment allowance for set-up costs in New Zealand
 • Medical/travel insurance
 • Travel to and from the scholar’s home country
 • Help with research and thesis costs for many postgraduate students

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2500

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network