National Scholars Awards by University of Iowa

 

The University of Iowa is a famed institution of higher learning recognized nationally and globally. It provides numerous graduates, undergraduate, postgraduate, research and engineering programs for seekers better achievement.

 

The University of Iowa is looking for excellent worldwide candidates for its National Scholars Awards programme in the United States. The aim of this educational award is to encourage international applicants who are going to enrol in an undergraduate degree programme for the session 2020-2021.

 

Application Deadline: March 01, 2021

Brief Description

 • University or Organization: University of Iowa

 

 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate.

 

 

 • Awards: $2,000–$12,000

 

 • Nationality: International..
 • Number of Scholarships: Numbers not given
 • The scholarship can be taken in the United States.

Eligibility

 

 • Eligible Countries: All nationalities.

 • Acceptable Course or Subjects: Undergraduate degree courses in any field. 

 • Admissible Criteria: To be eligible, candidates must have to complete the following criteria: 

  • S. citizens or permanent residents or international students who graduate from a U.S. high school. 

  • Nonresident undergraduate first-year students who submit a complete application by March 1, 2021.

How to Apply

 • How to Apply:  For applying for this award, aspirants have to take admission in undergraduate degree coursework at the university. The grant is awarded automatically to eligible students upon admission. 
 • Supporting Documents: Candidates must have to submit the transcript, photographs, letter of recommendation, a resume, photocopy of passport, and pre-qualification degree. 
 • Admission Requirements: For applying, you need to check the entry requirements of the university. 
 • Language Requirements: Aspirants from outside the home country will often need to meet specific English language requirements in order to be able to study there. 

Benefits

Each winning applicant will receive $2,000–$12,000 up to four years which cover your educational expenses.

Apply Now

__________________________________________________________________

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Iowa 2021

 

Đại học Iowa là một cơ sở đào tạo đại học nổi tiếng được công nhận trên toàn quốc và toàn cầu. Đại học Iowa cung cấp các chương trình đại học, sau đại học, nghiên cứu và kỹ thuật cho những người tìm kiếm thành tích tốt hơn.

 

Đại học Iowa đang tìm kiếm những ứng viên xuất sắc trên toàn thế giới cho chương trình Giải thưởng Học bổng Quốc gia của trường tại Hoa Kỳ. Mục đích của giải thưởng giáo dục này là khuyến khích các ứng viên quốc tế sẽ đăng ký vào một chương trình cấp bằng đại học cho giai đoạn 2020-2021.

 

Hạn chót nộp đơn: ngày 1 tháng 3 năm 2021

 

Mô tả ngắn gọn

  • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Iowa
  • Sở: N / A
  • Cấp độ khóa học: Đại học
  • Học bổng: $ 2.000– $ 12.000
  • Chế độ truy cập: Trực tuyến
  • Số lượng học bổng: Không có số lượng cụ thể

 

 • Quốc tịch: Mọi quốc tịch

 

 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Hoa Kỳ

 

Điều kiện ứng tuyển

 • Các nước đủ điều kiện: Mọi quốc gia
 • Khóa học ứng tuyển: Chương trình bậc đại học ở mọi lĩnh vực
 • Yêu cầu đầu vào: Để đủ điều kiện, ứng viên phải hoàn thành các tiêu chí sau:
  • Là công dân hoặc người thường trú hoặc học sinh quốc tế tốt nghiệp từ một trường trung học ở Hoa Kỳ.
  • Sinh viên năm nhất đại học không cư trú cần nộp đơn đăng ký đầy đủ trước ngày 1 tháng 3 năm 2021.

 

Cách thức đăng ký

 

 • Cách thức đăng ký: Để đăng ký giải thưởng này, những người có nguyện vọng phải nhập học vào các khóa học cấp bằng đại học tại trường đại học. Khoản trợ cấp được trao tự động cho sinh viên đủ điều kiện khi nhập học.
 • Tài liệu hỗ trợ: Sinh viên phải nộp bảng điểm, ảnh, thư giới thiệu, sơ yếu lý lịch, bản photo hộ chiếu và bằng sơ tuyển.
 • Yêu cầu đầu vào: Sinh viên cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Những sinh viên đến từ nước ngoài thường sẽ cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể về tiếng Anh để có thể theo học tại trường.

 

Lợi ích

Mỗi sinh viên đáp ứng đủ điều kiện sẽ nhận được $ 2,000– $ 12,000 trong tối đa bốn năm để trang trải chi phí học tập.

Apply Now

 

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2227

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network