Deadline: 31/08/2020

Monash Research Training Programme Stipend for International Students in Australia, 2020

If you intend to start a research doctorate and research master’s degrees in Australia, then you can apply for Monash Research Training Programme Stipend funded by the Australian Government. The grant is open for both domestic and international students.

The programme aims to support outstanding students with living costs whilst studying at Monash University in Australia for the session 2020/2021.

Established in 1958, Monash University is one of the second oldest university in Australia has ranked in the top ten per cent of universities globally for subject-specific performance. It has more than 46,000 undergraduates and 13,000 post-graduate students.

Why study at Monash University? The university provides various courses, study options, and research projects that will give the student a broader education. Here candidates get an enriching and supportive environment to focus on the development of particular skills according to their needs and interests.

Brief Description

 • University or Organization: Monash University
 • Department: NA
 • Course Level: Research Doctorate and Research Masters degrees
 • Award: Up to $29,000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Varies
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: Research Doctorate and Research Masters degree programs in all subjects offered by the university.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria:
 • Must hold an Australian or New Zealand bachelor’s degree with First Class Honours (H1) or qualifications and/or research experience deemed equivalent by the University.
 • Have not completed a graduate research masters or doctoral degree at the same course level (for example, are applying to undertake a second doctoral degree);
 • Priority will also be given to applicants who are or will be enrolling via internal (on-campus) mode.
 • Entitled to a maximum scholarship duration of more than 12 months equivalent fulltime as a result of prior enrolment in a graduate research degree.
 • Have not previously held an Australian Government or Monash-funded Postgraduate Research Award for more than six months.

How to Apply

 • How to Apply: For applying, students are recommended to take admission in the Research Doctorate and Research Masters programs at Monash University. After being registered, candidates will be automatically considered for this education award.
 • Supporting Documents: Candidates must submit a CV, academic certificates, and transcripts with your application.
 • Admission Requirements: The studentships are awarded based on an applicant’s academic record, research output, and prior research experience.
 • Language Requirement: If English is not your first language, you should provide evidence of English language ability: IELTS, TOEFL, or other acceptable proof. Please check the English Language Requirements section for more details.

Benefits

The program will provide a living allowance (stipend) and a relocation allowance of up to $29,000 to domestic and international students.

Application Deadline:

 • For domestic students: October 31, 2020
 • For international students: August 31, 2020

Chương trình đào tạo nghiên cứu Monash Stipend 2020 tại Úc

Nếu bạn có ý định bắt đầu học tiến sĩ nghiên cứu và nghiên cứu thạc sĩ tại Úc, thì bạn có thể đăng ký Chương trình đào tạo nghiên cứu Monash Stipend do Chính phủ Úc tài trợ. Khoản tài trợ dành cho cả sinh viên trong nước và quốc tế.

Chương trình nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên xuất sắc với chi phí sinh hoạt trong khi học tại Đại học Monash ở Úc cho khóa 2020/2021.

Được thành lập vào năm 1958, Đại học Monash là một trong những trường đại học lâu đời thứ hai ở Úc được xếp hạng trong mười phần trăm các trường đại học hàng đầu trên toàn cầu về hiệu suất theo chủ đề cụ thể. Tại đây có hơn 46.000 sinh viên đại học và 13.000 sinh viên sau đại học.

Tại sao nên học tại Đại học Monash? Trường đại học cung cấp các khóa học khác nhau, lựa chọn học tập và các dự án nghiên cứu sẽ cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục rộng lớn hơn. Tại đây các ứng viên có được một môi trường phong phú và hỗ trợ để tập trung vào phát triển các kỹ năng cụ thể theo nhu cầu và sở thích của họ.

Thông tin cơ bản

 • Trường/ Tổ chức: Đại học Monash
 • Sở: (không đề cập)
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ nghiên cứu và thạc sĩ nghiên cứu
 • Giải thưởng: Lên tới $ 29.000
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Khác nhau
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Điều kiện đăng ký

 • Áp dụng cho sinh viên tất cả các quốc tịch.
 • Áp dụng cho khóa học/ môn học được chấp nhận: Chương trình cấp bằng tiến sĩ nghiên cứu và thạc sĩ nghiên cứu trong tất cả các môn học được cung cấp bởi các trường đại học.
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Phải có bằng cử nhân Úc hoặc New Zealand với Bằng danh dự hạng nhất (H1) hoặc bằng cấp và / hoặc kinh nghiệm nghiên cứu được coi là tương đương của Đại học.
 • Chưa hoàn thành bằng thạc sĩ nghiên cứu sau đại học hoặc bằng tiến sĩ ở cùng cấp độ khóa học (ví dụ, đang nộp đơn để thực hiện bằng tiến sĩ thứ hai);
 • Ưu tiên cũng sẽ được trao cho các ứng viên đang hoặc sẽ đăng ký qua chế độ nội bộ (trong khuôn viên trường).
 • Được hưởng thời gian học bổng tối đa hơn 12 tháng tương đương toàn thời gian do đăng ký trước trong một nghiên cứu sau đại học.
 • Trước đây chưa từng nhận Giải thưởng nghiên cứu sau đại học do Chính phủ Úc hoặc Monash tài trợ trong hơn sáu tháng.

Làm thế nào để đăng ký

 • Để đăng ký, sinh viên được khuyến nghị tham gia chương trình Tiến sĩ nghiên cứu và thạc sĩ nghiên cứu tại Đại học Monash. Sau khi được đăng ký, các ứng cử viên sẽ được tự động xem xét cho giải thưởng giáo dục này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải nộp CV, chứng chỉ học tập và bảng điểm với đơn đăng ký của bạn.
 • Yêu cầu nhập học: Học sinh được trao dựa trên hồ sơ học tập của ứng viên, đầu ra nghiên cứu và kinh nghiệm nghiên cứu trước đó.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn, bạn nên cung cấp bằng chứng về khả năng ngôn ngữ tiếng Anh: IELTS, TOEFL hoặc bằng chứng chấp nhận được khác. Vui lòng kiểm tra phần Yêu cầu tiếng Anh để biết thêm chi tiết.

Quyền lợi

Chương trình sẽ cung cấp một khoản trợ cấp sinh hoạt (trợ cấp) và trợ cấp tái định cư lên tới $ 29.000 cho sinh viên trong nước và quốc tế.

Hạn cuối:

Đối với sinh viên trong nước: 31/20/2020
Dành cho sinh viên quốc tế: 31/08/2020

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network