Merit funding for International Students at Illinois Tech Institute, USA

To support high-potential international students in the USA, Illinois Tech Institute is now offering an exciting Merit funding for the academic year 2020-21.

The grant is available for students who want to take admission in an undergraduate program at the Illinois Tech Institute.

Illinois Tech Institute is an innovative and tech-based higher education institution educating students since 1890. It provides degree programs in fields like engineering, science, architecture, business, design, human sciences, applied technology, and law.

Why at Illinois Tech Institute? Illinois Tech has been dedicated to lifting people of all backgrounds with education. Through top-notch education, it helps students meet the needs of this competitive world.

Application Deadline: August 1, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Illinois Tech Institute
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: $10,000 annually
 • Number of Awards: One
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Any
 • The award can be taken in the US

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate degree program.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Must be international students
 • Must be undertaking an undergraduate program at the institution.

How to Apply

 • How to Apply: There is no need to send application separately as all candidates will automatically be considered after taking admission in an applicable program.
 • Supporting Documents: Pre-qualification degree, copies of academic transcripts and award, a statement, a copy of passport.
 • Admission Requirements: Entry requirements vary from one course to another.
 • Language Requirement: You can provide evidence of your proficiency in English by achieving one of these: IELTS or TOEFL, Duolingo English Test.

Benefits

The award of the program includes merit-based scholarship worth $10,000 annually, a housing award, and Phi Theta Kappa membership.


Học bổng cho sinh viên xuất sắc tại Học viện Công nghệ Illinois

Để hỗ trợ sinh viên quốc tế tiềm năng cao ở Hoa Kỳ, Học viện Công nghệ Illinois hiện đang cung cấp một khoản tài trợ  cho năm học 2020-21.

Khoản tài trợ này dành cho những sinh viên muốn nhập học trong một chương trình đại học tại Học viện Công nghệ Illinois.

Học viện công nghệ Illinois là một tổ chức giáo dục đại học sáng tạo và dựa trên công nghệ giáo dục sinh viên từ năm 1890. Trường cung cấp các chương trình giáo dục trong các lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học, kiến ​​trúc, kinh doanh, thiết kế, khoa học con người, công nghệ ứng dụng và luật.

Tại sao tại Học viện Công nghệ Illinois? Illinois Tech đã được dành riêng để đào  tạo người học thuộc mọi nền tảng giáo dục. Thông qua giáo dục hàng đầu, nó giúp sinh viên đáp ứng nhu cầu của thế giới cạnh tranh này.

Hạn chót nộp đơn: ngày 1 tháng 8 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học /Tổ chức: Học viện Công nghệ Illinois
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: 10.000 đô la hàng năm
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Bất kỳ
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Mỹ

Điều kiện đăng ký

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học.
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
 • Phải là sinh viên quốc tế
 • Phải được thực hiện một chương trình đại học tại tổ chức.

Cách thức đăng ký

 • Cách đăng ký: Không cần gửi đơn riêng vì tất cả các ứng cử viên sẽ tự động được xem xét sau khi nhập học vào một chương trình có áp dụng học bổng.
 • Tài liệu hỗ trợ: Bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập và giải thưởng, một tuyên bố, bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu nhập học: Yêu cầu đầu vào thay đổi từ khóa học này sang khóa học khác.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Bạn có thể cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh của mình bằng cách đạt được một trong những điều sau: IELTS hoặc TOEFL, Duolingo English Test.

Những lợi ích

Giải thưởng của chương trình bao gồm học bổng dựa trên thành tích trị giá 10.000 đô la hàng năm, tài trợ nhà ở và thành viên Phi Theta Kappa.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network