McGill 2021 Scholarship

McGill is the oldest university in Montreal, Canada, and one of just three English language universities. It is a public research institution. The University has more than 35,000 International Students from 150 countries, and 220,000 Alumni round the world. McCall MacBain Scholarship in Canada is one of the famous Canadian Scholarship and Well Known Scholarships for International Students to Study in Canada. 

Are you ready to challenge yourself, learn from others, and make a positive impact in other people’s lives? Explore over 400 programs in more than 80 departments to find the perfect fit for you. For Undergraduate Scholarships, you will be automatically considered for the McGill University Entrance Scholarship. For Graduate Programs you have to apply for the Fully Funded McCall MacBain Scholarship. There are some changes made in the English Language Requirements due to Covid-19. You can give an Online English Language Test from Home.

Application Deadline: 24th Sept 2020 (For Graduates), 15th Jan 2021 (Undergraduates)

Brief Description

 • University or Organization: McGill University
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelors, Masters, Ph.D, Second Entry Professional Undergraduate
 • Award: Funded
 • Number of Awards: 80
 • Access Mode: Online
 • Nationality: All
 • The award can be taken in Vietnam

Eligibility      

 • Eligible Countries: All countries
 • Required Language: English
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded to study a Bachelors, Masters, Ph.D, Second Entry Professional Undergraduate degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • For Undergraduates, have earned High School Secondary Education.
 • Graduates have earned an accredited undergraduate degree, Bachelor’s).
 • Meet the English Language Requirements.
 • Applicants must also meet any academic requirements set by the McGill graduate department

How to Apply

 • How to Apply: The application process is online. Please read the Applicants Guidance Note carefully before completing as eligibility criteria may differ from country to country

Benefits

This support will help selected students by covering the tuition cost of any approved master program. 

Apply now

________________________________________________________________________

McGill là trường đại học lâu đời nhất ở Montreal, Canada, và là một trong ba trường đại học Anh ngữ. Trường có hơn 35,000 Sinh viên Quốc tế đến từ 150 quốc gia và 220,000 Cựu sinh viên trên khắp thế giới. Học bổng McCall MacBain tại Canada là một trong những Học bổng nổi tiếng của Canada và Học bổng nổi tiếng dành cho Sinh viên Quốc tế đến Canada học tập. 

Bạn đã sẵn sàng thử thách bản thân, học hỏi từ những người khác và tạo tác động tích cực trong cuộc sống của người khác chưa? Khám phá hơn 400 chương trình tại hơn 80 phòng ban để tìm ra sự phù hợp hoàn hảo cho bạn. Đối với Học bổng Đại học, bạn sẽ được xem xét cho Học bổng Đầu vào của Đại học McGill. Đối với các Chương trình Sau đại học, bạn phải đăng ký Học bổng McCall MacBain được tài trợ hoàn toàn. Lưu ý có một số thay đổi được thực hiện trong yêu cầu về tiếng Anh do Covid-19. Bạn có thể làm bài kiểm tra tiếng anh trực tuyến từ nhà.

Hạn chót nộp đơn: 24/9/2020 (Dành cho sinh viên tốt nghiệp), 15/1/2021 (Sinh viên chưa tốt nghiệp)

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học McGill
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Đầu vào thứ hai bằng Đại học.
 • Giải thưởng: Hỗ trợ 
 • Số lượng giải thưởng: 80
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Đầu vào thứ hai  bằng Đại học trong bất kỳ môn học nào được nhà trường cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Đối với sinh viên Đại học đã có bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông Trung học.
 • Sinh viên tốt nghiệp đã nhận được bằng đại học được công nhận, Cử nhân.
 • Đáp ứng Yêu cầu về Tiếng Anh.
 • Ứng viên cũng phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu học tập nào do khoa sau đại học McGill đặt ra

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Đây là quá trình đăng ký trực tuyến. Vui lòng đọc kỹ Lưu ý Hướng dẫn dành cho người đăng ký trước khi hoàn thành vòng đơn vì tiêu chí có thể khác nhau giữa các quốc gia.

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ giúp những sinh viên được chọn bằng cách trang trải học phí của bất kỳ chương trình thạc sĩ nào đã được phê duyệt.

Apply now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2378

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network