MBA CENTENARY SCHOLARSHIP at Swansea University, UK 2020

Swansea University was established in 1920 is a public research university. It offers 330 undergraduate courses and 120 post-graduate courses with 20,620 enrollments. It also offers academic, leadership, and social opportunities to help students. The University provides right stability between excellent teaching, research and high quality of life for students. Its teaching and support help students to become critical thinkers and innovators.

Application Deadline: November 29, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Swansea University
 • Department: NA
 • Course Level: Masters
 • Award: £20,000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: One
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the United Kingdom

Eligibility                     

 • Eligible Countries: All around the globe students are eligible to apply.
 • Acceptable Course or Subjects: MBA
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must have to complete the following criteria:
 • Applicants must be fully self-funding your studies
 • Seekers must be enrolling into the full-time MBA program at Swansea University
 • It is essential for the scholar  to suspend their studies
 • The candidate will be expected to pay their personal contribution on a pro-rata basis

How to Apply

 • How to apply: In order to apply, applicants needed to take admission in MBA degree study at this university. After taking enrollment, students will automatically be applied for the award.
 • Supporting Documents: To apply, students create one of the following to answer ‘tell us how studying the MBA would add value to you and the communities you are part of’ and submit to som-mba@swansea.ac.uk.
 • Admission Requirements: Before starting your education you must meet university entrance requirements.
 • Language Requirement: If you are applying for admission at the university, you mandatory to apply any affirmation of your English language skills.

Benefits

Swansea University will provide an award amount of £20,000 to all deserving candidates for MBA study which will cover tuition fees.

Apply Now


Đại học Swansea được thành lập năm 1920 là trường đại học nghiên cứu công lập. Nó cung cấp 330 khóa học đại học và 120 khóa học sau đại học với 20.620 lượt đăng ký. Nó cũng cung cấp các cơ hội học tập, lãnh đạo và xã hội để giúp đỡ sinh viên. Trường cung cấp sự ổn định phù hợp giữa việc giảng dạy, nghiên cứu xuất sắc và chất lượng cuộc sống cao cho sinh viên. Việc giảng dạy và hỗ trợ của trường giúp sinh viên trở thành những nhà tư duy phản biện và đổi mới.

Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 11 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Swansea
 • Bộ phận: NA
 • Cấp độ khóa học: Thạc sĩ
 • Giải thưởng: 20.000 bảng Anh
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số giải thưởng: Một
 • Quốc tịch: quốc tế
 • Giải thưởng có thể được nhận tại Vương quốc Anh

Đủ điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả sinh viên trên toàn cầu đều đủ điều kiện đăng ký.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: MBA
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải hoàn thành các tiêu chí sau: Ứng viên phải hoàn toàn tự trang trải cho việc học của bạn Người tìm kiếm phải đăng ký vào chương trình MBA toàn thời gian tại Đại học Swansea Điều cần thiết là học giả phải tạm dừng việc học của họ Ứng viên sẽ phải trả khoản đóng góp cá nhân của họ trên cơ sở tỷ lệ

Làm sao để đăng kí

 • Cách nộp đơn: Để nộp đơn, ứng viên cần phải nhập học chương trình MBA tại trường đại học này. Sau khi ghi danh, học sinh sẽ tự động được đăng ký nhận giải thưởng.
 • Tài liệu hỗ trợ: Để đăng ký, sinh viên tạo một trong những thông tin sau để trả lời “cho chúng tôi biết việc học MBA sẽ mang lại giá trị như thế nào cho bạn và cộng đồng mà bạn là thành viên” và gửi đến som-mba@swansea.ac.uk.
 • Yêu cầu nhập học: Trước khi bắt đầu học, bạn phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Nếu bạn đăng ký nhập học tại trường đại học, bạn bắt buộc phải áp dụng bất kỳ xác nhận nào về kỹ năng tiếng Anh của mình.

Những lợi ích

Đại học Swansea sẽ cung cấp một phần thưởng trị giá 20.000 bảng Anh cho tất cả các ứng viên xứng đáng theo học MBA, bao gồm học phí.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2068

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network