Max Weber Programme for Post-doctoral studies 2021

The Max Weber Programme (MWP) is offering Fully Funded International Fellowships of 1 and 2 years in the social sciences and humanities. MWP is a postdoctoral training program for junior post-docs who want to advance in their research and academic training. The aim of the Max Weber Programme is to provide the Fellows with the experience of membership of a vibrant academic community, to which they make a central contribution. Candidates must have received their Ph.D. within the past 5 years or have official approval to defend their thesis by the time of the start of the program (1 September). Up to 50-55, Max Weber fellowships are awarded annually.

The Max Weber Programme started in September 2006 and is now the largest international postdoctoral program in the Social Sciences and Humanities in Europe. The Programme is located at the European University Institute in Florence. It is funded by the European Commission (DG Education and Culture).

 

Application Deadline: October 18, 2020

 

Brief Description

  • University or Organization: The European Commission
  • Department: NA
  • Course Level: Postdoctoral training program
  • Award: € 2,000 per month, family allowance and other expenses as mentioned below
  • Number of Awards: Up to 60
  • Access Mode: Online
  • Nationality: All
  • The award can be taken in Vietnam

 

 

 

Eligibility      

 • Eligible Countries: All countries
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded to study a Post-doctoral degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria: 
 • Candidates must have received their PhD within the past 5 years or have official approval to defend their thesis by the time of the start of the program (1 September). 
 • The expected level of English proficiency is level C1 of the Common European Framework of Reference (CEFR). English certificate is not requested as part of the application, but successful candidates will be requested to provide a certificate/supporting document on registration. 

How to Apply

 • How to Apply: The deadline for applications is 18 October [24:00 CEST] except for the Department of Economics which accepts late applications until all positions are filled. Applications have to be submitted through the Online Application Form.

 

Benefits

This support will help selected students by covering the tuition cost of any approved program. 

Apply now

 

________________________________________________________________________

Chương trình Max Weber (MWP) đang cung cấp Học bổng Quốc tế Tài trợ Hoàn toàn 1 năm và 2 năm trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. MWP là một chương trình đào tạo sau tiến sĩ dành cho các tiến sĩ muốn phát triển trong ngành nghiên cứu và đào tạo học thuật. Mục tiêu của Chương trình Max Weber là cung cấp cho các Nghiên cứu sinh trải nghiệm trở thành thành viên của một cộng đồng học thuật sôi động, nơi họ đóng góp năng lực. Các ứng cử viên phải nhận bằng Tiến sĩ trong vòng 5 năm trở lại đây hoặc được công nhận chính thức để bảo vệ luận án của mình vào thời điểm bắt đầu chương trình (1/9). Lên đến 50-55, học bổng Max Weber được trao hàng năm.

Chương trình Max Weber bắt đầu vào tháng 9 năm 2006 và hiện là chương trình sau tiến sĩ quốc tế lớn nhất về Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Châu Âu. Chương trình được đặt tại Viện Đại học Châu Âu ở Florence. Nó được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu (DG Education and Culture).

 

Hạn chót nộp đơn: 18/10/ 2020

Mô tả ngắn gọn

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Ủy ban Châu Âu
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Chương trình đào tạo sau tiến sĩ
 • Giải thưởng: 2.000 € mỗi tháng, trợ cấp gia đình và các chi phí khác 
 • Số lượng giải thưởng: Lên đến 60 suất
 • Chế độ truy cập: Online
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

 

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Ngôn ngữ yêu cầu: Tiếng anh
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình đào tạo sau tiến sĩ trong bất kỳ môn học nào được nhà trường cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Các ứng viên phải nhận bằng Tiến sĩ trong vòng 5 năm qua hoặc được công nhận chính thức để bảo vệ luận án của bản thân vào thời điểm bắt đầu chương trình (1 tháng 9). 
 • Trình độ thông thạo tiếng Anh dự kiến ​​là cấp độ C1 của Khung Tham chiếu Chung Châu Âu (CEFR). Chứng chỉ tiếng Anh không được yêu cầu như một phần của đơn đăng ký, nhưng những ứng viên nộp đơn thành công sẽ được yêu cầu cung cấp chứng chỉ / tài liệu hỗ trợ khi đăng ký. 

 

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 18 tháng 10 [24:00 CEST] ngoại trừ Khoa Kinh tế nhận hồ sơ trễ hạn cho đến khi tất cả các vị trí được lấp đầy. Đơn đăng ký phải được nộp qua Mẫu đơn đăng ký trực tuyến.

 

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ giúp những sinh viên được chọn bằng cách trang trải một phần chi phí của bất kỳ chương trình đào tạo sau tiến sĩ nào đã được phê duyệt.

Apply now

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2269

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network