Master of Financial Mathematics Scholarship at Monash University

If you are planning to apply for the Master of Financial Mathematics at Monash, you may be eligible for a full scholarship. Scholarships will be awarded based on academic achievement.

Application Deadline: December 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Monash University
 • Department: NA
 • Course Level: Master of Financial Mathematics
 • Award: Full tuition-fees
 • Number of Awards: 2
 • Access Mode: Online
 • Nationality: All
 • The award can be taken in Vietnam

Eligibility      

 • Eligible Countries: All countries
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded to study a Master of Financial Mathematics degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • You must have completed an undergraduate degree in mathematics with a minimum Weighted Average Mark of 70 (distinction).
 • Short-listed applicants will be invited to an interview with a panel of academics and industry partners.
 • To retain this scholarship, you must maintain a distinction average (70% or above) each semester.

How to Apply

 • How to Apply: No application is required. You will be automatically assessed based on your academic record when you submit a course application. This scholarship cannot be deferred.

Benefits

This support will help selected students by covering the full tuition fees for the duration of the degree.

Apply now

________________________________________________________________________

Nếu bạn đang dự định đăng ký chương trình Thạc sĩ chuyên ngành tài chính thống kê tại đại học Monash, đây chính là cơ hội để bạn nhận gói học bổng toàn phần. Học bổng sẽ được trao dựa trên thành tích học tập của ứng viên.

Hạn chót nộp đơn: 31/12/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: đại học Monash
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Thạc sĩ chuyên ngành tài chính thống kê
 • Giải thưởng: Hỗ trợ toàn phần 
 • Số lượng giải thưởng: 2
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình Thạc sĩ chuyên ngành tài chính thống kê được nhà trường cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Phải hoàn thành bằng đại học về thống kê với Điểm trung bình có trọng số tối thiểu là 70 .
 • Các ứng viên trong danh sách ngắn sẽ được mời đến phỏng vấn với hội đồng bao gồm các học giả và đối tác trong ngành.
 • Để duy trì học bổng này, bạn phải duy trì điểm trung bình (70% trở lên) mỗi học kỳ.

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Không cần đơn đăng ký. Ứng viên sẽ được tự động đánh giá nhận học bổng dựa trên thành tích học tập khi nộp đơn đăng ký. Học bổng này không thể được bảo lưu

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ giúp những sinh viên được chọn bằng cách trang trải toàn bộ học phí của chương trình thạc sĩ đã được phê duyệt.

Apply now

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2381

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network