Master of Architecture funding for International Students at Bond University, Australia

Bond University is very glad to award a wonderful Master of Architecture Scholarship to assist talented students from around the world to study a master’s degree in the field of architecture.

This funding scheme has been made available for the academic year 2020-21. All the eligible participants will be offered tuition remission along with experience and mentoring opportunities with sponsoring partners.

Bond University has been delivering a life-changing experience to students since 1989. It offers an array of internationally recognized undergraduate and postgraduate degree programs that attract students from around the world. The university has been ranked first for providing the best student experience in Australia.

Why would you like to take admission at Bond University? The university has a good reputation for excellence in teaching. In addition to education, it provides its students with lots of opportunities to expand their knowledge and experience. The campus of this university houses several world-class facilities such as hi-tech computer labs, lecture theatres, case-study and seminar rooms, teaching labs, spaces for study and sports, etc.

Application Deadline: July 19, 2020

Brief Description

 • University or Organization:Bond University
 • Department: School of Architecture
 • Course Level: Postgraduate
 • Award: Full-fee remission
 • Number of Awards: N/A
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Any
 • The award can be taken in Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: Applications are open for all students from around the world
 • Eligible Course or Subjects: Master degree program in architecture and built environment
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Must be international students
 • Must be currently achieving, or have achieved, a minimum cumulative percentage average of 75% from a Bond University Bachelor of Architectural Studies or an undergraduate degree program approved by the Australia New Zealand Architecture Program Accreditation Procedure (ANZAPAP)
 • Must have accepted for admission and offered a place in the master of architecture degree.

How to Apply

 • How to Apply: First of all, candidates will have to apply for an approved course at the university, with the help of this online application form. If their application for admission is accepted, then they will have access application form.
 • Supporting Documents: All scholarship recipients are required to submit a personal statement and high-quality digital portfolio of relevant work produced during the bachelor’s degree candidature in support of their application.
 • Admission Requirements: Applicants must hold a bachelor’s degree in a relevant field from an accredited college and university.
 • Language Requirement: The university accepts the following English language qualifications for most of the courses:
 • International English Language Testing System (IELTS): Academic
 • Test of English as a Foreign Language internet-Based Test (TOEFL iBT)
 • C1 Advanced
 • Pearson Test of English Academic (PTE).

Benefits

This support will cover the full tuition fee for an approved course. Apart from this, it will provide students with the chance to gain experience and mentoring with sponsoring partners.

Apply Now


Đại học Bond rất vui mừng được trao học bổng Thạc sĩ Kiến trúc tuyệt vời để hỗ trợ sinh viên tài năng từ khắp nơi trên thế giới học thạc sĩ trong lĩnh vực kiến ​​trúc.

Chương trình tài trợ này đã được cung cấp cho năm học 2020-21. Tất cả những người tham gia đủ điều kiện sẽ được cung cấp miễn giảm học phí cùng với kinh nghiệm và cơ hội cố vấn với các đối tác tài trợ.

Đại học Bond đã mang đến trải nghiệm thay đổi cuộc sống cho sinh viên từ năm 1989. Nó cung cấp một loạt các chương trình cấp bằng đại học và sau đại học được quốc tế công nhận, thu hút sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Trường đại học đã được xếp hạng đầu tiên để cung cấp trải nghiệm sinh viên tốt nhất ở Úc.

Tại sao bạn muốn nhập học tại Đại học Bond? Các trường đại học có một danh tiếng tốt cho sự xuất sắc trong giảng dạy. Ngoài giáo dục, nó cung cấp cho sinh viên của mình rất nhiều cơ hội để mở rộng kiến ​​thức và kinh nghiệm. Khuôn viên của trường đại học này có một số cơ sở đẳng cấp thế giới như phòng máy tính công nghệ cao, nhà hát giảng đường, phòng nghiên cứu trường hợp và hội thảo, phòng thí nghiệm giảng dạy, không gian học tập và thể thao, v.v.

Hạn chót nộp đơn: ngày 19 tháng 7 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chứcĐại học Bond
 • Sở: Trường Kiến ​​Trúc
 • Cấp độ khóa học: Sau đại học
 • Giải thưởng: Miễn học phí
 • Cách thức nộp đơn: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Bất kỳ
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Các ứng dụng được mở cho tất cả sinh viên từ khắp nơi trên thế giới
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình học thạc sĩ về kiến ​​trúc và môi trường xây dựng
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
 • Phải là sinh viên quốc tế
 • Hiện tại phải đạt được, hoặc đã đạt được, tỷ lệ phần trăm tích lũy tối thiểu trung bình 75% từ Cử nhân Nghiên cứu Kiến trúc của Đại học Bond hoặc chương trình cấp bằng đại học được phê duyệt theo Quy trình Chứng nhận Chương trình Kiến trúc Úc New Zealand (ANZAPAP)
 • Phải chấp nhận nhập học và cung cấp một vị trí trong thạc sĩ kiến ​​trúc.

Cách đăng ký

 • Cách đăng ký: Trước hết, các ứng viên sẽ phải đăng ký một khóa học được phê duyệt tại trường đại học, với sự giúp đỡ của mẫu đơn trực tuyến này. Nếu đơn xin nhập học của họ được chấp nhận, thì họ sẽ có mẫu đơn truy cập.
 • Tài liệu hỗ trợ: Tất cả những người nhận học bổng được yêu cầu nộp một tuyên bố cá nhân và danh mục đầu tư kỹ thuật số chất lượng cao của các công việc có liên quan được sản xuất trong thời gian ứng cử viên cử nhân để hỗ trợ cho đơn đăng ký của họ.
 • Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải có bằng cử nhân trong một lĩnh vực liên quan từ một trường cao đẳng và đại học được công nhận.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Trường đại học chấp nhận trình độ tiếng Anh sau đây cho hầu hết các khóa học:
 • Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS): Học thuật
 • Kiểm tra tiếng Anh như một bài kiểm tra dựa trên internet ngoại ngữ (TOEFL iBT)
 • C1 nâng cao
 • Pearson Test of English Academy (PTE).

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ bao gồm toàn bộ học phí cho một khóa học được phê duyệt. Ngoài ra, nó sẽ cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kinh nghiệm và cố vấn với các đối tác tài trợ.

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network