Maple Leaf Educational Systems International Scholarship in Canada

The University of Windsor is thrilled to announce the Maple Leaf Educational Systems funding for new incoming international students in Canada.

The goal of this educational award is to support talented overseas participants in order to pursue an undergraduate degree program at the University of Windsor.

Established in 1963, the University of Windsor is a public research university situated in Windsor, Canada.  It has a broad range of undergraduate and graduates degree programs to domestic and international students.

Why at the University of Windsor?  The university provides an education that leads you to the next level by engaging in paid, professional, career-related, employment opportunities specific to your discipline.

Application Deadline: September 1, 2020

Brief Description

 • University: University of Windsor
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Awards: Tuition fees
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Two
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Canada

Eligibility            

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: Undergraduate degree in various subject areas
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Must be coming directly from a Maple Leaf Educational School located in mainland China offering British Columbia curriculum and has completed their secondary school studies in grade 12. The student must have completed a minimum of one term of full-time secondary school studies in the year immediately preceding the academic year that they are applying for this grant.
 • In the year immediately preceding, the student is not considered to have returned to secondary school studies to upgrade after a year or more break in studies.
 • Awarded to a student on a Study Permit with high academic achievement entering the first year of undergraduate studies at the University of Windsor.

How to Apply

 • How to Apply: There is no additional application required for the opportunity. Applicants must take admission in any of the University’s divisions for the first time undergraduate degree.
 • Supporting Documents: Aspirants may be asked for a statement of purpose, letter of motivation, letter of recommendation and a CV. Before you submit your application via email to [email protected]
 • Admission Requirements: For taking admission, applicants must meet the entry requirement of the university.
 • Language Requirement:  Candidates should have good proficiency in the English language. But their country language is not English, and then they need to satisfy the university’s English language requirements.

Benefits: The University of Windsor will provide educational fund for the successful candidates.

Apply Now


Đại học Windsor vui mừng thông báo tài trợ của Hệ thống giáo dục Maple Leaf dành cho sinh viên quốc tế mới đến Canada. Mục tiêu của giải thưởng giáo dục này là hỗ trợ những người tham gia tài năng ở nước ngoài để theo đuổi chương trình cấp bằng đại học tại Đại học Windsor.

Được thành lập vào năm 1963, Đại học Windsor là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở Windsor, Canada. Nó có một loạt các chương trình cấp bằng đại học và sau đại học cho sinh viên trong nước và quốc tế.

Tại sao tại Đại học Windsor? Trường đại học cung cấp một nền giáo dục dẫn bạn đến cấp độ tiếp theo bằng cách tham gia vào các cơ hội việc làm được trả lương, chuyên nghiệp, liên quan đến nghề nghiệp, cụ thể theo ngành học của bạn.

Hạn chót nộp đơn: ngày 1 tháng 9 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học: Đại học Windsor
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: Học phí
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Hai
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện ở Canada

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Bằng đại học trong các lĩnh vực chủ đề khác nhau
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau: Phải đến trực tiếp từ một trường giáo dục Maple Leaf ở Trung Quốc đại lục cung cấp chương trình giảng dạy British Columbia và đã hoàn thành chương trình học trung học của họ ở lớp 12.
 • Học sinh phải hoàn thành tối thiểu một học kỳ trung học toàn thời gian trong năm ngay lập tức trong năm trước năm học mà họ đang nộp đơn xin tài trợ này. Trong năm ngay trước đó, học sinh không được coi là đã quay trở lại học trung học để nâng cấp sau một năm hoặc nghỉ học nhiều hơn.
 • Được trao cho một sinh viên trong Giấy phép học tập với thành tích học tập cao bước vào năm đầu tiên của nghiên cứu đại học tại Đại học Windsor.

Làm sao để đăng kí

 • Cách đăng ký: Không có ứng dụng bổ sung cần thiết cho cơ hội. Ứng viên phải nhập học vào bất kỳ bộ phận Đại học nào trong lần đầu tiên lấy bằng đại học.
 • Tài liệu hỗ trợ: Những người mong muốn có thể được yêu cầu tuyên bố mục đích, thư động viên, thư giới thiệu và CV. Trước khi bạn gửi đơn đăng ký qua email đến [email được bảo vệ]
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, ứng viên phải đáp ứng yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên cần có trình độ tiếng Anh tốt. Nhưng ngôn ngữ quốc gia của họ không phải là tiếng Anh, và sau đó họ cần phải đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh của trường đại học.

Lợi ích:

Đại học Windsor sẽ cung cấp quỹ giáo dục cho các ứng viên thành công.

Apply Now

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...