Deadline: 27/07/2020

Macquarie University International College Scholarship in Australia, 2020

If you are facing financial difficulties to pay for your college education, then now you don’t need to be upset anymore. The Macquarie University is delighted to offer its International College funding for the academic session 2020-2021.

The funding encourages international students who want to pursue undergraduate coursework in the area of Science, Technology, Engineering, Media, and Arts.

Established in 1964, Macquarie University is consistently ranked in the top two per cent of universities in the world and within the top 10 in Australia. It offers various degree-level programs for students from all around the world.

Why would you like to study at Macquarie University? At this university, students will get the best teaching and academic facilities. It provides excellence in employability, career management skills and entrepreneurship to support students.

Application Deadline: July 27, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Macquarie University
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate or diploma programme
 • Award: $3,000 Once-Off (AUD)
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not Known
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities (except Australia or New Zealand).
 • Acceptable Course or Subjects: Undergraduate or diploma programme in Media and Communications, Engineering, Information Technology, Arts Stream of Standard Foundation programs, Science and Engineering Streams of Standard Foundation programs.
 • Admissible Criteria: To be eligible for the award, applicants must meet the following criteria:
 • Must have a recognized secondary (high school) qualification and a recognized university foundation course.
 • Two- or three-year diploma.
 • At least one year of a university degree from a recognized institution.
 • Must have applied for a course that has a full-time study load.

How to Apply

 • How to Apply: To grasp this opportunity, applicants must take admission in an undergraduate degree or diploma program at Macquarie University. After being registered, candidates must have to submit an online application for the opportunity .
 • Supporting Documents: Must submit a resume/CV, academic certificates, and transcripts.
 • Admission Requirements: For taking admission, you need to meet entry requirements for your chosen program.
 • Language Requirement: Students from outside the home country will often need to meet specific English language requirements in order to be able to study at the university.

Benefits

Macquarie University International College will offer AU$3,000 to eligible students to study diploma or degree programs for the academic year 2020-2021.


Học bổng Quốc tế tại Đại học Macquarie, Úc 2020

Nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính để chi trả cho việc học đại học của mình, thì bây giờ bạn không cần phải lo lắng nữa. Đại học Macquarie rất vui mừng được cung cấp tài trợ cho trường Cao đẳng Quốc tế cho khóa học 2020-2021.

Tài trợ khuyến khích sinh viên quốc tế muốn theo đuổi các khóa học đại học trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Truyền thông và Nghệ thuật.

Được thành lập vào năm 1964, Đại học Macquarie liên tục được xếp hạng trong hai phần trăm các trường đại học hàng đầu trên thế giới và nằm trong top 10 tại Úc. Nó cung cấp các chương trình cấp bằng khác nhau cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

Tại sao bạn muốn học tại Đại học Macquarie? Tại trường đại học này, sinh viên sẽ có được cơ sở giảng dạy và học tập tốt nhất. Trường cung cấp sự xuất sắc trong việc làm, kỹ năng quản lý nghề nghiệp và tinh thần kinh doanh để hỗ trợ sinh viên.

Hạn chót nộp đơn: ngày 27 tháng 7 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học /Tổ chức: Đại học Macquarie
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: chương trình đại học hoặc bằng tốt nghiệp
 • Giải thưởng: $ 3.000 một lần (AUD)
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Không biết
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Điều kiện đăng ký

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch (trừ Úc hoặc New Zealand).
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Bằng Cử nhân các ngành: Media and Communications, Engineering, Information Technology, Arts Stream of Standard Foundation programs, Science and Engineering Streams of Standard Foundation programs.
 • Để đủ điều kiện nhận giải, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Phải có bằng cấp trung học (trung học) được công nhận và khóa học dự bị đại học được công nhận.
 • Bằng tốt nghiệp hai hoặc ba năm.
 • Ít nhất một năm bằng đại học từ một tổ chức được công nhận.
 • Phải đăng ký một khóa học có thời lượng học toàn thời gian.

Cách thức nộp đơn

 • Cách đăng ký: Để nắm bắt cơ hội này, ứng viên phải nhập học chương trình cấp bằng đại học hoặc bằng tốt nghiệp tại Đại học Macquarie. Sau khi được đăng ký, ứng viên phải nộp đơn trực tuyến để có cơ hội.
 • Tài liệu hỗ trợ: Phải nộp sơ yếu lý lịch / CV, chứng chỉ học tập và bảng điểm.
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho chương trình bạn đã chọn.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Sinh viên nước ngoài thường sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh cụ thể để có thể học tại trường đại học.

Những lợi ích

Macquarie University International College sẽ cung cấp 3.000 đô la Úc cho sinh viên đủ điều kiện cho năm học 2020-2021.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...