Deadline: 30/06/2020

Lord Paul Merit-Based funding for International Students at University of Wolverhampton, UK

The University of Wolverhampton is providing financial support to students through its Lord Paul Merit-Based Scholarship. The programme is open for the academic year 2020-21.

This award will be granted to those students who are wishing to enrol in any undergraduate and postgraduate programme at the University of Wolverhampton in the UK.

With award-winning teaching, dedicated staff, and creative courses, the University of Wolverhampton has become the first choice of international students who come to the UK to study. It is a leading higher learning institution educating more than 23,000 students. It comprises four faculties, housing 18 institutes, and schools.

Why would you like to choose the University of Wolverhampton? It is a growing and highly ranked university with excellent business links. The institution is praised for its student services and educational opportunities. It offers a wide range of degree programs in various fields to help students gain knowledge and expertise in the area they like.

Application Deadline: June 30, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Wolverhampton
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate and postgraduate
 • Award: £2,000 to £2,500
 • Number of Awards: N/A
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Any
 • The award can be taken in the UK

Eligibility

 • Eligible Countries: Applications are accepted from around the world
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate and postgraduate degree program in numerous fields.
 • Eligibility Criteria: To book your place in this program, you will need to meet the criteria first:
 • Must be new applicants applying to all undergraduate and postgraduate taught programmes of study at the University of Wolverhampton
 • Must be international students
 • The grant is only available for the first year of study.

How to Apply

 • How to Apply: There is no need for separate application as all the applicants who are interested in support will be eligible for this funding scheme after enrolling in an approved course.
 • Supporting Documents: The following documents must be provided by all eligible candidates: Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: To be enrolled in an undergraduate degree program, applicants must have a high school diploma. On the other hand, for a graduate course, they are expected to have a bachelor’s degree from an accredited college and university.
 • Language Requirement: Language requirements vary from course to course.

Benefits

This support will grant the award ranging from £2,000 to £2,500 to all successful candidates to complete their higher education at the University of Wolverhampton in the UK.


Học bổng Lord Paul tại Đại học Wolverhampton, UK

Đại học Wolverhampton đang hỗ trợ tài chính cho sinh viên thông qua Học bổng Danh dự Lord Paul. Chương trình này được mở cho năm học 2020-21.

Giải thưởng này sẽ được trao cho những sinh viên muốn đăng ký vào bất kỳ chương trình đại học và sau đại học nào tại Đại học Wolverhampton ở Anh.

Với đội ngũ nhân viên tận tâm và các khóa học sáng tạo, Đại học Wolverhampton đã trở thành lựa chọn đầu tiên của sinh viên quốc tế đến Vương quốc Anh để học tập. Đây là một tổ chức học tập hàng đầu, giáo dục hơn 23.000 sinh viên. Nó bao gồm bốn khoa, 18 viện và trường học.

Tại sao bạn muốn chọn Đại học Wolverhampton? Đây là một trường đại học đang phát triển và được xếp hạng cao với các liên kết kinh doanh tuyệt vời. Tổ chức này được khen ngợi vì các dịch vụ sinh viên và cơ hội giáo dục. Trường cũng cung cấp một loạt các chương trình cấp bằng trong các lĩnh vực khác nhau để giúp sinh viên có được kiến ​​thức và chuyên môn trong lĩnh vực họ thích.

Hạn chót nộp đơn: ngày 30 tháng 6 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học /Tổ chức: Đại học Wolverhampton
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Đại học và sau đại học
 • Giải thưởng: 2.000 đến 2.500 bảng
 • Số lượng giải thưởng: Không áp dụng
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Bất kỳ
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Vương quốc Anh

Điều kiện đăng ký

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Các ứng dụng được chấp nhận từ khắp nơi trên thế giới
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học và sau đại học trong nhiều lĩnh vực.
 • Để đặt chỗ của bạn trong chương trình này, bạn sẽ cần phải đáp ứng các tiêu chí trước:
 • Phải là ứng viên mới nộp đơn vào tất cả các chương trình giảng dạy đại học và sau đại học tại Đại học Wolverhampton
 • Phải là sinh viên quốc tế
 • Khoản tài trợ chỉ có sẵn cho năm đầu tiên của nghiên cứu.

Cách thức đăng ký

 • Cách đăng ký: Không cần phải nộp đơn riêng vì tất cả các ứng viên quan tâm đến hỗ trợ sẽ đủ điều kiện cho chương trình tài trợ này sau khi đăng ký vào một khóa học được phê duyệt.
 • Tài liệu hỗ trợ: Các tài liệu sau đây phải được cung cấp bởi tất cả các ứng viên đủ điều kiện: Bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ năng lực tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu nhập học: Để được ghi danh vào một chương trình cấp bằng đại học, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp trung học. Mặt khác, đối với một khóa học sau đại học, họ dự kiến ​​sẽ có bằng cử nhân từ một trường cao đẳng và đại học được công nhận.
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Yêu cầu ngôn ngữ khác nhau tùy theo khóa học.

Những lợi ích

Sinh viên sẽ nhận được từ 2.000 đến 2.500 bảng để hoàn thành giáo dục đại học tại Đại học Wolverhampton ở Anh.

Apply Now

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...