Lester B. Peasron Full Scholarship for Bachelor Degree at The University of Toronto 2021

Pursue your studies in Canada. Good news! Lester B. Pearson International Scholarship 2021 is currently open. In this article, we will explain in detail about Lester B. Pearson International Scholarship, its benefits, and step by the step application process.

Lester B. Pearson International Scholarship Program 2021 is a fully-funded scholarship for international students. Total of 37 scholarships are available for undergraduate studies. This scholarship will cover tuition, books, incidental fees, and full residence support for four years

Application Deadline: 18/01/2021

Brief Description:

 • University or Organization: Toronto University 
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelor
 • Award: NA 
 • Number of Awards: 37
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Canada

Eligibility:      

 • Eligible Countries: vary
 • Eligible Course or Subjects
  • Physical & Mathematical Sciences
  • Commerce & Management
  • Humanities
  • Social Sciences
  • Life Sciences
  • Computer Science
  • Engineering
  • Kinesiology & Physical Education
  • Music
  • Architecture
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • An original and creative thinker
 • Committed to school and community
 • A high achiever in academic and creative pursuits
 • Enthusiastic about learning and intellectual exploration
 • Have demonstrated strong leadership skills
 • Currently in their final year of secondary school or have graduated no earlier than June 2019
 • Intending to begin university in the upcoming academic year (students already attending post-secondary studies cannot be considered).

How to Apply:

 • How to Apply: Registration based on the school website.
 • Supporting Documents: 
 • Official transcript, test certificate, valid passport, a student visa.
 • Admission Requirements: Applicants must meet all the entry requirements of the university.
 • Required Language:  English.

Benefits:

The Lester B. Pearson International Scholarship Program will cover tuition, books, incidental fees, and full residence support for four years. The scholarship is tenable only at the University of Toronto.

Apply Now

________________________________________________________________________

Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Lester B. Pearson Tại Đại Học Toronto 2021

. Theo đuổi việc học của bạn ở Canada. Tin tốt! Học bổng Quốc tế Lester B. Pearson 2021 hiện đang được mở. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về Học bổng Quốc tế Lester B. Pearson, lợi ích của nó và quy trình đăng ký từng bước.

Chương trình Học bổng Quốc tế Lester B. Pearson 2021 là học bổng được tài trợ hoàn toàn cho sinh viên quốc tế. Tổng số 37 học bổng dành cho các nghiên cứu đại học. Học bổng này sẽ bao gồm học phí, sách vở, các chi phí phát sinh và hỗ trợ cư trú toàn bộ trong bốn năm

Hạn chót nộp đơn: 18/01/2021

Mô tả ngắn gọn:

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Toronto
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Cử Nhân
 • Giải thưởng: NA
 • Số lượng giải thưởng: 37
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Canada

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: 
  • Khoa học Vật lý & Toán học
  • Thương mại & Quản lý
  • Nhân văn
  • Khoa học Xã hội
  • Khoa học đời sống
  • Khoa học máy tính
  • Kỹ thuật
  • Kinesiology & Thể dục
  • Âm nhạc
  • Kiến trúc
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • –  Một nhà tư tưởng độc đáo và sáng tạo
 • – Tích cực trong hoạt động với trường học và cộng đồng
 • – Có thành tích cao trong học tập và theo đuổi sáng tạo
 • – Ham mê học hỏi, tìm tòi trí tuệ
 • – Đã thể hiện kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ
 • – Đang học năm cuối cấp 2 hoặc đã tốt nghiệp không trễ hơn tháng 6 năm 2019
 • Dự định bắt đầu vào đại học trong năm học sắp tới (không thể xem xét học sinh đã theo học sau trung học)

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Đăng ký học bổng dựa theo đường link của trường.
 • Tài liệu hỗ trợ: Học bạ chính thức, chứng chỉ thi, hộ chiếu hợp lệ, thị thực du học.
 • Yêu cầu: Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tiếng Anh.

Những lợi ích:

Chương trình Học bổng Quốc tế Lester B. Pearson sẽ bao gồm học phí, sách vở, các chi phí phát sinh và hỗ trợ toàn bộ cư trú trong bốn năm. Học bổng chỉ được cấp tại Đại học Toronto.

Apply Now

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2302

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network