Leadership funding for International Students at Bond University in UK, 2020

Bond University is sponsoring a wonderful opportunity through its Leadership funding for the academic session 2020/2021. The funding programme is open for current Year 12 students who want to commence an undergraduate degree in the UK.

The purpose of The grant is to support domestic and international students who have outstanding leadership experience and community involvement.

Established in 1987, Bond University is a leading independent university has awarded more 5-star ratings in the student experience category. It has an influence and impact on higher education learning and teaching, improving the student experience.

Why study at Bond University? The university provides an outstanding student experience to graduates that will make them leaders in their field. It offers an array of internationally recognized undergraduate and postgraduate degree programs that attract students from around the world.

Application Deadline: September 6, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Bond University
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: Cover up to 25% tuition fees
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: N/A
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the UK

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: Undergraduate coursework in Actuarial Science, Architecture and Built Environment, Business and Commerce, Communication and Creative Media, Health Sciences, Hotel and Tourism, International Relations and Humanities, Law, Social Sciences, Psychology and Counselling, Sport.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria:
 • Be domestic or international students currently completing Year 12 at a high school in Australia, or Australian students completing High School overseas.
 • Be predicted to achieve a minimum of ATAR 84 or IB Diploma 30.
 • Hold outstanding leadership, community, and extra-curricular achievements, both at school and within the community. Applicants will be asked to provide evidence of all achievements as supporting documents.

How to Apply

 • How to Apply: In order to apply for the opportunity , applicants must take admission in an undergraduate degree program at Bond University. After completion of the Bond University online study application form, eligible students can apply for programmes via the application form.
 • Supporting Documents: Applicants will be required to submit the following documents as part of their application: a school reference, completion of the Bond University Leadership Scholarship Supporting Document, evidence of your leadership, initiative, and service to your school and/or community, including 2 references. Please use the Summary of Achievements template to present this evidence and upload as one Word or PDF document; and essay responses to two questions. It should be written in a word document and uploaded as part of the application.
 • Admission Requirements: Students must meet the standard entry requirements for their chosen program of study.
 • Language Requirement: If English is not your first language, you should provide evidence of English language ability: IELTS, TOEFL, or other acceptable proof. Please see the English Language Requirements section for more details.

Benefits

The program will cover up to 25% tuition for any single or approved combined undergraduate degree (excluding the Bond Medical Program).


Học bổng Lãnh đạo tại Đại học  Bond, UK 2020

Đại học Bond đang tài trợ một cơ hội tuyệt vời thông qua Quỹ tài trợ Lãnh đạo cho khóa học 2020/2021. Chương trình tài trợ dành cho sinh viên Lớp 12 hiện tại muốn bắt đầu bằng đại học tại Vương quốc Anh.

Mục đích của khoản tài trợ là hỗ trợ sinh viên trong nước và quốc tế có kinh nghiệm lãnh đạo xuất sắc và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Được thành lập vào năm 1987, Đại học Bond là một trường đại học độc lập hàng đầu được trao nhiều xếp hạng 5 sao trong hạng mục trải nghiệm của sinh viên. Nó có ảnh hưởng và tác động đến việc học tập và giảng dạy giáo dục đại học, cải thiện trải nghiệm của học sinh.

Tại sao nên học tại Đại học Bond? Trường đại học cung cấp trải nghiệm tuyệt vời cho sinh viên và giúp họ trở thành nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của họ. Nơi đây cung cấp một loạt các chương trình đại học và sau đại học được quốc tế công nhận thu hút sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

Hạn chót nộp đơn: ngày 6 tháng 9 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học /Tổ chức: Đại học Bond
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: Giảm 25% học phí
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Không áp dụng
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Vương quốc Anh

Điều kiện đăng ký

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Khóa học đại học về Khoa học Actuarial, Kiến trúc và Môi trường xây dựng, Kinh doanh và Thương mại, Truyền thông và Sáng tạo, Khoa học sức khỏe, Khách sạn và Du lịch, Quan hệ quốc tế và Nhân văn, Luật, Khoa học xã hội, Tâm lý học và Tư vấn, Thể thao.
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Là học sinh trong nước hoặc quốc tế hiện đang hoàn thành Lớp 12 tại một trường trung học ở Úc hoặc học sinh Úc hoàn thành Trung học ở nước ngoài.
 • Được dự đoán để đạt tối thiểu ATAR 84 hoặc IB Diploma 30.
 • Giữ vai trò lãnh đạo xuất sắc, cộng đồng và các thành tích ngoại khóa, cả ở trường và trong cộng đồng. Ứng viên sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về tất cả các thành tích là tài liệu hỗ trợ.

Cách thức đăng ký

 • Cách đăng ký: Để đăng ký cơ hội, ứng viên phải nhập học trong chương trình cấp bằng đại học tại Đại học Bond. Sau khi hoàn thành mẫu đơn xin học trực tuyến của Đại học Bond, sinh viên đủ điều kiện có thể đăng ký các chương trình học bổng thông qua mẫu đơn.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên sẽ được yêu cầu nộp các tài liệu sau đây như một phần trong đơn đăng ký của họ: tài liệu tham khảo trường học, hoàn thành Tài liệu hỗ trợ học bổng lãnh đạo trường đại học Bond, bằng chứng về sự lãnh đạo, sáng kiến ​​và dịch vụ của bạn cho trường và / hoặc cộng đồng của bạn, bao gồm 2 tài liệu tham khảo. Vui lòng sử dụng Tóm tắt Thành tích để trình bày bằng chứng này và tải lên dưới dạng một tài liệu Word hoặc PDF; và bài trả lời cho hai câu hỏi. Nó nên được viết trong một tài liệu từ và tải lên như một phần của ứng dụng.
 • Yêu cầu nhập học: Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiêu chuẩn cho chương trình học đã chọn.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn, bạn nên cung cấp bằng chứng về khả năng ngôn ngữ tiếng Anh: IELTS, TOEFL hoặc bằng chứng chấp nhận được khác. Vui lòng xem phần Yêu cầu về Tiếng Anh để biết thêm chi tiết.

Những lợi ích

Chương trình sẽ chi trả tới 25% học phí cho bất kỳ bằng đại học nào được phê duyệt (bao gồm bằng chính và bằng kép) ngoại trừ Bảo hiểm Y tế.

Apply Now

 

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network