Deadline: 30/09/2020

Lancaster University Mature Student funding for International Students in UK

Scholarship Overview

Do you have a desire to study in the United Kingdom? If so, then you can apply for the Mature Student Scholarship at Lancaster University for the academic year 2020-21. The scholarship aims to provide financial support for eligible students who want to start their undergraduate or research studies at LU.

Benefits: The Lancaster University will provide the award amount of £1000 to the eligible candidates.

Why study at Lancaster University?

Established in 1964, Lancaster University is a public research university located in Lancaster, Lancashire, England. During the student’s time at LU, the school is committed to assist students to develop the skills and reputation they need to launch into a lifelong path of intellectual discovery and professional success. Especially, all international students have a unique advantage when it comes to exchange programs.

Eligibility

 • University: Lancaster University
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate and Research
 • Awards: £1000
 • Application Deadline: 30th September.
 • Eligible Countries: All nationalities
 • Admissible Criteria: Applicants must have a high school certificate (for undergraduate programs) or a bachelor’s degree (for postgraduate programs) from a recognized university.

Application Process

 • How to Apply: To be considered for this opportunity, applicants need to submit an application for an undergraduate or research degree at the university. The student will be automatically considered for the scholarship.
 • Admission Requirements: For taking admission, applicants must meet all the entry requirements of this university.
 • Supporting Documents: To apply, candidates must be ready to submit the previous transcripts at the university.
 • Language Requirement:  All candidates must provide proof of their English proficiency if English is not their first language so that they can actively participate in the academic program.

Apply Now


Tổng quan về học bổng

Nếu bạn đang có mong muốn học tập tại Vương quốc Anh, hãy cân nhắc cơ hội để học tập tại Landcaster University. Trường đại học cung cấp Mature Student Scholarship cho du học sinh và học sinh trao đổi cho năm học 2020-21. Học bổng này nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên đủ điều kiện muốn bắt đầu học đại học hoặc nghiên cứu tại LU.

Lợi ích: Đại học Lancaster sẽ cung cấp số tiền thưởng 1000 bảng cho các ứng viên đủ điều kiện.

Tại sao nên học tại Đại học Lancaster?

Được thành lập vào năm 1964, Đại học Lancaster là một trường đại học nghiên cứu công lập tọa lạc tại Lancaster, Lancashire, Anh. Trong thời gian học tập và làm việc tại LU, trường cam kết hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng và danh tiếng mà họ cần để khởi đầu con đường khám phá trí tuệ và thành công chuyên nghiệp suốt đời. Đặc biệt, trường hiện tại là ngôi nhà cho khoảng 3000 du học sinh.

Điều kiện học bổng

 • Đại học: Đại học Lancaster
 • Ngành và khoa: NA
 • Cấp độ khóa học: Đại học và nghiên cứu
 • Giải thưởng: £ 1000
 • Hạn chót nộp đơn: 30/9.
 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
 • Tiêu chí bằng cấp: Ứng viên phải có chứng chỉ trung học (đối với chương trình đại học) hoặc bằng cử nhân (đối với chương trình sau đại học) từ một trường đại học được công nhận.

Quy trình nộp đơn

 • Cách đăng ký: Để được xem xét cho học bổng này, ứng viên cần nộp đơn đăng ký cho khóa học đại học hoặc nghiên cứu tại Landcaster University. Sau đó, học sinh sẽ được tự động xem xét cho học bổng.
 • Yêu cầu nhập học: Để nhập học, ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học này. Đọc thêm tại đây.
 • Tài liệu hỗ trợ: Để nộp đơn, ứng viên phải nộp bảng điểm trước đó tại trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tất cả các ứng viên phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh của mình nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của họ.

NỘP ĐƠN TẠI ĐÂY

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network