KPMG Data Analysis Virtual Internship

Are you thinking that this pandemic has left no space for the summer internship this year? Here is great news for you, KPMG Virtual Internship has brought Data Analytics Virtual-Internship.

Students from all over the world can apply for this internship opportunity. The KPMG Australia internship is free of cost and is self-paced. You can get practical skills and experience from KPMG and after completing all the requirements of the online internship 2020, you can use this experience on your CV.

KPMG is an international firm with the best professionals, its network is spread into more than 147 countries. This free internship will help the candidate to get a practical insight into data analysis to build career skills. Previous experience holding by a candidate is not the pre-requisite for applying in the KPMG virtual internship.

This KPMG short term internship 2020 will demonstrate the candidates’ interest in KPMG and will be considered as a future employee depending on their internship completion. If a candidate is able to submit his task on time, he will get access to the consultant’s model and learn how to approach the KPMG task.

Brief Description

 • Organization: KPMG, Australia
 • Mode of internship: Online (Virtual)
 • Field of study: Data Analytics
 • Duration: 5-6 hours of online internship

Eliginility Criteria

 • Students from all over the  world can apply
 • Students from every major can apply.
 • Undergraduates and Graduate students are eligible to apply

Benefits

 • Registration is free
 • It is a free international internship.
 • It is a self-paced program
 • Get professional experience and add on to your CV.
 • It takes 5-6 hours to complete.

How to apply

 • A candidate can apply online via the official website. The registration process is very simple and free.

Application Deadline

 • Since it is a self-paced internship, there is no deadline to apply.

Thực tập online tại KPMG , Úc 2020

Bạn có nghĩ rằng đại dịch này đã không còn chỗ cho kỳ thực tập mùa hè năm nay? Đây là một tin tuyệt vời cho bạn, Thực tập online KPMG đã mang đến Thực tập ngắn hạn ngành phân tích dữ liệu.

Sinh viên từ khắp nơi trên thế giới có thể nộp đơn cho cơ hội thực tập này. Chương trình thực tập tại KPMG Australia là hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể nhận được các kỹ năng và kinh nghiệm thực tế từ KPMG và sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu của thực tập trực tuyến 2020, bạn có thể sử dụng kinh nghiệm này vào CV của mình.

KPMG là một công ty quốc tế với các chuyên gia giỏi nhất, mạng lưới của nó được lan rộng đến hơn 147 quốc gia. Thực tập miễn phí này sẽ giúp ứng viên có được cái nhìn sâu sắc thực tế về phân tích dữ liệu để xây dựng các kỹ năng nghề nghiệp. Kinh nghiệm trước đây của ứng viên không phải là điều kiện tiên quyết để đăng ký thực tập ảo KPMG.

Kỳ thực tập ngắn hạn KPMG năm 2020 này sẽ thể hiện sự quan tâm của ứng viên đối với KPMG và sẽ được coi là một nhân viên tương lai tùy thuộc vào việc hoàn thành thực tập của họ. Nếu một ứng viên có thể gửi nhiệm vụ đúng hạn, anh ta sẽ có quyền truy cập vào mô hình tư vấn của chương trình và học cách tiếp cận nhiệm vụ KPMG.

Tổng quan chương trình

 • Tổ chức: KPMG, Úc
 • Phương thức thực tập: Trực tuyến
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Phân tích dữ liệu
 • Thời gian thực tập: 5-6 giờ thực tập trực tuyến

Tiêu chí chọn lựa

 • Sinh viên từ khắp nơi trên thế giới có thể nộp đơn
 • Sinh viên từ mọi chuyên ngành có thể áp dụng.
 • Sinh viên đại học và sau đại học đủ điều kiện để áp dụng

Lợi ích

 • Đăng ký miễn phí
 • Đó là một thực tập quốc tế miễn phí.
 • Đây là một chương trình độc lập
 • Nhận kinh nghiệm chuyên môn và thêm vào CV của bạn.
 • Phải mất 5-6 giờ để hoàn thành.

Cách thức đăng ký

Một ứng cử viên có thể nộp đơn trực tuyến thông qua trang web chính thức. Quá trình đăng ký rất đơn giản và miễn phí.
Hạn chót nộp đơn: Vì nó là một thực tập tự thực hiện nên không có hạn cuối.

Apply now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...