Deadline: 29/11/2020

Korea Winter Internship Program 2021 (Fully Funded)

Applications are open to apply for the Korea Winter Internship Program 2021. The Korea Winter Internship Program is a Fully Funded International Internship in Korea. Students from around the world in 3rd and 4th Academic year can apply.

The Duration of the Korean Internship is approximately 4 Month. The Korea Winter Internship Program will start in  January. This Internship in Korea for international students will take place at the Phonag University of Science and Technology.

GIFT Postech (Student Research Participation Program) offers internships both in Summers & in Winters. This is a Paid Internship & all the other expenses will also be fully covered by the University. Both Korean and international students can apply for a Korean internship.

Korea Winter Internship Program Details

This is a Fully funded Scholarship For International Students in Korea. We post a lot of Scholarship in Korea on our website.

Country: South Korea

University: Phonag University of Science and Technology

Internship Month: January 2021

Financial Coverage: Fully Funded

Deadline: 29th November 2020

Financial Coverage

This is a Paid Internship in Korea for all International & Korean Students. All the Expenses will be covered by the University.

Free student dormitory housing and transportation

A free round trip airfare economy will be provided.

Living Expenses will be assisted. (KRW 500,000 / 4 weeks)

Required Documents

This is a Fully Funded Internship in Korea. Internship in Korea is now in high demand. This is a Free International internship abroad.

 • Application Form
 • An Official Academic Transcripts in English
 • * If transcripts do not indicate GPA(Grade Point Average), the applicant must convert the letter grades appropriately into GPA and show it on the application document.
 • Personal Statement(Primarily the description of the applicant’s study plan)
 • Verification of English proficiency.

Eligibility Criteria

GIFT Postech Winter Internship in Korea is for bot international students & Korean Nationals also.

3rd and 4th Year Undergraduate Students.

International Students with any Nationality are eligible.

Korean Nationals can also apply.

Internship Schedule

Final result will be announced in 13 DEC 2020

How to Apply For Korea Winter Internship Program 2020

You have to Apply through Email by sending all the Documents and the Application Form to the in-charge Eun Mi Jung  enmei@postech.ac.kr


Chương trình Thực tập Mùa đông tại Hàn Quốc 2021

Chương trình thực tập mùa đông Hàn Quốc đã được mở ra cho năm 2020. Đây là là chương trình thực tập quốc tế được tài trợ hoàn toàn tại Hàn Quốc. Sinh viên từ khắp nơi trên thế giới trong năm học thứ 3 và thứ 4 có thể nộp đơn.

Thời gian thực tập Hàn Quốc là khoảng 4 tháng. Chương trình thực tập mùa đông Hàn Quốc sẽ bắt đầu vào tháng 1. Chương trình thực tập tại Hàn Quốc dành cho sinh viên quốc tế này sẽ diễn ra tại Đại học Khoa học và Công nghệ Phonag.

GIFT Postech (Chương trình tham gia nghiên cứu sinh viên) cung cấp thực tập cả trong Mùa hè và mùa đông. Đây là một Thực tập có lương và tất cả các chi phí khác cũng sẽ được Đại học chi trả hoàn toàn. Cả sinh viên Hàn Quốc và quốc tế đều có thể nộp đơn xin thực tập Hàn Quốc.

Tổng quan học bổng

 • Quốc gia: Hàn Quốc
 • Đại học: Đại học Khoa học và Công nghệ Phonag
 • Tháng thực tập: tháng 1 năm 2020
 • Hỗ trợ tài chính: Được tài trợ toàn phần
 • Hạn chót: ngày 29 tháng 11 năm 2020

Hỗ trợ tài chính

Đây là chương trình thực tập có trả lương tại Hàn Quốc cho tất cả sinh viên quốc tế & Hàn Quốc. Tất cả các chi phí sẽ được chi trả bởi các trường đại học bao gồm:

 • Nhà ở và ký túc xá sinh viên
 • Vé máy bay khứ hồi
 • Chi phí sinh hoạt sẽ được hỗ trợ. (500.000 KRW / 4 tuần)

Tài liệu cần thiết

Đây là một thực tập được tài trợ đầy đủ tại Hàn Quốc. Thực tập tại Hàn Quốc hiện đang có nhu cầu cao.

 • Mẫu đăng ký
 • Bảng điểm học tập chính thức bằng tiếng Anh
 • * Nếu bảng điểm không cho biết điểm trung bình (Điểm trung bình), người nộp đơn phải chuyển đổi điểm thư một cách thích hợp thành GPA và hiển thị trên bản đăng ký.
 • Tuyên bố cá nhân (Chủ yếu là mô tả về kế hoạch học tập của ứng viên)
 • Xác minh trình độ tiếng Anh.

Tiêu chí tuyển chọn

 • GIFT Postech Thực tập mùa đông tại Hàn Quốc dành cho cả sinh viên quốc tế  & Quốc tịch Hàn Quốc.
 • Sinh viên năm thứ 3 và 4
 • Sinh viên quốc tế với bất kỳ quốc tịch nào đều đủ điều kiện.
 • Quốc tịch Hàn Quốc cũng có thể áp dụng.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 12 năm 2020

Cách đăng ký chương trình thực tập mùa đông Hàn Quốc 2020

Bạn phải Đăng ký qua Email bằng cách gửi tất cả Tài liệu và Đơn đăng ký tới Eun Mi Jung phụ trách enmei@postech.ac.k

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network