Deadline: 17/07/2020

Konrad-Adenauer-Stiftung Scholarships for International Applicants in Germany, 2020 (Fully Funded)

The Konrad-Adenauer-Stiftung awards scholarships to international master students and graduates in order to enable study and research at universities in Germany. This way, we actively promote intercultural dialogues, the formation of international networks as well as the internationalization of universities and science.

Currently our scholars come from 55 countries of the world. Their subjects are various: law, sciences, music as well as medicine, just to name a few.

Our Scholarship Program for International Students is aimed at international students and graduates who have acquired a university degree and who intend to complete postgraduate or master studies, doctoral studies or a research stay of at least three semesters at a university in Germany.

The guidelines

 • have a university degree, as we do not provide support for bachelor studies,
 • prove above average academic performance,
 • be no older that 30 when applying,
 • have good knowledge of the German language (B2-level),
 • be actively engaged in voluntary work,
 • plan to study a minimum of three semesters at a university in Germany,
 • possess a broad general education and distinct interest in political issues,
 • have a positive attitude towards democracy and human rights,
 • be open to develop their personal points of view and practice tolerance,
 • be highly motivated and able to convince us of their goals in life.

Further specifications

 • Students in Medicine or Pharmacy can only apply after having completed their intermediate exam in Germany or when having achieved a comparable stage of their studies.
 • Human or dental medicine specialist training or post graduate research stays in Germany cannot be supported.
 • Persons having already achieved a doctorate are not eligible for a scholarship.

Financial assistance

The duration and level of funding varies for different types of studies. Graduates (master or postgraduate students) receive a monthly scholarship of € 850. The standard funding period is two years. After having obtained unconditional admission to doctoral studies at a German university, PhD-students receive a monthly scholarship of € 1.200. The standard funding period for PhD scholars is three years. We also fund research stays in Germany for the minimum of three semesters.

Beside the monthly stipend, we offer multiple subsidies for our scholars. Upon request, we subsidize health care insurance up to the amount of € 120 per month. We also offer a family allowance of € 276 provided that you and your spouse live together in one place in Germany for at least three months and that his/her income does not exceed the amount of € 450 per month. Additionally, we grant children’s allowance of € 194 per month for children living with you in Germany. Prerequisites are the submission of an official German translation of the child’s birth certificate and the official rejection of your demand for public child allowance.

In addition, PhD-scholars can apply for financial assistance for research stays abroad. However, we do not fund participation in congresses or symposia.

Fees resulting from courses at the university in Germany that are directly related to your studies can be refunded up to the amount of € 1.500 per semester. However, we do not refund regular semester fees resulting from enrollment or annual re-registration.


Học bổng Konrad-Adenauer-Stiftung cho sinh viên quốc tế tại Đức

Konrad-Adenauer-Stiftung trao học bổng cho sinh viên thạc sĩ quốc tế và nghiên cứu để cho phép học tập và nghiên cứu tại các trường đại học ở Đức. Bằng cách này, chúng tôi tích cực thúc đẩy các cuộc đối thoại liên văn hóa, hình thành các mạng lưới quốc tế cũng như quốc tế hóa các trường đại học và khoa học.

Hiện tại các học giả của chúng tôi đến từ 55 quốc gia trên thế giới. Các môn học của họ rất đa dạng, tiêu biểu như: luật, khoa học, âm nhạc cũng như y học.

Chương trình học bổng của chúng tôi dành cho sinh viên quốc tế đã có bằng đại học và dự định hoàn thành nghiên cứu sau đại học hoặc thạc sĩ, nghiên cứu tiến sĩ hoặc nghiên cứu ít nhất ba học kỳ tại một trường đại học ở Đức.

Điều kiện tham gia

 • Có bằng đại học, vì chúng tôi không cung cấp hỗ trợ cho các nghiên cứu cử nhân,
 • chứng minh thành tích học tập trên trung bình,
 • không quá 30 tuổi khi nộp đơn
 • có kiến ​​thức tốt về tiếng Đức (trình độ B2),
 • tích cực tham gia vào công việc tự nguyện,
 • có kế hoạch học tối thiểu ba học kỳ tại một trường đại học ở Đức,
 • có một nền giáo dục chung rộng rãi và sự quan tâm khác biệt trong các vấn đề chính trị,
 • có thái độ tích cực đối với dân chủ và nhân quyền,
 • cởi mở để phát triển quan điểm cá nhân và thực hành khoan dung,
 • có động lực cao và có thể thuyết phục chúng ta về mục tiêu của họ trong cuộc sống.

Yêu cầu khác

 • Sinh viên Y khoa hoặc Dược chỉ có thể nộp đơn sau khi hoàn thành kỳ thi trung cấp ở Đức hoặc khi đã đạt được một giai đoạn tương đương với nghiên cứu của họ.
 • Đào tạo chuyên gia về con người hoặc nha khoa hoặc nghiên cứu sau đại học ở Đức không thể được hỗ trợ.
 • Những người đã đạt được bằng tiến sĩ không đủ điều kiện nhận học bổng.

Hỗ trợ tài chính

Thời gian và mức tài trợ khác nhau cho các loại nghiên cứu khác nhau. Sinh viên thạc sĩ hoặc sau đại học nhận được học bổng hàng tháng € 850. Thời gian tài trợ tiêu chuẩn là hai năm. Sau khi có được nhập học vô điều kiện vào nghiên cứu tiến sĩ tại một trường đại học Đức, nghiên cứu sinh nhận được học bổng hàng tháng € 1,200. Thời gian tài trợ tiêu chuẩn cho các học giả tiến sĩ là ba năm. Chúng tôi cũng tài trợ cho các nghiên cứu ở Đức trong tối thiểu ba học kỳ.

Bên cạnh khoản trợ cấp hàng tháng, chúng tôi cung cấp nhiều trợ cấp cho các học giả của chúng tôi. Theo yêu cầu, chúng tôi trợ cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe lên tới số tiền € 120 mỗi tháng. Chúng tôi cũng cung cấp một khoản trợ cấp gia đình là € 276 với điều kiện bạn và vợ / chồng của bạn sống cùng nhau tại một nơi ở Đức trong ít nhất ba tháng và thu nhập của anh ấy / cô ấy không vượt quá 450 € mỗi tháng. Ngoài ra, chúng tôi cấp cho trẻ em khoản trợ cấp € 194 mỗi tháng cho trẻ em sống với bạn ở Đức. Điều kiện tiên quyết là việc nộp bản dịch tiếng Đức chính thức về giấy khai sinh của trẻ con và từ chối chính thức nhu cầu trợ cấp trẻ em công cộng của bạn.

Ngoài ra, các học giả tiến sĩ có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính cho các nghiên cứu ở nước ngoài. Tuy nhiên, chúng tôi không tài trợ cho việc tham gia các đại hội hoặc hội nghị chuyên đề.

Học phí từ các khóa học tại trường đại học ở Đức liên quan trực tiếp đến việc học của bạn có thể được hoàn lại với số tiền € 1.500 mỗi học kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi không hoàn trả phí học kỳ thông thường do học lại hoặc đăng ký lại hàng năm.

Click here to see on how to apply!
Official website

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...