King’s College 2020 Semi-Final Bachelors Scholarships 2020

King’s College is a highly respected Catholic institution for higher learning in Wilkes-Barre, PA. It is recognized for holding excellence in teaching, learning, and scholarship. It was founded in 1946 and since then it has been working toward its mission of transforming minds and hearts with zeal in communities of hope. At this college, there is a range of wonderful curriculum and in co-curricular programs available for students. These programs help students gain useful knowledge and cultivate leadership skills. The college is solely dedicated to teaching its students not only how to make a living, but how to live.

Application Deadline: 30/12/2020

Brief Description:

 • University or Organization: King’s College
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: $ 18,000
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the USA

Eligibility:      

 • Eligible Countries: vary
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate degree program in any field.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Entrants must be international students.
 • Aspirants should be seeking to apply for any undergraduate program at King’s College.

How to Apply:

 • How to Apply:  All applicants will automatically be selected at the time of admission in any eligible program at King’s College.
 • Supporting Documents: 
 • Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: Applicants must have a high school diploma.
 • Required Language: Language requirements vary from one course to another.

Benefits:

All the successful candidates will get the award worth $18,000 that will support them in studying at King’s College.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân tại Đại Học King 2020

King’s College là một cơ sở giáo dục Công giáo được đánh giá cao để học cao hơn ở Wilkes-Barre, PA. Nó được công nhận vì có sự xuất sắc trong giảng dạy, học tập và học bổng. Nó được thành lập vào năm 1946 và kể từ đó nó đã hoạt động hướng tới sứ mệnh biến đổi tâm trí và trái tim với lòng nhiệt thành trong các cộng đồng hy vọng. Tại trường cao đẳng này, có một loạt các chương trình giảng dạy tuyệt vời và các chương trình ngoại khóa dành cho sinh viên. Các chương trình này giúp sinh viên có được những kiến thức bổ ích và trau dồi kỹ năng lãnh đạo. Trường chỉ dành riêng cho việc dạy sinh viên của mình không chỉ cách kiếm sống mà còn cách sống.

Hạn chót nộp đơn: 30/12/2020

Mô tả ngắn gọn:

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học King
 • Sở: Cao đẳng kỹ thuật
 • Cấp độ: Nghiên cứu sau đại học
 • Giải thưởng: $ 18,000
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Mỹ

 

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học trong bất kỳ lĩnh vực nào.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:

– Đối tượng tham gia phải là sinh viên quốc tế.

– Những người có nguyện vọng nên tìm cách đăng ký một trong các chương trình đại học tại King’s College.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Tất cả các ứng viên sẽ tự động được chọn vào thời điểm nhập học trong bất kỳ chương trình đủ điều kiện nào tại King’s College.
 • Tài liệu hỗ trợ: 

– Bằng sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.

 • Yêu cầu : Ứng viên phải có bằng tốt nghiệp trung học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Yêu cầu ngôn ngữ khác nhau tùy từng khóa học.

Những lợi ích:

Tất cả các ứng viên thành công sẽ nhận được phần thưởng trị giá 18.000 đô la để hỗ trợ họ trong việc học tập tại King’s College.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2251

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network