Deadline: 31/08/2020

King & Amy O’Malley Trust International Awards at Edith Cowan University in Australia, 2020

Get financial support to kick start your academic journey in Australia. The Edith Cowan University is giving an opportunity to apply for the King & Amy O’Malley Trust international awards. The programme is awarded to both domestic and international students.

The educational award supports excellent students who want to commence undergraduate and postgraduate degree programmes in tertiary Home Economics or related areas.

Edith Cowan University is an Australian public university that offers innovative and practical courses across a variety of disciplines. It has achieved five-star results in at least one measure across 15 different fields of study.

Why study at Edith Cowan University? At this university, students get varied pathways for career advancement and professional development. Here aspirants can find a degree that suits their interests, strengths, and career goals.

Application Deadline: August 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Edith Cowan University
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate and Postgraduate
 • Award: $7,500 and $5,000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: 30
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: Undergraduate and Postgraduate coursework in tertiary Home Economics or related areas (e.g. Family Studies, Consumer Science, Food and Nutrition, or Teacher education in these fields).
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria:
 • Must Be intending to undertake full-time study in the following year in a program in Home Economics or equivalent which conforms to the criteria for an ‘eligible program’ as determined by the Managing Trustees;
 • For postgraduate applications, normally have an undergraduate award in an eligible program in Home Economics or equivalent and must be intending to undertake full time or part-time study in the following year in a postgraduate program deemed eligible by the Managing Trustees;
 • Have to make a statement of professional goals and must demonstrate clear intentions to work in the field of Home Economics and to make a professional contribution to the field;
 • If a citizen of another country living in Australia, be required to provide evidence of your intention to remain a permanent resident in Australia; and
 • If studying overseas, be required to agree to return to Australia within 6 months of completing your program of study.

How to Apply

 • How to Apply: In order to apply for the opportunity s, applicants must take admission in an undergraduate and postgraduate degree program at the Edith Cowan University. After that, candidates must be made on the application form to be found on the O’Malley Trust website.
 • Supporting Documents: Candidates must submit a CV, academic certificates, and transcripts with your application.
 • Admission Requirements: Applicants will be selected on the basis of academic performance, personal and leadership attributes, and potential to contribute to the Home Economics profession.
 • Language Requirement: If English is not your first language, you should provide evidence of English language ability: IELTS, TOEFL, or other acceptable proof. Please see the Minimum English competency requirements section for more details.

Benefits

Edith Cowan University will offer 30 scholarships each year to eligible students. The award offers a payment of $7,500 for postgraduate students and $5,000 for undergraduates.

Apply Now


Nhận hỗ trợ tài chính để bắt đầu hành trình học tập của bạn tại Úc. Đại học Edith Cowan đang tạo cơ hội để đăng ký các giải thưởng quốc tế của King & Amy O’Malley Trust. Chương trình được trao cho cả sinh viên trong nước và quốc tế.

Giải thưởng giáo dục hỗ trợ sinh viên xuất sắc muốn bắt đầu các chương trình cấp bằng đại học và sau đại học trong ngành Kinh tế gia đình đại học hoặc các lĩnh vực liên quan.

Đại học Edith Cowan là một trường đại học công lập của Úc cung cấp các khóa học sáng tạo và thực tế trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó đã đạt được kết quả năm sao trong ít nhất một biện pháp trên 15 lĩnh vực nghiên cứu khác nhau.

Tại sao học tại Đại học Edith Cowan? Tại trường đại học này, sinh viên có được những con đường khác nhau để thăng tiến nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp. Ở đây những người mong muốn có thể tìm thấy một mức độ phù hợp với sở thích, điểm mạnh và mục tiêu nghề nghiệp của họ.

Hạn chót nộp đơn: 31/8/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Edith Cowan
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Đại học và sau đại học
 • Giải thưởng: 7.500 đô la và 5.000 đô la
 • Cách thức nộp đơn: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: 30
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Khóa học hoặc môn học có thể chấp nhận: Khóa học đại học và sau đại học về kinh tế gia đình đại học hoặc các lĩnh vực liên quan (ví dụ: Nghiên cứu gia đình, khoa học tiêu dùng, thực phẩm và dinh dưỡng hoặc giáo dục giáo viên trong các lĩnh vực này).
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Phải có ý định thực hiện nghiên cứu toàn thời gian trong năm sau trong một chương trình về Kinh tế gia đình hoặc tương đương phù hợp với tiêu chí của một chương trình đủ điều kiện, được xác định bởi các Ủy viên quản lý;
 • Đối với các ứng dụng sau đại học, thông thường có một giải thưởng đại học trong một chương trình đủ điều kiện về Kinh tế gia đình hoặc tương đương và phải có ý định thực hiện nghiên cứu toàn thời gian hoặc bán thời gian trong năm tiếp theo trong một chương trình sau đại học được coi là đủ điều kiện của các Ủy viên quản lý;
 • Phải đưa ra tuyên bố về các mục tiêu nghề nghiệp và phải thể hiện ý định rõ ràng để làm việc trong lĩnh vực Kinh tế gia đình và đóng góp chuyên nghiệp cho lĩnh vực này;
 • Nếu một công dân của một quốc gia khác sống ở Úc, được yêu cầu cung cấp bằng chứng về ý định của bạn là thường trú nhân tại Úc; và
 • Nếu đi du học, được yêu cầu đồng ý quay trở lại Úc trong vòng 6 tháng sau khi hoàn thành chương trình học của bạn.

Cách đăng ký

 • Cách đăng ký: Để đăng ký cơ hội, ứng viên phải nhập học chương trình cấp bằng đại học và sau đại học tại Đại học Edith Cowan. Sau đó, các ứng cử viên phải được thực hiện trên mẫu đơn xin được tìm thấy trên trang web của O hèMalley Trust.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải nộp CV, chứng chỉ học tập và bảng điểm với đơn đăng ký của bạn.
 • Yêu cầu nhập học: Ứng viên sẽ được lựa chọn trên cơ sở kết quả học tập, thuộc tính cá nhân và lãnh đạo và tiềm năng đóng góp cho ngành Kinh tế gia đình.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn, bạn nên cung cấp bằng chứng về khả năng ngôn ngữ tiếng Anh: IELTS, TOEFL hoặc bằng cấp tương đương khác. Vui lòng xem phần Yêu cầu năng lực tiếng Anh tối thiểu để biết thêm chi tiết.

Những lợi ích

Đại học Edith Cowan sẽ cung cấp 30 học bổng mỗi năm cho các sinh viên đủ điều kiện. Giải thưởng cung cấp khoản thanh toán 7.500 đô la cho sinh viên sau đại học và 5.000 đô la cho sinh viên đại học.

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...