Deadline: 28/06/2020

KC Kuok funding for International Students in Australia 2020

Monash University is glad to announce the KC Kuok funding for International Students to study in Australia. The grant is open for those who want to enroll in an undergraduate degree.

The grant is available to support the citizens of mainland China, Indonesia, Hong Kong, or a South-East Asian country. The program will be awarded based on outstanding academic achievement and financial disadvantage.

Application Deadline: 28 June 2020

Brief Description

 • University or Organization: Monash University
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate degree program
 • Award: Up to $280,000 over four years
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: One scholarship is available
 • Nationality: International student
 • The award can be taken in Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: Citizen of mainland China, Indonesia, Hong Kong or a Southeast Asian country
 • Eligible Course or Subjects: The grant is open to study the undergraduate degree program in any subject offered by the university.
 • Eligibility Criteria: Candidates must apply for a full-time Monash course offer in any single degree, at Monash University, at a campus in Australia. The applicant must demonstrate that you come from a low-income household.

How to Apply

How to Apply: To be considered for the opportunity the applicant must need to apply for admission at the university. For more information and entry requirements for the course please visit the international undergraduate courses 2020.

 • Alternatively, you may download an offline application form and send all documents to asiascholarship@monash.edu with the subject header ‘K.C. Kuok Scholarship – [Your Name]. You will also need to submit a course application.
 • Supporting Documents: Applicants must need to submit a statement describing their disability or medical condition and demonstrating the effect on their educational performance.
 • Admission Requirements: For admission to an undergraduate degree at the university, the applicant must submit a copy of documents specified in the course entry requirements (e.g. results, certificates, related employment).
 • Language Requirement: For entry to Monash University, applicants must meet the English language requirements. Applicants must have the equivalent of an Australian VET Certificate IV course or higher, that has been approved by the faculty as requiring sufficient English skills.

Benefits

The sponsorship will be awarded worth up to $10,000 per year for the duration of degree as well as tuition fees and accommodation.

Apply Now


Đại học Monash vui mừng thông báo tài trợ KC Kuok cho sinh viên quốc tế du học tại Úc. Khoản tài trợ dành cho những người muốn đăng ký học đại học.

Khoản tài trợ này có sẵn để hỗ trợ công dân Trung Quốc đại lục, Indonesia, Hồng Kông hoặc một quốc gia Đông Nam Á. Chương trình sẽ được trao dựa trên thành tích học tập xuất sắc và bất lợi tài chính.

Hạn chót nộp đơn: 28/6/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Monash
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: chương trình đại học
 • Giải thưởng: Lên tới $ 280.000 trong bốn năm
 • Cách thức nộp đơn: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Một học bổng có sẵn
 • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Công dân của Trung Quốc đại lục, Indonesia, Hồng Kông hoặc một quốc gia Đông Nam Á
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Khoản tài trợ này được mở để học chương trình cấp bằng đại học trong bất kỳ môn học nào được cung cấp bởi trường đại học.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Ứng viên phải đăng ký chương trình khóa học Monash toàn thời gian ở bất kỳ bằng cấp nào, tại Đại học Monash, tại một cơ sở ở Úc. Người nộp đơn phải chứng minh rằng bạn đến từ một hộ gia đình có thu nhập thấp.

Cách đăng ký

Cách đăng ký: Để được xem xét về cơ hội, ứng viên phải đăng ký nhập học tại trường đại học. Để biết thêm thông tin và yêu cầu đầu vào cho khóa học, vui lòng truy cập các khóa học đại học quốc tế 2020.

 • Ngoài ra, bạn có thể tải xuống mẫu đơn đăng ký ngoại tuyến và gửi tất cả tài liệu tới asiascholarship@monash.edu với tiêu đề chủ đề ‘K.C. Học bổng Kuok – [Tên của bạn]. Bạn cũng sẽ cần phải nộp đơn đăng ký khóa học.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải nộp một bản tuyên bố mô tả tình trạng khuyết tật hoặc tình trạng y tế của họ và chứng minh hiệu quả đối với kết quả học tập của họ.
 • Yêu cầu nhập học: Để được nhận vào một văn bằng đại học tại trường đại học, ứng viên phải nộp một bản sao các tài liệu được quy định trong các yêu cầu đầu vào khóa học (ví dụ: kết quả, chứng chỉ, việc làm liên quan).
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Để vào Đại học Monash, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh. Ứng viên phải có bằng tương đương với khóa học Chứng chỉ VET Úc IV trở lên, đã được khoa phê duyệt vì yêu cầu đủ kỹ năng tiếng Anh.

Những lợi ích

Việc tài trợ sẽ được trao trị giá tới 10.000 đô la mỗi năm trong suốt thời gian cấp bằng cũng như học phí và chỗ ở.

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *