Deadline: 01/10/2020

Idaho funding for International Students at University of Idaho, USA

Invitation to Idaho award is available to encourage all prospective students from around the world to earn a high-quality education at University of Idaho.

This funding program is offered to those students who are wishing to pursue an undergraduate degree in fall 2020 at the university. The scheme is renewable up to four years of undergraduate enrollment.

The University of Idaho has been working as a center of top-level higher education and research in 71 years. It comprises ten colleges that provide over 300 hundred degree programs for undergraduate and graduate students in a variety of fields. It has a total enrolment of 11,926 students.

Why would you like to join the University of Idaho? The education and experience provided by the University of Idaho prepare students for the professional workforce and achieving success in not only careers but also in lives. The university has a world-class campus where you can find academic blocks, a library, parking areas, spaces for sports that can fill your college experience with good memories.

Application Deadline: October 1, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Idaho
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: $15,084
 • Number of Awards: N/A
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Both domestic and international students
 • The award can be taken in the US

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate degree program in business, accounting, finance, art, science, engineering, etc.
 • Eligibility Criteria: If you want to take advantage of the program, then make sure you fulfill the following requirements:
 • A new, first-time freshman admitted to the University of Idaho
 • Pursuing your first bachelor’s degree
 • Have an incoming GPA of 3.0 or higher
 • A resident of a non-WUE state or an international student.

How to Apply

 • How to Apply: Students who have enrolled in an undergraduate program at the university will automatically be eligible to apply for this Idaho Scholarship.
 • Supporting Documents: Candidates might be asked to send the following documents at the time of admission: Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: To be enrolled in an undergraduate degree program, you must have a high school diploma.
 • Language Requirement: Students for whom English is not their primary language are required to demonstrate sufficient ability in this language by providing one of the following:
 • Completion of the University of Idaho American Language and Culture Program (ALCP).
 • SAT evidence-based reading and writing a minimum score of 550
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) minimum score of 70.
 • IELTS (International English Language Testing System) minimum score of 6.0.
 • Duolingo English Test minimum score of 100 for our Summer 2020, Fall 2020, and Spring 2021 applicants.

Benefits

All the eligible candidates will receive the award amount of $15,084 for the academic year 2020-21. This is renewable up to four years of undergraduate enrollment.


Học bổng cho sinh viên quốc tế tại Đại học Idaho, USA

Lời mời đến Idaho có sẵn để khuyến khích tất cả các sinh viên tương lai từ khắp nơi trên thế giới có được một nền giáo dục chất lượng cao tại Đại học Idaho.

Chương trình tài trợ này được cung cấp cho những sinh viên muốn theo đuổi bằng đại học vào mùa thu năm 2020 tại trường đại học. Chương trình này có thể được gia hạn lên đến bốn năm tuyển sinh đại học.

Đại học Idaho đã làm việc như một trung tâm giáo dục và nghiên cứu đại học cấp cao nhất trong 71 năm. Nó bao gồm mười trường cao đẳng cung cấp hơn 300 trăm chương trình cấp bằng cho sinh viên đại học và sau đại học trong nhiều lĩnh vực. Nó có tổng số tuyển sinh là 11.926 sinh viên.

Tại sao bạn muốn tham gia Đại học Idaho? Giáo dục và kinh nghiệm được cung cấp bởi Đại học Idaho chuẩn bị cho sinh viên lực lượng lao động chuyên nghiệp và đạt được thành công trong không chỉ sự nghiệp mà còn trong cuộc sống. Trường đại học có một khuôn viên đẳng cấp thế giới, nơi bạn có thể tìm thấy các khối học thuật, thư viện, khu vực đỗ xe, không gian cho các môn thể thao có thể lấp đầy trải nghiệm đại học của bạn với những kỷ niệm đẹp.

Hạn cuối: 01/10/ 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học /Tổ chức: Đại học Idaho
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: $ 15,084
 • Số lượng giải thưởng: Không áp dụng
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Cả sinh viên trong nước và quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Mỹ

Điều kiện đăng ký

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học về kinh doanh, kế toán, tài chính, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, v.v.
 • Nếu bạn muốn tham gia chương trình, hãy đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Đăng ký học lần đầu tại Đại học Idaho
 • Theo đuổi bằng cử nhân đầu tiên của bạn
 • Có điểm trung bình từ 3.0 trở lên
 • Không phải cư dân của WUE hoặc một sinh viên quốc tế.

Quy trình nộp đơn

 • Sinh viên đã đăng ký chương trình đại học tại trường đại học sẽ tự động đủ điều kiện để đăng ký học bổng Idaho này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Thí sinh có thể được yêu cầu gửi các tài liệu sau tại thời điểm nhập học: Bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ năng lực tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu nhập học: Để được ghi danh vào một chương trình cấp bằng đại học, bạn phải có bằng tốt nghiệp trung học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Học sinh mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính được yêu cầu cung cấp một trong những chứng chỉ sau đây:
 • Hoàn thành Chương trình Văn hóa và Ngôn ngữ Hoa Kỳ (ALCP).
 • Điểm thi SAT (Reading and Writing) tối thiểu 550.
 • Điểm tối thiểu TOEFL là 70.
 • IELTS điểm tối thiểu 6.0.
 • Điểm thi Duolingo tối thiểu 100 cho các ứng viên Mùa hè 2020, Mùa thu 2020 và Mùa xuân 2021.

Những lợi ích

Tất cả các ứng viên đủ điều kiện sẽ nhận được số tiền thưởng là $ 15,084 cho năm học 2020-21. Điều này có thể gia hạn lên đến bốn năm tuyển sinh đại học.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network