Deadline: 30/06/2020

International Scholarship at University of Wolverhampton, UK

If you are having a strong desire to study in the UK, then you can take advantage of this wonderful  International Scholarship opportunity offered by the University of Wolverhampton.

This funding program is worth £1,000 per year of study and open to bright foreign students enrolling at the University of Wolverhampton in the academic year 2020/21.

The University of Wolverhampton is considered as a highly-ranked modern university providing the best education to students for 190 years. It is divided into four faculties which are home to 18 institutes and schools. It offers well-constructed undergraduate, postgraduate, and doctorate programs in a variety of fields.

Why would you like to be a part of the University of Wolverhampton? With 23,000 students belonging from diverse nationalities and ethnicities, the University of Wolverhampton is the perfect place for international students. It has one of the highest employability rates in the UK.

Application Deadline: June 30, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Wolverhampton
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: £1,000 per year
 • Number of Awards: N/A
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Any
 • The award can be taken in the UK

Eligibility

 • Eligible Countries: There is no restriction on nationality
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate degree program in a variety of subjects
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Must be an international student
 • Must have received a conditional offer from the University of Wolverhampton.

How to Apply

 • How to Apply: There is no need to apply for this application separately as all the program recipients will automatically be considered after successfully taking admission in an approved course.
 • Supporting Documents: All the interested applicants might be required to submit the following documents with their application for admission: Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: Candidates must have a high school diploma to take admission in an undergraduate program.
 • Language Requirement: Applicants can provide one of the following as evidence of English language proficiency:
 • Cambridge Linguaskills
 • Password Skills Test
 • ETS – Test of English as a Foreign Language) TOEFL iBT
 • LanguageCert International ESOL B2 or C1(Listening, Reading, Writing, Speaking)
 • LanguageCert International ESOL SELT B2(Listening, Reading, Writing, Speaking).

Benefits: All the successful candidates will be granted £1,000 towards tuition fees in their first year.


Học bổng quốc tế tại Đại học Wolverhampton, UK

Nếu bạn đang có mong muốn học tập tại Vương quốc Anh, thì bạn có thể tận dụng cơ hội học bổng quốc tế tuyệt vời này được cung cấp bởi Đại học Wolverhampton.

Chương trình tài trợ này trị giá £ 1.000 mỗi năm học và dành cho sinh viên nước ngoài xuất sắc đăng ký học tại Đại học Wolverhampton trong năm học 2020/21.

Đại học Wolverhampton được coi là một trường đại học hiện đại được xếp hạng cao cung cấp nền giáo dục tốt nhất cho sinh viên trong 190 năm, được chia thành bốn khoa là nhà của 18 viện và trường học. Nơi đây cung cấp các chương trình đại học, sau đại học và tiến sĩ được xây dựng tốt trong nhiều lĩnh vực.

Tại sao bạn muốn trở thành một phần của Đại học Wolverhampton? Với 23.000 sinh viên thuộc nhiều quốc tịch và dân tộc khác nhau, Đại học Wolverhampton là nơi hoàn hảo cho sinh viên quốc tế. Trường có một trong những tỷ lệ có việc làm cao nhất ở Anh.

Hạn chót nộp đơn: ngày 30 tháng 6 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học/Tổ chức: Đại học Wolverhampton
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: £ 1.000 mỗi năm
 • Số lượng giải thưởng: Không áp dụng
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Bất kỳ
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Vương quốc Anh

Điều kiện đăng ký

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Không có giới hạn về quốc tịch
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học trong nhiều môn học
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
 • Phải là sinh viên quốc tế
 • Phải nhận được một lời đề nghị có điều kiện từ Đại học Wolverhampton.

Quy trình nộp đơn

 • Cách thức đăng ký: Không cần phải đăng ký riêng cho ứng dụng này vì tất cả những người nhận chương trình sẽ tự động được xem xét sau khi nhập học thành công trong một khóa học được phê duyệt.
 • Tài liệu hỗ trợ: Tất cả các ứng viên quan tâm có thể được yêu cầu nộp các tài liệu sau đây cùng với đơn xin nhập học: Bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ năng lực tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu nhập học: Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp trung học để được nhận vào học chương trình đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên có thể cung cấp một trong những điều sau đây làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh:
 • Cambridge Linguaskills
 • Kiểm tra kỹ năng mật khẩu
 • ETS – Kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ) TOEFL iBT
 • LanguageCert International ESOL B2 hoặc C1 (Nghe, Đọc, Viết, Nói)
 • LanguageCert International ESOL SELT B2 (Nghe, Đọc, Viết, Nói).

Lợi ích: Tất cả các ứng viên thành công sẽ được cấp 1.000 bảng cho học phí trong năm đầu tiên.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network