International PhD Position in Nutritional Epidemiology at Universisty of Oslo in Norway

The Department of Nutrition at the University of Oslo is seeking high-potential candidates to apply for the PhD Position in Nutritional Epidemiology in Norway.

This award aims to attract international candidates who want to pursue the PhD degree coursework at the University of Oslo for the academic session 2020/21.

The University of Oslo is the oldest research institution that was founded in 1811, offering a broad range of courses, training and research degree programs. It has approximately 27,700 students and employs around 6,000 people.

Why study at the University of Oslo? By joining this university, candidates have the opportunity to advance your international career as part of a world-class research team. Here students will gain an excellent lecture and university library facilities.

Application Deadline: 5th July 2020

Brief Description

 • University: University of Oslo
 • Department: Department of Nutrition
 • Course Level: PhD
 • Awards: Salary NOK 479 600 – 523 200
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: NA
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Norway

Eligibility            

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: PhD degree in Nutritional Epidemiology
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Applicants must hold a Master’s degree (120 ECTS) minimum grade B (ECTS grading scale) or equivalent in nutrition, epidemiology, medicine or public health. The Master’s degree must include a thesis of at least 30 ECTS.
 • Strong interest in nutritional epidemiology
 • Strong analytical skills
 • Experience with epidemiological and statistical analyses. Experience in handling large datasets and scientific writing would be advantageous.
 • Fluent oral and written communication skills in English and preferably a Scandinavian language

How to Apply

 • How to Apply: To participate, the application with attachments must be delivered in their electronic recruiting system, please follow the link online form. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system.
 • Supporting Documents: Cover letter, CV, copies of educational certificates (academic transcripts only), a complete list of publications, and list of 2-3 references must be submitted.
 • Admission Requirements: Taking admission for the program, applicants must have a previous degree.
 • Language Requirement: Applicants must have Excellent English interpersonal, communication and writing skills.

Benefits

The University of Oslo will provide all the following expenses:

 • Salary NOK 479 600 – 523 200 per annum depending on qualifications in a position as PhD Research fellow (position code 1017)
 • Dedicated supervision on a highly relevant research project
 • A friendly, professional and stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities

 Apply Now


Khoa Dinh dưỡng tại Đại học Oslo đang tìm kiếm các ứng cử viên tiềm năng cao để ứng tuyển vào vị trí Tiến sĩ về Dịch tễ học Dinh dưỡng ở Na Uy.

Giải thưởng này nhằm thu hút các ứng cử viên quốc tế muốn theo đuổi khóa học tiến sĩ tại Đại học Oslo cho khóa học 2020/21.

Đại học Oslo là tổ chức nghiên cứu lâu đời nhất được thành lập vào năm 1811, cung cấp một loạt các khóa học, chương trình đào tạo và nghiên cứu. Nó có khoảng 27.700 sinh viên và sử dụng khoảng 6.000 người.

Tại sao nên học tại Đại học Oslo? Khi gia nhập trường đại học này, các ứng viên có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp quốc tế của bạn như là một phần của một nhóm nghiên cứu tầm cỡ thế giới. Tại đây sinh viên sẽ có được một bài giảng tuyệt vời và các cơ sở thư viện đại học.

Hạn chót nộp đơn: ngày 5 tháng 7 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học: Đại học Oslo
 • Khoa: Khoa dinh dưỡng
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: Mức lương 479 600 – 523 200 Krone Na Uy
 • Cách thức nộp đơn: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện ở Na Uy

Điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Bằng tiến sĩ về dịch tễ học dinh dưỡng
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
 • Ứng viên phải có bằng B tối thiểu (120 ECTS) hạng B (thang điểm ECTS) hoặc tương đương về dinh dưỡng, dịch tễ học, y học hoặc y tế công cộng. Bằng cấp Master Master phải bao gồm một luận án ít nhất 30 ECTS.
 • Quan tâm mạnh mẽ đến dịch tễ học dinh dưỡng Kỹ năng phân tích mạnh mẽ Kinh nghiệm với các phân tích dịch tễ và thống kê.
 • Kinh nghiệm xử lý các bộ dữ liệu lớn và viết khoa học sẽ là lợi thế.
 • Thông thạo kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản bằng tiếng Anh và tốt nhất là một ngôn ngữ Scandinavia.

Cách đăng ký

 • Cách đăng ký: Để tham gia, ứng dụng có tệp đính kèm phải được gửi trong hệ thống tuyển dụng điện tử của họ, vui lòng theo mẫu liên kết trực tuyến. Các ứng viên nước ngoài nên đính kèm một lời giải thích về hệ thống chấm điểm Đại học của họ.
 • Tài liệu hỗ trợ: Thư xin việc, CV, bản sao chứng chỉ giáo dục (chỉ bảng điểm học tập), danh sách đầy đủ các ấn phẩm và danh sách 2-3 tài liệu tham khảo phải được nộp.
 • Yêu cầu nhập học: Tham gia chương trình, ứng viên phải có bằng cấp trước đó.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên phải có kỹ năng giao tiếp, giao tiếp và viết tiếng Anh xuất sắc.

Những lợi ích

Đại học Oslo sẽ cung cấp tất cả các chi phí sau đây:

 • Mức lương 479 600 – 523 200 Krone Na Uy mỗi năm tùy theo trình độ ở vị trí là nghiên cứu sinh tiến sĩ (mã vị trí 1017)
 • Giám sát chuyên dụng trong một dự án nghiên cứu có liên quan cao
 • Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và kích thích
 • Các phúc lợi phúc lợi hấp dẫn và một thỏa thuận lương hưu hào phóng, bên cạnh môi trường thân thiện với gia đình ở Oslo với các cơ hội phong phú cho văn hóa và các hoạt động ngoài trời

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...