Deadline: 01/07/2020

INSEAD Scholarships for MBA 2020

Alumnus Andreas Lehmann, MBA ‘83J, established this scholarship to support INSEAD’s goal of admitting talented and diverse candidates to the MBA programme, regardless of their economic circumstances.

The scholarship will help underwrite the breadth of diversity of participants in the INSEAD MBA programme: country of origin, academic and professional background, gender etc. The scholarship supports INSEAD’s commitment to bringing outstanding men and women professionals to the programme, especially those who demonstrate potential to succeed.

Application Deadline: 1 July 2020

Brief Description

 • Organization: INSEAD Business School
 • Course Level: Postgraduate (Master)
 • Opportunity Focus Areas: Master of Business Administration (MBA)
 • Awards: $20,000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: One
 • Nationality: all nationalities
 • The award can be taken in France

Eligibility

 • Eligible Countries: ALL WORLD COUNTRIES
 • Eligibility Requirements (Criteria):
 • The Andreas Lehmann MBA ‘83J Scholarship will be awarded to talented candidates of any nationality who also require financial assistance.
 • Only candidates at the admissions interview stage or admitted to the MBA program may apply.

How to Apply

 • First Step: Candidates in the first three rounds will apply for financial aid at interview stage, so apply for the university admission from here.
 • Second Step: Provide the following documents when you apply for the university:
 • Application fee: A fee of €250 must be paid online.
 • GMAT and GRE scores
 • English language certification
 • Two professional recommendation letters
 • curriculum vitae can either be on a free format or follow the format of the INSEAD official CV e-book
 • Video Interviews
 • Details about required documents can be found in this link.
 • Third Step: Apply to the financial aid at the interview stage from here.

Benefits

The scholarship worths 20,000 Euros.

Apply Now


Cựu sinh viên Andreas Lehmann, MBA ‘83J, đã thành lập học bổng này để hỗ trợ mục tiêu INSEAD lề của việc tiếp nhận các ứng viên tài năng và đa dạng vào chương trình MBA, bất kể hoàn cảnh kinh tế của họ.

Học bổng sẽ giúp củng cố sự đa dạng của những người tham gia chương trình MBA INSEAD: nước xuất xứ, nền tảng học vấn và chuyên môn, giới tính, v.v … Học bổng hỗ trợ cam kết của INSEAD trong việc đưa các chuyên gia nam và nữ xuất sắc vào chương trình, đặc biệt là những người thể hiện tiềm năng để thành công.

Hạn chót nộp đơn: 1/7/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Tổ chức: Trường kinh doanh INSEAD
 • Cấp độ khóa học: Sau đại học (Thạc sĩ)
 • Khóa học trao học bổng: Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA)
 • Giải thưởng: 20.000 đô la
 • Cách thức nộp đơn: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Một
 • Quốc tịch: tất cả các quốc tịch
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Pháp

Điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: TẤT CẢ CÁC QUỐC GIA
 • Yêu cầu đủ điều kiện (Tiêu chí):
 • Học bổng ‘83J của Andreas Lehmann sẽ được trao cho các ứng viên tài năng thuộc bất kỳ quốc tịch nào cũng cần hỗ trợ tài chính.
 • Chỉ những ứng viên ở giai đoạn phỏng vấn tuyển sinh hoặc được nhận vào chương trình MBA mới có thể nộp đơn.

Cách đăng ký

 • Bước 1: Ứng viên trong ba vòng đầu tiên sẽ nộp đơn xin hỗ trợ tài chính ở giai đoạn phỏng vấn, vì vậy hãy đăng ký nhập học đại học từ đây.
 • Bước 2: Cung cấp các tài liệu sau đây khi bạn nộp đơn vào trường đại học:
 • Phí đăng ký: Một khoản phí € 250 phải được thanh toán trực tuyến.
 • Điểm GMAT và GRE
 • Chứng chỉ tiếng anh
 • Hai thư giới thiệu chuyên nghiệp sơ yếu lý lịch có thể ở định dạng miễn phí hoặc theo định dạng của sách điện tử
 • CV chính thức của INSEAD
 • Video phỏng vấn
 • Thông tin chi tiết về cái tài liệu cần chuẩn bị có thể xem tại đây.
 • Bước 3: Áp dụng cho hỗ trợ tài chính ở giai đoạn phỏng vấn từ đây.

Những lợi ích

Học bổng trị giá 20,000 Euros.

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *