Deadline: 30/06/2020

Innovation funding for International Students at Chang’an University, China

Chang’an University is now providing financial support to the undergraduate education of high-calibre international students through its Innovation Scholarship.

This funding opportunity is here with great benefits such as tuition fee waiver for all academic years, and disposable living allowance worth 15000 yen. It is made available for the academic year of 2020-21.

Chang’an University was established in the year 2000 by merging the former Xi’an Highway University, Xi’an Engineering Institute, and Northwest Institute of Construction Engineering. It is one of the modern and forward-thinking institutes in China.

Why at Chang’an University? It is one of the universities that evolved within a few years of its establishment into an influential comprehensive higher institution. With 21 schools, 5 national-level key disciplines, 26 provincial-level key disciplines, 8 first-level, and 52 second-level doctoral programs, 26 first-level and 122 second-level master programs, 40 undergraduate specialities, it has been providing culture and quality education.

Application Deadline: June 30, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Chang’an University
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: Tuition fee waiver + living allowance worth 15000 yen
 • Number of Awards: N/A
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Any
 • The award can be taken in China

Eligibility

 • Eligible Countries: Applications are accepted from around the world
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate degree program in materials sciences and technology, Applied Geology.
 • Eligibility Criteria: To be selected for this application , you need to meet the following criteria:
 • 18-25 years old, in good health
 • Abide by Chinese laws and regulations, respect Chinese customs and habits. Observe Chang’an University discipline and school regulations
 • Holding a valid foreign ordinary passport
 • Holding a high school diploma.

How to Apply

 • How to Apply: Applicants are not required to send a separate application for this application . After being enrolled in an approved course, all the candidates will automatically be provided with the program.
 • Supporting Documents: The following documents must be sent as a part of the application:
 • Copy of valid ordinary passport
 • If the applicant is in China, a copy of a valid residence permit is also required.
 • Enrollment Application Form for Chang’an University International Students
 • Please fill in the form in our online system.
 • Original and notarized copy of the high school diploma
 • The notarization in Chinese or English should be attached if your files are in other languages. Graduating students are supposed to provide a pre-graduation certificate.
 • Original copy of transcripts of all courses in high school
 • The notarization in Chinese or English should be attached if your files are in other languages.
 • The proof of English proficiency
 • Physical Examination Record for Foreigners
 • The original copy of the non-criminal record and the Chinese translation
 • When applying, the validity period of the non-criminal record certificate must be valid in three months or more.
 • Admission Requirements: Applicants must have a high school diploma to be enrolled in a bachelor’s degree program.
 • Language Requirement: Applicants must have sufficient ability of the English language if they are non-native English speakers. The University requires at least 5.5 in IELTS or 68 in TOFEL for undergraduate courses.

Benefits

This support will provide tuition fee discounts for all academic years and disposable living allowance, a total of 15000 yen.


Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Trường An, Trung Quốc

Đại học Changelan hiện đang cung cấp hỗ trợ tài chính cho giáo dục đại học của sinh viên quốc tế có trình độ cao thông qua Học bổng Đổi mới.

Cơ hội tài trợ này cung cấp những lợi ích tuyệt vời như miễn học phí cho tất cả các năm học và trợ cấp sinh hoạt dùng một lần trị giá 15000 yên cho năm học 2020-21.

Tại sao tại Đại học Trường An? Đây là một trong những trường đại học phát triển trong vòng vài năm kể từ khi thành lập thành một tổ chức cao hơn toàn diện có ảnh hưởng. Với 21 trường, 5 ngành chính cấp quốc gia, 26 ngành chính cấp tỉnh, 8 chương trình tiến sĩ cấp hai và 52 chương trình tiến sĩ cấp hai, 26 chương trình thạc sĩ cấp một và 122, 40 chuyên ngành đại học, đã được cung cấp văn hóa và chất lượng giáo dục.

Hạn cuối: 30/06/2020

Thông tin cơ bản

 • Trường/Tổ chức: Đại học Trường An
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: Miễn học phí + trợ cấp sinh hoạt trị giá 15000 yên
 • Số lượng giải thưởng: Không áp dụng
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Bất kỳ
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Trung Quốc

Điều kiện tham gia

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học về Khoa học vật liệu và công nghệ, Địa chất ứng dụng.
 • Để được chọn cho ứng dụng này, bạn cần đáp ứng các tiêu chí sau:
 • 18-25 tuổi, sức khỏe tốt
 • Tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc, tôn trọng phong tục và tập quán của Trung Quốc.
 • Tuân thủ kỷ luật và quy định của trường đại học Trường An
 • Giữ hộ chiếu nước ngoài hợp lệ
 • Có bằng tốt nghiệp trung học.

Làm thế nào để đăng ký

 • Ứng viên không bắt buộc phải gửi hồ sơ đăng ký riêng cho học bổng này. Sau khi được ghi danh vào một khóa học được phê duyệt, tất cả các ứng cử viên sẽ tự động được cung cấp với chương trình.
 • Tài liệu hỗ trợ: Các tài liệu sau phải được gửi như một phần của ứng dụng:
 • Bản sao hộ chiếu bình thường hợp lệ
 • Nếu người nộp đơn ở Trung Quốc, một bản sao giấy phép cư trú hợp lệ cũng được yêu cầu
 • Đơn đăng ký nhập học cho sinh viên quốc tế Trường Đại học Trường An
 • Vui lòng điền vào mẫu trong hệ thống trực tuyến của chúng tôi
 • Bản gốc và bản công chứng bằng tốt nghiệp trung học
 • Công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh nên được đính kèm nếu các tệp của bạn bằng các ngôn ngữ khác. Sinh viên tốt nghiệp được cho là cung cấp một giấy chứng nhận trước khi tốt nghiệp.
 • Bản gốc bảng điểm của tất cả các khóa học ở trường trung học
 • Công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh nên được đính kèm nếu các tệp của bạn bằng các ngôn ngữ khác.
 • Bằng chứng về trình độ tiếng Anh
 • Hồ sơ khám sức khỏe cho người nước ngoài
 • Bản gốc của hồ sơ phi hình sự và bản dịch tiếng Trung
 • Khi nộp đơn, thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận phi hình sự phải có hiệu lực trong ba tháng trở lên.
 • Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải có bằng tốt nghiệp trung học để được ghi danh vào chương trình cấp bằng cử nhân
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên phải có đủ khả năng về ngôn ngữ tiếng Anh nếu họ không phải là người nói tiếng Anh bản ngữ. Trường yêu cầu ít nhất 5,5 điểm IELTS hoặc 68 trong TOFEL cho các khóa học đại học

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ cung cấp giảm học phí cho tất cả các năm học và trợ cấp sinh hoạt dùng một lần, tổng cộng là 15000 yên.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...