Humber International Entrance Scholarships for Undergraduate Students, Canada 2020

Humber College offers full and partial renewable tuition grants for new international undergraduate students beginning classes in January and September of each year.

Bachelor’s Degree programs are available to pupils coming directly from high school/secondary school studies, who are non-transfer pupils (i.e. haven’t attended college or university, or studied in Humber’s EAP program), and are unlimited in quantity.

Application Deadline: August 15th 2020

Brief Description

 • University or Organization: Humber College
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelor’s Degree
 • Award: Varies
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: 20
 • Nationality: International candidates
 • The program can be taken in Canada

Eligibility

The following criteria must be met in order for applicants to be eligible for the opportunity :

 • Bachelor’s Degree opportunities are available to students coming directly from high school/secondary school studies, who are non-transfer holders (i.e. haven’t attended college or university, or studied in Humber’s EAP program), and are unlimited in quantity.
 • The studentships are awarded to learn any of the subjects offered by the university. All undergraduate programs offered at Humber are eligible
 • Applications will be considered based on academics, community involvement, referee/reference letters and statement of interest.
 • International candidates are eligible to apply for these endowments.

How to Apply

 • How to Apply: The application instructions and forms will be included with your acceptance package which you will receive once you have been accepted for admissions. Therefore, you must first apply for admissions before you can apply for the opportunity .

It is important to read the step-by-step application process and also visit the official website (link to it is below) for complete information on how to apply for this application .

 • Admission Requirements: To apply for the program applicants must have a previous degree.
 • Supporting Documents: Applications will be considered based on academics, community involvement, referee/reference letters and statement of interest.
 • Language Requirement: Applicants demonstrate their English language proficiency ensures they are prepared for the rigors of the academic curriculum and able to successfully complete any workplace components of the program (such as co-op placements).

Benefits

The scholarships range from $1500 to $4000.

Apply Now


Humber College cung cấp các khoản trợ cấp học phí tái tạo đầy đủ và một phần cho sinh viên đại học quốc tế mới bắt đầu các lớp học vào tháng 1 và tháng 9 hàng năm. Các chương trình Cử nhân Cử nhân có sẵn cho các học sinh đến từ các trường trung học / trung học phổ thông, là những học sinh không chuyển trường (tức là thiên đường học tại trường cao đẳng hoặc đại học, hoặc học trong chương trình EAP của Humber), và không giới hạn về số lượng.

Hạn chót nộp đơn: ngày 15 tháng 8 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Cao đẳng Humber
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Bằng cử nhân
 • Giải thưởng: Khác nhau
 • Cách thức nộp đơn: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: 20
 • Quốc tịch: Ứng viên quốc tế
 • Chương trình có thể được thực hiện tại Canada

Điều kiện

Các tiêu chí sau phải được đáp ứng để ứng viên đủ điều kiện nhận cơ hội:

 • Các cơ hội cấp bằng Cử nhân có sẵn cho các học sinh đến từ các trường trung học / trung học phổ thông, những người không chuyển trường (tức là thiên đường học tại trường cao đẳng hoặc đại học, hoặc học chương trình EAP của Humber), và không giới hạn về số lượng.
 • Các sinh viên được trao để học bất kỳ môn học nào được cung cấp bởi các trường đại học. Tất cả các chương trình đại học được cung cấp tại Humber đều đủ điều kiện
 • Các đơn ứng tuyển sẽ được xem xét dựa trên các học thuật, sự đóng góp cho cộng đồng, thư giới thiệu và đơn thể hiện sự quan tâm của ứng viên.
 • Các ứng cử viên quốc tế đủ điều kiện để áp dụng cho các khoản tài trợ.

Cách đăng ký

 • Cách đăng ký: Các hướng dẫn và mẫu đơn đăng ký sẽ được bao gồm trong gói chấp nhận của bạn mà bạn sẽ nhận được sau khi bạn được chấp nhận nhập học. Do đó, trước tiên bạn phải nộp đơn xin nhập học trước khi bạn có thể đăng ký cơ hội.

Điều quan trọng là phải đọc quy trình đăng ký từng bước và cũng truy cập trang web chính thức (liên kết đến bên dưới) để biết thông tin đầy đủ về cách đăng ký cho ứng dụng này.

 • Yêu cầu nhập học: Để nộp đơn cho các ứng viên chương trình phải có bằng cấp trước đó.
 • Tài liệu hỗ trợ: Các đơn ứng tuyển sẽ được xem xét dựa trên trình độ học thuật, sự đóng góp cho cộng đồng, thư giới thiệu và đơn thể hiện sự quan tâm của ứng viên.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên thể hiện trình độ tiếng Anh của mình để đảm bảo họ được chuẩn bị cho sự khắt khe của chương trình học thuật và có thể hoàn thành thành công ở bất kỳ vị trí làm việc nào của chương trình (như vị trí hợp tác).

Những lợi ích

Học bổng có giá trị từ $1500-$4000.

Đăng kí ngay!

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *