Deadline: 30/06/2020

HSE Gold funding for International Students in Russia

HSE University is welcoming high-performing deserving candidates to apply for the Gold Scholarship. The funding programme is available for the academic year 2020-21.

The educational award aims to support international applicants who are going to enrol in an undergraduate and graduate degree at the university in Russia.

HSE University is one of the largest universities, with more than 40,000 students. It was formed in 1992 and offered high-quality education at all level. Its faculty is dedicated to maintaining the highest academic standards.

Why study at the Higher School of Economics University?  HSE gives a discount on tuition fees, and the opportunity to participate in foreign internships, learn additional languages at the university.

Application Deadline: June 30, 2020

Brief Description

 • University or Organization: HSE University
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate or graduate
 • Awards: Varies
 • Number of Awards: Limited
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • Awards can be taken in Moscow, Russia

Eligibility            

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: Undergraduate or graduate degree program in the given subject area
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:

Eligibility for undergraduate applicants

 • 140-149 points – 25%
 • 150-169 points – 50%
 • Above 170 points – 70%

Eligibility for graduate applicants

 • 50-59 points – 25%
 • Above 60 points – 50%

How to Apply

 • How to Apply: To become a part of this program, you will need to take admission in an undergraduate or graduate degree at the university. After being enrolled, applicants can apply for this opportunity.
 • Supporting Documents: There is no need for supporting documents for the opportunity.
 • Admission Requirements: All applicants have to meet the relevant entry requirements for admission to their preferred program.
 • Language Requirement: Students have a superior command of English, allowing them to take English-taught classes at HSE.

Benefits

HSE University will provide an award amount in the following manner:

 • Free tuition for the whole period of studying
 • Monthly scholarship 1,500 RUB

Quỹ học bổng vàng HSE dành cho sinh viên quốc tế tại Nga

Đại học HSE đang chào đón các ứng viên xứng đáng có thành tích cao để nộp đơn xin Học bổng Vàng cho năm học 2020-21. Giải thưởng giáo dục nhằm hỗ trợ các ứng viên quốc tế sắp đăng ký học đại học và sau đại học tại trường đại học ở Nga.

Đại học HSE là một trong những trường đại học lớn nhất, với hơn 40.000 sinh viên. Trường được thành lập vào năm 1992 và cung cấp giáo dục chất lượng cao ở tất cả các cấp.

Tại sao nên lựa chọn HSE? HSE giảm giá học phí, và mang đến cơ hội thực tập nước ngoài, học thêm ngôn ngữ tại trường đại học.

Hạn cuối: 30/06/2020

Thông tin cơ bản

 • Đại học/Tổ chức: Đại học HSE
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Đại học hoặc sau đại học
 • Giải thưởng: Khác nhau
 • Số lượng giải thưởng: Có giới hạn
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Moscow, Nga

Điều kiện tham gia

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Chương trình cấp bằng đại học hoặc sau đại học trong lĩnh vực chủ đề nhất định
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

Đối với chương trình đại học:

 • 140-149 điểm – 25%
 • 150-169 điểm – 50%
 • Trên 170 điểm – 70%

Đối với chương trình sau đại học:

 • 50-59 điểm – 25%
 • Trên 60 điểm – 50%

Làm thế nào để đăng ký

 • Để trở thành một phần của chương trình này, bạn sẽ cần nhập học bằng đại học hoặc sau đại học tại trường đại học. Sau khi được ghi danh, ứng viên có thể nộp đơn cho cơ hội này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Không cần tài liệu hỗ trợ cho cơ hội mà phải kiểm tra nhập học tại đây.
 • Yêu cầu nhập học: Tất cả các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào có liên quan để được nhận vào chương trình yêu thích của họ.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Học sinh có trình độ tiếng Anh vượt trội, cho phép các em tham gia các lớp học tiếng Anh tại HSE.

Lợi ích

Đại học HSE sẽ cung cấp một số tiền thưởng bao gồm:

 • Học phí cho cả thời gian học
 • Học bổng hàng tháng 1.500 RUB

Apply Now

 

 

 

 

 

 

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network