Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2021

 

The Government of Hongkong is accepting applications for the Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2021 without IELTS. 300 Scholarships will be given in 2021. Note that Bachelor’s degree students (16 years of education) can directly apply for the Hong Kong PhD fellowship and Master Students can also apply for the Hong Kong Scholarships for international students. 

The top 8 Universities of Hongkong are Participating in the Hong Kong PhD Fellowship Scheme Program. Candidates can apply in any academic Field of Study available at the University. There are no academic background restrictions. 300 Scholarships will be given to Study in Hong Kong for the Year 2021. There is No Need for any Language Test like IELTS if you have Studies previous Degree in English Medium 

 

Application Deadline: December 1, 2020

 

Brief Description

 • Universities participating in Hong Kong PhD Fellowship Scheme: City University of Hong Kong, Hong Kong Baptist University, Lingnan University, The Chinese University of Hong Kong, The Education University of Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong Kong University of Science and Technology, The University of Hong Kong.
 • Department: NA
 • Course Level: Ph.D. (Doctorate)
 • Award: Fully funded and annual tips. 
 • Number of Awards: 300
 • Nationality: All nationalities
 • The award can be taken in HongKong

 

Eligibility      

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Eligible Course or Subjects: Science, Medicine, Engineering and Technology, Humanities, Social Science and Business Studies
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
  • Academic excellence 
  • Research Ability 
  • Communication and interpersonal skills 
  • Leadership abilities.

 

How to Apply

Eligible candidates should first make an Initial Application online through the Hong Kong Ph.D. Fellowship Scheme Electronic System (HKPFSES) to obtain an HKPFS Reference Number by 2 December 2020 before submitting applications for Ph.D. admission to their desired universities.

Applicants may choose up to two programs/ departments at one or two universities for Ph.D. study under HKPFS 2021/22. They should comply with the admission requirements of their selected universities and programs.

As the deadlines for applications to some of the universities may immediately follow that of the Initial Application, candidates should submit initial applications as early as possible to ensure that they have sufficient time to submit applications to universities.

Step 1: Submit Initial Application to Research Grants Council

Step 2: Submit Full Applications to Proposed Universities

After completing an initial application, applicants should submit full applications for their selected Ph.D. programs to the proposed universities quoting their HKPFS Reference Number before the universities’ respective deadlines.

 

Benefits

 • An annual stipend of HK$309,600 (Approximately US$39,700) ( to Cover Housing, Meals)
 • A conference and research-related Travel Allowance of HK$12,900
 • For awardees who need more than three years to complete the Ph.D. degree, additional support may be provided by the chosen universities. For details, please contact the universities concerned directly.

 

Apply Now

 

________________________________________________________________________

Học Bổng Chính Phủ Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ PhD Fellowship Scheme 2021 Tại Các Trường Đại Học Hong Kong

 

Chính phủ Hồng Kông đang chấp nhận đơn đăng ký Chương trình Học bổng Tiến sĩ Hồng Kông 2021 mà không cần IELTS. 300 Học bổng sẽ được trao vào năm 2021. Lưu ý rằng sinh viên bậc Cử nhân (16 năm học) có thể trực tiếp đăng ký học bổng Tiến sĩ Hồng Kông và Sinh viên Thạc sĩ cũng có thể đăng ký Học bổng Hồng Kông dành cho sinh viên quốc tế.

8 trường đại học hàng đầu của Hồng Kông đang tham gia vào Chương trình Chương trình Học bổng Tiến sĩ Hồng Kông. Thí sinh có thể nộp đơn vào bất kỳ Ngành học nào có sẵn tại Trường. Không có giới hạn về nền tảng học vấn. 300 Học bổng sẽ được trao cho Du học Hồng Kông cho năm 2021. Không cần bất kỳ bài kiểm tra ngôn ngữ nào như IELTS nếu bạn đã có Bằng cấp tiếng Anh trước đây

 

 

Hạn chót nộp đơn: ngày 1 tháng 12 năm 2020

 

Mô tả ngắn gọn

 

 • Các trường đại học tham gia Chương trình Học bổng Tiến sĩ Hồng Kông: Đại học Thành phố Hồng Kông, Đại học Baptist Hồng Kông, Đại học Lĩnh Nam, Đại học Trung Quốc Hồng Kông, Đại học Sư phạm Hồng Kông, Đại học Bách khoa Hồng Kông, Đại học Khoa học Hồng Kông và Công nghệ, Đại học Hồng Kông.
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Ph.D. (Tiến sĩ)
 • Giải thưởng: Miễn toàn bộ học phí và tiền trợ cấp hàng năm.
 • Số giải thưởng: 300
 • Quốc tịch: Tất cả các quốc tịch
 • Giải thưởng có thể được tiến hành tại HongKong

 

 

 

Đủ điều kiện

 

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
 • Khóa học hoặc chủ đề đủ điều kiện: Khoa học, Y học, Kỹ thuật và Công nghệ, Nhân văn, Khoa học Xã hội và Nghiên cứu Kinh doanh
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, các ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí đã cho:
  • Học lực xuất sắc
  • Khả năng nghiên cứu
  • Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp giữa các cá nhân
  • Khả năng lãnh đạo.

 

Cách thức đăng ký

Các ứng viên đủ điều kiện trước tiên phải thực hiện một Đơn đăng ký ban đầu trực tuyến thông qua Ph.D. Hệ thống điện tử chương trình nghiên cứu sinh (HKPFSES) để có được Số tham chiếu HKPFS trước ngày 2 tháng 12 năm 2020 trước khi nộp đơn đăng ký Ph.D. nhập học vào các trường đại học mong muốn của họ.

 

Ứng viên có thể chọn tối đa hai chương trình / khoa tại một hoặc hai trường đại học để lấy bằng Tiến sĩ. học theo HKPFS 2021/22. Họ phải tuân thủ các yêu cầu nhập học của các trường đại học và chương trình đã chọn của họ.

 

Vì thời hạn nộp hồ sơ cho một số trường đại học có thể ngay sau thời hạn nộp hồ sơ ban đầu, nên các ứng viên nên nộp hồ sơ ban đầu càng sớm càng tốt để đảm bảo rằng họ có đủ thời gian nộp hồ sơ cho các trường đại học.

Bước 1: Gửi đơn đăng ký ban đầu đến Hội đồng tài trợ nghiên cứu

Bước 2: Nộp đơn đầy đủ cho các trường đại học được đề xuất

 

Sau khi hoàn thành đơn đăng ký ban đầu, ứng viên phải nộp đầy đủ đơn đăng ký cho Tiến sĩ đã chọn của họ. chương trình cho các trường đại học được đề xuất trích dẫn Số tham chiếu HKPFS của họ trước thời hạn tương ứng của các trường đại học.

 

Những lợi ích

 • Khoản trợ cấp hàng năm là HK$309,60 (Khoảng HK$309,60) (để trang trải chi phí ăn uống và nhà ở)
 • Trợ cấp đi lại liên quan đến hội nghị và nghiên cứu là HK $12,900
 • Đối với những người được trao giải thưởng cần hơn ba năm để hoàn thành bằng Tiến sĩ. bằng cấp, hỗ trợ bổ sung có thể được cung cấp bởi các trường đại học đã chọn. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp với các trường đại học liên quan.

Apply Now

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2233

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network