Deadline: 01/10/2020

Harvard University Academy Scholars Program 2021 (Fully Funded)

This program is open to all recent PhD recipients and doctoral candidates in the .

The Academy Scholars Program identifies and supports outstanding scholars at the start of their careers whose work combines disciplinary excellence in the social sciences or law with a command of the language and history or culture of countries or regions outside of the United States or Canada. Their scholarship may elucidate domestic, comparative, or transnational issues, past or present.

The Academy Scholars are a select community of individuals with resourcefulness, initiative, curiosity, and originality, whose work in cultures or regions outside of the US or Canada shows promise as a foundation for exceptional careers in major universities or international institutions.

Academy Scholars are appointed for a two-year, in-residence, postdoctoral fellowship at The Harvard Academy for International and Area Studies, Harvard University, Cambridge, MA. They receive substantial financial and research assistance to undertake sustained projects of research and/or acquire accessory training in their chosen fields and areas. The Senior Scholars, a distinguished group of senior Harvard University faculty members, act as mentors to the Academy Scholars to help them achieve their intellectual potential.

Eligibility

 • The competition for these awards is open only to recent PhD (or comparable professional school degree) recipients and doctoral candidates in the social sciences or law.
 • Those still pursuing a PhD should have completed their routine training and be well along in the writing of their theses before applying to become Academy Scholars. If you have completed a PhD program, the PhD completion date must be within three years of the October 1 application deadline. For applicants applying for the October 1, 2020 deadline, you must have completed your PhD or equivalent after September 30, 2017.
 • The Selection Committee considers all applicants in one applicant pool.
 • Applications are welcome from qualified persons without regard to nationality, gender, or race.

How to Apply

All application materials need to be submitted by the deadline of October 1. We do not accept late applications.

The completed application will include:

 1. Cover letter which succinctly states the applicant’s academic field, country or region of specialization, and proposed research topic
 2. Curriculum vitae (CV) or resumé; including list of publications
 3. Research proposal (2500 word maximum); including intellectual objectives and planned methodological and disciplinary work
 4. A copy of your PhD program transcript
 5. Three letters of recommendation (uploaded through the online application)

Letters should be addressed to the “Selection Committee.”
Letters of recommendation need to be uploaded by the deadline of October 1.

All parts of the application, including the three letters of recommendation, are submitted online as pdf documents. The online application is accessed through the homepage of The Harvard Academy’s website. To access the application, click on the APPLY ONLINE button.

Questions should be emailed to:
applicationinquiries@wcfia.harvard.edu.

You may include footnotes, endnotes, and/or bibliographies in your proposed research statement, but they are not required. If you do give references, they will not count towards the 2500-word maximum for the research statement.

We require no copies of published papers or abstracts as part of our application process. Do not include them in your application.

Regarding transcripts from foreign universities: our reviewers read many applications from those at foreign universities and request as much transcript-like official documentation as the Registrar at your university can provide, for all graduate work—both for the Master’s and PhD programs in which you have been or are currently enrolled. Your institution most likely gets these requests often and can provide the required paperwork to you upon request.

Benefits

Each year, four to six Academy Scholars are named for two-year appointments. Academy Scholars are expected to reside in the Cambridge/Boston area for the duration of their appointments unless traveling for pre-approved research purposes or unless Harvard University’s coronavirus pandemic response necessitates a switch to a virtual campus.

Postdoctoral Academy Scholars will receive an annual stipend of $70,000. If selected before earning the PhD, the Scholars will receive an annual stipend of $31,000 until awarded the PhD. This stipend is supplemented by funding for conference and research travel, research assistants, and health insurance coverage. Some teaching is permitted but not required.

Official website


Chương trình này dành cho tất cả những người nhận bằng tiến sĩ và ứng cử viên tiến sĩ gần đây về khoa học xã hội hoặc luật.

Chương trình Học giả Học viện xác định và hỗ trợ các học giả xuất sắc khi bắt đầu sự nghiệp với công việc kết hợp sự xuất sắc kỷ luật trong khoa học xã hội hoặc pháp luật với một mệnh lệnh về ngôn ngữ và lịch sử hoặc văn hóa của các quốc gia hoặc khu vực bên ngoài Hoa Kỳ hoặc Canada. Học bổng của họ có thể làm sáng tỏ các vấn đề trong nước, so sánh, hoặc xuyên quốc gia, quá khứ hoặc hiện tại. Học giả

Học viện là một cộng đồng chọn lọc của các cá nhân có sự tháo vát, chủ động, tò mò và độc đáo, làm việc trong các nền văn hóa hoặc khu vực bên ngoài Hoa Kỳ hoặc Canada cho thấy lời hứa là nền tảng cho sự nghiệp đặc biệt trong các trường đại học hoặc tổ chức quốc tế lớn.

Học giả Học viện được bổ nhiệm cho học bổng hai năm, nội trú, sau tiến sĩ tại Học viện Nghiên cứu Quốc tế và Khu vực Harvard, Đại học Harvard, Cambridge, MA. Họ nhận được hỗ trợ tài chính và nghiên cứu đáng kể để thực hiện các dự án nghiên cứu bền vững và / hoặc có được đào tạo phụ kiện trong các lĩnh vực và lĩnh vực được lựa chọn của họ. Các học giả cao cấp, một nhóm các giảng viên cao cấp của Đại học Harvard, đóng vai trò là cố vấn cho các Học giả Học viện để giúp họ đạt được tiềm năng trí tuệ.

Điều kiện

 • Cuộc thi cho những giải thưởng này chỉ dành cho những người nhận bằng tiến sĩ (hoặc bằng cấp chuyên nghiệp tương đương) gần đây và các ứng cử viên tiến sĩ về khoa học xã hội hoặc luật.
 • Những người vẫn theo đuổi bằng tiến sĩ nên đã hoàn thành khóa đào tạo thường xuyên và hoàn thành tốt việc viết luận văn trước khi nộp đơn để trở thành Học giả Học viện. Nếu bạn đã hoàn thành chương trình tiến sĩ, ngày hoàn thành tiến sĩ phải trong vòng ba năm kể từ ngày hết hạn nộp đơn vào ngày 1 tháng Mười. Đối với các ứng viên nộp đơn vào hạn chót ngày 1 tháng 10 năm 2020, bạn phải hoàn thành bằng tiến sĩ hoặc tương đương sau ngày 30 tháng 9 năm 2017.
 • Hội đồng tuyển chọn xem xét tất cả các ứng viên trong một nhóm ứng viên.
 • Các hồ sơ ứng tuyển được chào đón từ những người đủ điều kiện mà không liên quan đến quốc tịch, giới tính hoặc chủng tộc.

Cách đăng kí

Tất cả các hồ sơ ứng tuyển cần phải được nộp trước hạn chót vào ngày 1 tháng 10. Chúng tôi không chấp nhận đơn đăng ký trễ.

Hồ sơ ứng tuyển hoàn thành sẽ bao gồm:

 1. Thư xin việc ngắn gọn nêu rõ lĩnh vực học thuật, quốc gia hoặc khu vực chuyên môn, và đề xuất nghiên cứu đề xuất
 2. Sơ yếu lý lịch (CV) hoặc sơ yếu lý lịch; bao gồm danh sách các ấn phẩm
 3. Đề xuất nghiên cứu (tối đa 2500 từ); bao gồm các mục tiêu trí tuệ và công tác lập phương pháp và kỷ luật
 4. Một bản sao bảng điểm chương trình tiến sĩ của bạn
 5. Ba thư giới thiệu (được tải lên thông qua hồ sơ ứng tuyển trực tuyến)

Thư nên được gửi đến Ủy ban tuyển chọn.

Thư giới thiệu cần được tải lên trước hạn chót ngày 1 tháng 10.

Tất cả các phần của đơn, bao gồm ba thư giới thiệu, được gửi trực tuyến dưới dạng tài liệu pdf. Hồ sơ ứng tuyển trực tuyến được truy cập thông qua trang chủ của trang web Học viện Harvard. Để truy cập phần ứng tuyển, nhấp vào nút ỨNG TUYỂN TRỰC TUYẾN.

Câu hỏi nên được gửi qua email đến:

applicationinquiries@wcfia.harvard.edu.

Bạn có thể bao gồm chú thích, chú thích và / hoặc thư mục trong tuyên bố nghiên cứu đề xuất của bạn, nhưng chúng không bắt buộc. Nếu bạn đưa ra tài liệu tham khảo, họ sẽ không được tính vào mức tối đa 2500 từ cho tuyên bố nghiên cứu.

Chúng tôi không yêu cầu bản sao của các bài báo được xuất bản hoặc tóm tắt như là một phần của quy trình đăng ký của chúng tôi. Không bao gồm chúng trong hồ sơ ứng tuyển của bạn.

Về bảng điểm từ các trường đại học nước ngoài: những người đánh giá của chúng tôi đọc nhiều đơn từ các trường đại học nước ngoài và yêu cầu nhiều tài liệu chính thức giống như bảng điểm như Nhà đăng ký tại trường đại học của bạn có thể cung cấp, cho tất cả các công việc sau đại học cho cả chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ mà bạn có đã hoặc đang theo học. Tổ chức của bạn rất có thể nhận được các yêu cầu này thường xuyên và có thể cung cấp các giấy tờ cần thiết cho bạn theo yêu cầu.

Những lợi ích

Mỗi năm, bốn đến sáu học giả Học viện được đặt tên cho các cuộc hẹn hai năm. Học giả Học viện dự kiến ​​sẽ cư trú trong khu vực Cambridge / Boston trong suốt thời gian của các cuộc hẹn của họ trừ khi đi du lịch cho các mục đích nghiên cứu đã được phê duyệt trước hoặc trừ khi phản ứng đại dịch coronavirus của Đại học Harvard yêu cầu chuyển sang một trường ảo.

Học giả Học viện sau tiến sĩ sẽ nhận được khoản trợ cấp hàng năm là 70.000 đô la. Nếu được chọn trước khi kiếm được Tiến sĩ, các Học giả sẽ nhận được khoản trợ cấp hàng năm là $ 31.000 cho đến khi được trao bằng Tiến sĩ. Điều khoản này được bổ sung bằng nguồn tài trợ cho hội nghị và nghiên cứu du lịch, trợ lý nghiên cứu và bảo hiểm y tế. Một số chương trình giảng dạy được cho phép nhưng không bắt buộc. 

Trang web chính thức

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network