[Hàn Quốc] Học Bổng Chính Phủ Toàn Phần Ngắn Hạn Bậc Đại Học Tại Các Trường Đại Học Hàn Quốc 2021

Chương trình Học bổng Hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc 2021 dành cho Sinh viên Quốc tế hiện đã được mở.

Hạn chót nộp đơn: Mở

Về Giải thưởng: Để phát triển con người nhanh chóng, giáo dục đóng một vai trò quan trọng. Vì vậy, để đạt được điều đó, một sự hỗ trợ tài chính là rất cần thiết. Chính phủ Hàn Quốc cấp học bổng chương trình hỗ trợ cho sinh viên quốc tế tự túc. Nâng cao nhận thức về lợi ích của việc học tập tại Hàn Quốc và thúc đẩy sinh viên nước ngoài tự hỗ trợ tài chính bằng cách trợ cấp cho sinh viên xuất sắc

Cân bằng việc phát triển các nghiên cứu bằng cách bồi dưỡng nguồn nhân lực đẳng cấp thế giới trong các lĩnh vực cần thiết cho sự phát triển chiến lược quốc gia, bằng cách hỗ trợ tài chính cho các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản.

Loại hình: Đại học

Đủ điều kiện:

Ứng viên phải có các tiêu chí sau đây để đủ điều kiện tham gia: Chương trình Học bổng Hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc dành cho:

 1. Ứng viên phải là sinh viên quốc tế.
 2. Sinh viên được nhận vào chương trình cấp bằng đại học.
 3. Giải thưởng dành cho sinh viên đại học theo học chương trình đại học.
 4. Các yếu tố khác như dịch vụ cộng đồng, phẩm chất lãnh đạo và mức độ động viên cũng sẽ được xem xét.
 5. Dựa trên thành tích học tập
 6. Sinh viên đăng ký toàn thời gian vào chương trình Danh dự trong học kỳ mà học bổng được trao.
 7. Các kỹ năng thành công cá nhân đặc biệt (ví dụ: sự trưởng thành về cảm xúc, động lực, sự kiên trì, v.v.)
 8. Bảng điểm trung học và / hoặc kết quả GSE (nếu bảng điểm của bạn không phải bằng tiếng Anh, thì cũng cần phải có bản dịch có chứng thực).
 9. Ứng viên phải có chứng chỉ Trung học hoặc tương đương.
 10. Các ứng viên phải có động lực cao, có trách nhiệm và có khả năng làm việc độc lập theo một cách có cấu trúc và kỹ năng giao tiếp và giao tiếp giữa các cá nhân tốt.
 11. Ứng viên phải có thư mời nhập học chương trình toàn thời gian tại Đại học Hàn Quốc, Hàn Quốc.
 12. Quy trình ứng tuyển dựa trên thành tích và bằng chứng về khả năng lãnh đạo.

Các quốc gia đủ điều kiện: Quốc tế

Số lượng giải thưởng: Nhiều

Giá trị giải thưởng: Chương trình hỗ trợ học bổng trị giá lên đến Sinh hoạt phí 500.000 won mỗi tháng (Tối đa 5.000.000 won) trong thời gian mười (10) tháng.

Thời gian nhận giải: 10 tháng

Làm sao để đăng kí:

Các ứng viên thường nên chuẩn bị sẵn sàng;

 • Tuyên bố mục đích
 • Bảng điểm học tập / chứng chỉ về trình độ học vấn trước đây
 • Sơ yếu lý lịch
 • Đề nghị nhập học có điều kiện hoặc vô điều kiện

Quan tâm và đủ điều kiện?

 • Truy cập Học bổng Toàn cầu Hàn Quốc (GKS) trên www.studyinkorea.go.kr để đăng ký
 • Các ứng viên quan tâm và đủ điều kiện được khuyến khích đăng ký thông qua Online Application.
 • In Đơn đăng ký và nộp cho Trường.
 • Điều quan trọng là phải xem qua tất cả các yêu cầu ứng dụng trong Trang web Giải thưởng (xem Liên kết bên dưới) trước khi đăng ký.
 • CHÚC MAY MẮN

APPLY NOW


The Korean Government Support Scholarship Program 2021 for International Students is now open.

Application Deadline: Unspecified

About the Award: For rapid human development, education plays a prominent role. Then for that to be achieved, a financial support is very necessary. Korean Government offers a support program scholarship for Self-financed international students. To raise awareness of the benefits of studying in Korea and to motivate financially self-supporting foreign students by subsidizing outstanding students

To balance the development of studies by fostering world-class human resources in areas required for national strategic development, by providing financial support for fundamental fields of study.

Type: Undergraduate

Eligibility:

Candidates are expected to posses the following eligibility criteria for the Korean Government Support Scholarship Program for International Students

 1. Applicants must be international students.
 2. Students admitted into undergraduate degree program.
 3. The award is available for undergraduate students enrolled in a university program.
 4. Other factors such as community service, leadership qualities, and levels of motivation will also be taken into consideration.
 5. Based on academic merit
 6. Students enrolling full time in the Honours program in the semester for which the scholarship is awarded.
 7. Exceptional personal success skills (e.g., emotional maturity, motivation, perseverance, etc.)
 8. A high school transcript and/or GSE results (if your transcript is not in English, also require a certified translation).
 9. Applicants must have a High school certificate or equivalent.
 10. Candidates must be highly motivated, responsible, and able to work independently in a structured manner and as good interpersonal and communication skill.
 11. Applicants must hold an offer for a full-time program at Korean University, Korea.
 12. Application process based on merit and evidence of leadership.

Eligible Countries: International

To be Taken at (Country): Korea

Number of Awards: Numerous

Value of Award: The scholarship support program worth up to Living expenses of 500,000 won per month (Maximum 5,000,000 won) for the period of ten (10) months.

Duration of Award: 10 months

How to Apply: 

Candidates should generally get ready their;

 1. Statement of purpose
 2. Academic transcripts/certificates of previous educational qualifications
 3. Curriculum Vitae
 4. Conditional or unconditional offer of admission

Interested and qualified? Go to Global Korea Scholarship (GKS) on www.studyinkorea.go.kr to apply

Interested and eligible applicants are encouraged to apply through Online Application. Print the Application form and submit to the University.

 • It is important to go through all application requirements in the Award Webpage (see Link below) before applying.
 • GOODLUCK

APPLY NOW

Shortlink: https://youthop.vn?p=2715

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network