Deadline: 31/07/2020

Global MBA International Scholarship at De Montfort University, UK

Take your career to the new heights with the help of this Global MBA International Scholarship funded by De Montfort University. The programme is open for the academic year 2020-21.

This support will provide £2,500 in the form of course fee reduction to those students who have gained an offer of admission in the full-time Global MBA programme at the university.

De Montfort University is a wonderful institution for higher learning. It has been delivering high-quality education to thousands of students since 1992. It is divided into four faculties ranging art, design and humanities, business and law, health and life sciences, and technology.

Why study at De Montfort University? The campus of the university has welcoming and multicultural, environments empowering students, and fostering equity, diversity, and inclusion. This is a comprehensive community of creative and enthusiastic people.

Application Deadline: July 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: De Montfort University
 • Department: N/A
 • Course Level: Master
 • Award: £2,500
 • Number of Awards: Four
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Any
 • The award can be taken in the UK

Eligibility

 • Eligible Countries: Applications are accepted from around the world.
 • Eligible Course or Subjects: MBA programme
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Must be international students
 • Must hold an offer of admission for a full-time Global MBA programme at De Montfort University.

How to Apply

 • How to Apply: To being enlisted in the programme, aspirants have to take admission to the master’s degree programme at the university. After being enrolled, you can apply for the award.
 • Supporting Documents: You must send an email, with your statement attached to [email protected] Students include their name and contact details on the statement that must be of 1000 word covering the following areas:
 • Why you feel you should be awarded the program.
 • How will an MBA at DMU help your development both personally and from a career perspective?
 • How you would make a positive contribution to Leicester Castle Business School both during and following your studies?
 • Admission Requirements: To get the entry in this programme, you must hold a 1stClass or 2:1 degree or international equivalent qualification at a Distinction or Merit.
 • Language Requirement: To take admission to a master’s programme, you must have IELTS with a minimum score of 6.0 if you are a non-native English speaker.

Benefits: Successful candidates will get to win the award of £2,500 in the form of a course fee reduction.


Học bổng Toàn cầu MBA tại Đại học De Montfort, UK

Đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới với sự giúp đỡ của Học bổng Quốc tế MBA Toàn cầu này do Đại học De ​​Montfort tài trợ. Chương trình này được mở cho năm học 2020-21.

Hỗ trợ này sẽ cung cấp £ 2.500 dưới hình thức giảm học phí cho những sinh viên đã nhận được đề nghị nhập học trong chương trình MBA toàn cầu toàn thời gian tại trường đại học.

Đại học De ​​Montfort là một tổ chức tuyệt vời cho việc học cao hơn. Nó đã được cung cấp giáo dục chất lượng cao cho hàng ngàn sinh viên kể từ năm 1992. Nó được chia thành bốn khoa bao gồm nghệ thuật, thiết kế và nhân văn, kinh doanh và luật, khoa học sức khỏe và cuộc sống, và công nghệ.

Tại sao học tại Đại học De ​​Montfort? Khuôn viên của trường đại học đa văn hóa, thúc đẩy công bằng, đa dạng và hòa nhập. Đây là một cộng đồng toàn diện của những người sáng tạo và nhiệt tình.

Hạn chót nộp đơn: ngày 31 tháng 7 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học /Tổ chức: Đại học De ​​Montfort
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Thạc sĩ
 • Giải thưởng: £ 2,500
 • Số lượng giải thưởng: Bốn
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Bất kỳ
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Vương quốc Anh

Điều kiện tham gia

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Các ứng viên được chấp nhận từ khắp nơi trên thế giới.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: chương trình MBA
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
 • Phải là sinh viên quốc tế
 • Phải nhận được lời mời nhập học cho chương trình Global MBA toàn thời gian tại Đại học De ​​Montfort.

Cách thức đăng ký

 • Cách đăng ký: Để được tham gia chương trình, những người có nguyện vọng phải được nhận vào chương trình học thạc sĩ tại trường đại học. Sau khi được ghi danh, bạn có thể nộp đơn cho giải thưởng.
 • Tài liệu hỗ trợ: Bạn phải gửi email gồm tên và chi tiết liên hệ, kèm theo một bài luận 1000 từ bao gồm các lĩnh vực sau:
 • Vì sao bạn xứng đáng được nhận học bổng này.
 • MBA tại DMU sẽ giúp bạn phát triển cả về mặt cá nhân và từ góc độ nghề nghiệp như thế nào?
 • Làm thế nào bạn có thể đóng góp tích cực cho Trường Kinh doanh Leicester Castle cả trong và sau khi học?
 • Yêu cầu nhập học: Để có được mục trong chương trình này, bạn phải có bằng loại 1 / bằng 2: 1 hoặc bằng cấp quốc tế Xuất sắc.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Để được nhận vào chương trình thạc sĩ, bạn phải có IELTS với số điểm tối thiểu 6.0 nếu bạn là người không nói tiếng Anh bản ngữ.

Lợi ích: Các ứng viên thành công sẽ nhận được giải thưởng trị giá 2.500 bảng dưới hình thức giảm học phí.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network