Global Housing Grant by Fairleigh Dickinson University

 

 

Founded in 1942, Fairleigh Dickinson University is the largest private university that offers more than 100 individual degree programs to its students. It has qualified student’s opportunities for internships with the UN and its associated agencies. The university offers an unmatched legacy and landscape of global learning opportunities.  Here, students will get additional training for a career change or job promotion.

 

Application Deadline: December 1, 2020 

Brief Description

  • University or Organization: Fairleigh Dickinson University
  • Department: NA
  • Course Level: Undergraduate
  • Award: $3,000
  • Number of Awards: Not Known
  • Access Mode: Online
  • Nationality: International

 

 • The award can be taken in the USA

 

Eligibility

 

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: Undergraduate degree in any subject area.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants:
  • Must live on and attend the Metropolitan campus
  • Based on academic merit, financial need and extracurricular involvement
  • Recipients can still qualify for merit-based scholarships

How to Apply

 • How to Apply: To be enlisted in the programme, you are recommended to take admission at Fairleigh Dickinson University.
 • Supporting Documents: Applicants must submit their academic CV, transcripts, certificates, and a copy of the passport with the application.
 • Admission Requirements: Applicants must have a good result in undergraduate degree certificates.
 • Language Requirement: Applicants must have to submit the following:
  • IELTS 5.0
  • TOEFL IBT 50
  • Persons PTE-A: 45-52

Benefits

The Fairleigh Dickinson University will provide an award amount up to $3,000 to the winning qualified recipients.

Apply Now

__________________________________________________________________

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Global Housing Grant Tại Đại Học Fairleigh Dickinson 2020

 

Được thành lập vào năm 1942, Đại học Fairleigh Dickinson là trường đại học tư thục lớn nhất cung cấp hơn 100 chương trình cấp bằng cá nhân cho sinh viên của mình. Nó có cơ hội cho sinh viên đủ điều kiện thực tập với LHQ và các cơ quan liên quan của nó. Trường đại học cung cấp một di sản chưa từng có và cảnh quan của các cơ hội học tập toàn cầu. Tại đây, sinh viên sẽ được đào tạo thêm để chuyển đổi nghề nghiệp hoặc thăng tiến trong công việc.

 

Hạn chót nộp đơn: Ngày 31 tháng 12 năm 2020.

 

Mô tả ngắn gọn

  • Đại học: Đại học Fairleigh Dickinson
  • Sở: NA
  • Cấp độ khóa học: Đại học
  • Giải thưởng: $ 3,000
  • Số lượng giải thưởng: Không rõ
  • Chế độ truy cập: Trực tuyến
  • Quốc tịch: mọi quốc tịch

 

 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Hoa Kỳ

 

 

Điều kiện ứng tuyển

 • Các nước đủ điều kiện: Mọi quốc gia
 • Khóa học ứng tuyển: Bằng đại học trong bất kỳ lĩnh vực chủ đề nào.
 • Tiêu chí xét tuyển: Để đủ điều kiện, ứng viên cần: 
  • Phải sống và theo học tại khuôn viên Metropolitan
  • Dựa trên thành tích học tập, nhu cầu tài chính và sự tham gia ngoại khóa
  • Người nhận vẫn có thể đủ điều kiện nhận học bổng dựa trên thành tích

 

Cách thức đăng ký

 

 • Cách thức đăng ký: Để được tham gia chương trình, sinh viên cần nhập học tại Đại học Fairleigh Dickinson.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải nộp CV học tập, bảng điểm, chứng chỉ và bản sao hộ chiếu cùng đơn đăng ký.
 • Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải có kết quả tốt trong các chứng chỉ trình độ đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên phải nộp những điều sau:
  • IELTS 5.0
  • TOEFL IBT 50
  • PTE-A: 45-52

 

Lợi ích

Đại học Fairleigh Dickinson sẽ cung cấp giải thưởng lên đến 3.000 đô la cho ứng viên xét tuyển thành công

Apply Now

 

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2245

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network