Fully Funded SIIT Scholarship 2020

Very good News. The Applications for the Fully Funded SIIT Scholarship 2020 in Thailand is now open. The SIIT University Scholarship offers Full Masters and Ph.D Degree Programs for all International and Thai Students. The Sirindhorn International Institute of Technology is a Top Ranked Recognized University in Thailand located in the heart of Thailand. This is a 100% Fully Funded Scholarship in Thailand with NO Application Fee. 

Application Deadline: 30th September 2020

Brief Description

 • University or Organization: Sirindhorn International Institute of Technology
 • Department: NA
 • Course Level: Master, Doctoral
 • Award: Full tuition-fees
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: All
 • The award can be taken in Vietnam

Eligibility      

 • Eligible Countries: All countries
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded to study a Master and Doctoral degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • All Applicants from around the world with any nationality can apply.
 • Not a Thai Citizen or do not hold Thai Nationality.
 • Two Strong Recommendation (At least One from Academic Institute)
 • Have Good Health & Good Conduct.

How to Apply

 • How to Apply: You can Apply Online Only for the SIIT Scholarship. Note that you have to Select the “Excellent Foreign Students (EFS) Scholarship” in the Application Form. To Apply, Please Visit the Official Website of the Sirindhorn University Scholarship.
 • Required Documents:
 • A statement of purpose (At least one page of a statement of purpose)
 • A Curriculum Vitae (CV) or resume.
 • An official transcript or current transcript:
 • For Master’s Degree: Bachelor’s degree transcript with at least GPA. 2.75
 • For Doctoral Degree: Bachelor’s degree transcript, and Master’s degree transcript with GPA. 3.50.
 • A citizen ID card or passport
 • Research paper, publication or certificates (if any)
 • Recent photograph (1 x 1.5 inches’ size as a jpeg. only)

Benefits

This support will help selected students by covering the full tuition cost of any approved master program. 

Apply now

________________________________________________________________________

Đơn xin Học bổng SIIT với gói học bổng được tài trợ hoàn toàn 2020 ở Thái Lan hiện đã được mở. Học bổng Đại học SIIT cung cấp các Chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ Toàn phần cho tất cả Sinh viên Quốc tế và Thái Lan. Học viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn là một trường Đại học được xếp hạng hàng đầu được công nhận ở Thái Lan nằm ở trung tâm của quốc gia này. Đây là học bổng được tài trợ hoàn toàn 100% tại Thái Lan mà không cần bất kỳ đơn đăng ký nào.

Hạn chót nộp đơn: 30/09/2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Viện Công Nghệ Quốc Tế Sirindhorn 2020
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ 
 • Giải thưởng: Hỗ trợ toàn phần 
 • Số lượng giải thưởng: N/A
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ trong bất kỳ môn học nào được nhà trường cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Hai thư giới thiệu (Ít nhất một từ Academic Institute)
 • Có sức khỏe tốt và hạnh kiểm tốt.

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Đây là quá trình đăng ký trực tuyến. Vui lòng đọc kỹ Lưu ý Hướng dẫn dành cho người đăng ký trước khi hoàn thành vòng đơn vì tiêu chí có thể khác nhau giữa các quốc gia.
 • Tài liệu yêu cầu: Tuyên bố về mục đích (Ít nhất một trang của tuyên bố về mục đích)
 • Sơ yếu lý lịch (CV) hoặc sơ yếu lý lịch.
 • Bảng điểm chính thức hoặc bảng điểm hiện tại:
 • Đối với Bằng Thạc sĩ: Bảng điểm bằng Cử nhân với điểm trung bình trở lên. 2,75
 • Đối với bằng Tiến sĩ: Bảng điểm bằng Cử nhân và bảng điểm bằng Thạc sĩ với điểm trung bình. 3,50.
 • Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu
 • Bài nghiên cứu, ấn phẩm hoặc chứng chỉ (nếu có)
 • Ảnh cá nhân gần đây (kích thước 1 x 1,5 inch dưới dạng jpeg.)

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ giúp những sinh viên được chọn bằng cách trang trải toàn bộ học phí của bất kỳ chương trình thạc sĩ nào đã được phê duyệt.

Apply now

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2384

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network