Fully-funded scholarships from Victoria University Of Wellington 2020

The Victoria University of Wellington is one of the great global-civic universities with a proud tradition of academic excellence. The University provides a learning environment to help students in achieving their educational goals. When it comes to world-class teaching and student services, Victoria University is considered as the best place to study in New Zealand. Here, candidates will get a world-class environment to explore as well as many cultural events for enhancing their talent in different fields.

Application Deadline: September 18, 2020

 

Brief Description

 • University or Organization: Victoria University of Wellington
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate or postgraduate degree
 • Award: Full tuition-fees
 • Number of Awards: 25
 • Access Mode: Online
 • Nationality: All
 • The award can be taken in Vietnam

 

Eligibility      

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded to study an undergraduate and postgraduate degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • They should have applied for EPP study for Trimester 3 2020 (November)
 • Candidates must have applied for full-degree study for Trimester 1 2021 (February)
 • Students who intend to enrol in their first year of an undergraduate degree or postgraduate degree in Trimester 1 2021.

 

How to Apply

 • How to Apply: All interested candidates who wish to apply for this opportunity, they must follow and complete the online application form according to the program.
 • Supporting Documents: Applicant must submit a personal statement of 200 to 250 words? outlining why you wish to study at Victoria University of Wellington, including your study and career goals full transcripts, other relevant documentation relevant to the qualification type.
 • Admission Requirements: To be considered for the opportunity, the candidate needs to apply for admission at the university.
 • Language Requirement: All applicants must need to meet English language requirements according to the program.             

 

Benefits

Scholarship recipients will be refunded the full tuition fees (not including student levies) of one EPP course on successful enrolment in their full-degree study at the Victoria University of Wellington.

 

Apply now

________________________________________________________________________

Đại học Victoria University of Wellington là một trong những trường đại học thuộc hệ thống công dân toàn cầu với truyền thống đáng tự hào về thành tích học tập xuất sắc. Trường cung cấp môi trường học tập tốt để giúp sinh viên đạt được các mục tiêu của mình trong quá trình theo học. Khi nhắc đến chất lượng giảng dạy đẳng cấp thế giới, Đại học Victoria được xem là nơi tốt nhất để học tập tại New Zealand. Tại đây, các ứng viên sẽ có được môi trường đúng chuẩn đẳng cấp quốc tế để khám phá các sự kiện văn hóa để nâng cao khả năng trong các lĩnh vực khác nhau

 

Hạn chót nộp đơn: ngày 18 tháng 9 năm 2020

 

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Victoria University of Wellington
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học
 • Giải thưởng: Hỗ trợ toàn phần 
 • Số lượng giải thưởng: 25
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

 

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình cấp bằng đại học và sau đại học trong bất kỳ môn học nào được nhà trường cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Nộp đơn đăng ký EPP Study cho Trimester 3 2020 (tháng 11)
 • Ứng viên phải đăng ký chương trình học toàn phần cho Trimester 1 2021 (tháng 2)
 • Những sinh viên dự định đăng ký chương trình học vào năm đầu tiên hệ đại học hoặc bằng sau đại học vào Trimester 1 2021.

 

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Tất cả các ứng viên quan tâm và muốn ứng tuyển học bổng này, vui lòng theo dõi và hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến theo chương trình học phù hợp.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải nộp kèm theo một bài luận cá nhân từ 200 đến 250 từ, giải thích lý do tại sao muốn theo học tại Victoria University of Wellington, bao gồm bảng điểm đầy đủ và mục tiêu học tập cũng như nghề nghiệp của bạn và các tài liệu liên quan khác liên quan đến loại bằng cấp.
 • Yêu cầu nhập học: Để được xem xét cơ hội nhận học bổng, thí sinh cần đăng ký xét tuyển tại trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tất cả các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh theo chương trình học.

 

Những lợi ích

Ứng viên nhận học bổng sẽ được hoàn trả toàn bộ học phí (không bao gồm phí sinh viên) của một khóa học EPP khi đăng ký thành công chương trình học toàn phần tại Victoria University of Wellington.

 

Apply Now

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2161

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network