Fully-funded Scholarship Master from Queen Mary University of London

To bring the diversity within its School of Law, Queen Mary University of London is now accepting applications for the Roy Goode Scholarship.

This funding scheme is available for all LLM, MSc and MA courses, and will cover the full full-tuition fee for those students taking part in one of these degree programs at Queen Mary University.

The Queen Mary University of London is a preeminent research-intensive institution located in London, London. It opened its doors for students in the year 1785 as the London Medical College. It is a reputed university delivering teaching and research at the international level.

Why would you like to take admission to the Queen Mary University of London? It is a diverse community with staff and students from over 160 nationalities. Here, students can find internationally recognized undergraduate and postgraduate courses across the full disciplinary spectrum. Apart from courses, the university has ample career opportunities for its students.

Application Deadline: August 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Queen Mary University of London
 • Department: N/A
 • Course Level: Master
 • Award: Full fee waiver
 • Number of Awards: 1
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Home and International
 • The award can be taken in the UK

Eligibility

 • Eligible Countries: United Kingdom, EU, Bangladesh, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Egypt, Ghana, Indonesia, Japan, Kenya, South Korea, Lebanon, Malaysia, Mexico, Nigeria, Pakistan, South Africa, Taiwan, Turkey, Vietnam.
 • Eligible Course or Subjects: This scholarship is available for the following courses: 
 • LLM Law
 • LLM Banking and Finance
 • LLM Commercial and Corporate Law
 • LLM Comparative and International Dispute Resolution
 • LLM in Intellectual Property Law
 • LLM International Business law
 • LLM Tax Law
 • LLM Insurance Law
 • LLM International Shipping Law
 • LLM Energy and Natural Resources Law
 • LLM International Economic law
 • LLM Technology, Media and Telecommunications Law
 • LLM Arts Business and the Law
 • LLM/MA in Regulation and Compliance
 • LLM Law and Economics
 • LLM in Paris
 • MSC law and Finance
 • Eligibility Criteria: Entrants are advised to check the given eligibility criteria before applying:
 • Applications are open for both domestic and international students
 • Candidates should be applying for one of the courses given above.

How to Apply

 • How to Apply: Applicants are not required to make a separate application for this award. They will be awarded this application automatically once they have been enrolled in an eligible course before the deadline at the Queen Mary University of London.
 • Supporting Documents: As supporting documents, candidates can submit these: Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: Candidates must have achieved a UK first-class honors degree or equivalent.
 • Language Requirement: Language requirements vary from course to course.

Benefits

This support will help selected students by covering the full tuition cost of any approved master program.

Apply Now

————————————————————————————

Để mang lại sự đa dạng trong Trường Luật của mình, Đại học Queen Mary của London hiện đang nhận đơn đăng ký Học bổng Roy Goode.

Chương trình tài trợ này có sẵn cho tất cả các khóa học LLM, MSc và MA, và sẽ chi trả toàn bộ học phí cho những sinh viên tham gia một trong những chương trình cấp bằng này tại Đại học Queen Mary.

Queen Mary University of London là một học viện nghiên cứu chuyên sâu ưu việt tọa lạc tại London, London. Trường mở cửa đón sinh viên vào năm 1785 với tên gọi Trường Cao đẳng Y tế Luân Đôn. Đây là một trường đại học danh tiếng cung cấp giảng dạy và nghiên cứu ở cấp độ quốc tế.

Tại sao bạn muốn nhập học vào Đại học Queen Mary của London? Đây là một cộng đồng đa dạng với nhân viên và sinh viên từ hơn 160 quốc tịch. Tại đây, sinh viên có thể tìm thấy các khóa học đại học và sau đại học được quốc tế công nhận trên toàn bộ ngành. Ngoài các khóa học, trường đại học có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên của mình.

 

Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 8, 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Trường đại học hoặc tổ chức: Queen Mary University of London
 • Bộ phận: N / A
 • Cấp độ khóa học: Thạc sĩ
 • Giải thưởng: Miễn hoàn toàn phí
 • Số giải thưởng: 1
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Vương quốc Anh

Đủ điều kiện

 • Quốc gia đủ điều kiện: Vương quốc Anh, EU, Bangladesh, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Ai Cập, Ghana, Indonesia, Nhật Bản, Kenya, Hàn Quốc, Lebanon, Malaysia, Mexico, Nigeria, Pakistan, Nam Phi, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng này dành cho các khóa học sau:
 • Luật LLM
 • LLM Ngân hàng và Tài chính
 • LLM Thương mại và Luật Doanh nghiệp
 • LLM So sánh và Giải quyết Tranh chấp Quốc tế
 • LLM trong Luật Sở hữu trí tuệ
 • Luật Kinh doanh Quốc tế LLM
 • Luật thuế LLM
 • Luật Bảo hiểm LLM
 • Luật vận chuyển quốc tế LLM
 • LLM Năng lượng và Luật tài nguyên thiên nhiên
 • LLM Luật kinh tế quốc tế
 • LLM Công nghệ, Truyền thông và Luật Viễn thông
 • LLM Nghệ thuật Kinh doanh và Luật
 • LLM / MA trong Quy định và Tuân thủ
 • Luật LLM và Kinh tế
 • LLM ở Paris
 • Luật MSC và Tài chính
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Người tham gia nên kiểm tra các tiêu chí đủ điều kiện đã cho trước khi nộp đơn:
 • Học bổng được mở cho cả sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế
 • Ứng viên nên đăng ký một trong các khóa học được nêu ở trên.

Cách thức đăng kí

 • Cách thức nộp đơn: Ứng viên không bắt buộc phải nộp đơn riêng cho giải thưởng này. Họ sẽ tự động nhận được đơn đăng ký này sau khi họ đã đăng ký vào một khóa học đủ điều kiện trước thời hạn tại Đại học Queen Mary của London.
 • Các tài liệu hỗ trợ: Là các tài liệu hỗ trợ, ứng viên có thể nộp các tài liệu sau: Bằng sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ trình độ tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu Nhập học: Ứng viên phải đạt được bằng danh dự hạng nhất của Vương quốc Anh hoặc tương đương.
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Yêu cầu ngôn ngữ khác nhau tùy theo khóa học.

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ giúp những sinh viên được chọn bằng cách trang trải toàn bộ học phí của bất kỳ chương trình thạc sĩ nào đã được phê duyệt.

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2084

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network