Fully-funded Scholarship for Doctoral Degree at Liverpool University 2020

In 1884, the University of Liverpool was known as Victoria University in Liverpool. It provides a distinctive student experience, learning and teaching take place at the cutting-edge of disciplines. While studying at this university, students can find several undergraduate, postgraduate, and research programs in popular disciplines. They will also gain a lot of value from this one-of-a-kind experience if you choose to study at the University of Liverpool.

Application Deadline: 29/09/2020

Brief Description:

 • University or Organization: Liverpool University 
 • Department: Faculty of Science and Engineering
 • Course Level: Doctoral
 • Award: Salary
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in UK

Eligibility:      

 • Eligible Countries: Vary
 • Eligible Course or Subjects: PhD degree in Developing Operando Methods for Precision Battery Characterization.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Applicants must have a 2:1 or higher master’s degree from a recognized university

How to Apply:

 • How to Apply: Applicants need to apply for a postgraduate research degree at the university. After that, they should complete the online application form for this award.
 • Supporting Documents: 
 • Applicants must submit all the following documents such as relevant transcripts, current students in PG study will need to provide a supporting letter from their academic supervisor and academic CV.
 • Admission Requirements: Applicants must meet all the entry requirements of the university.
 • Required Language: Students need to show their English language level by providing a satisfactory certificate of English language sufficiency.

Benefits:

The University of Liverpool will provide a salary to the high achieving candidates for the academic year 2020/21.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Liverpool 2020

Năm 1884, Đại học Liverpool được gọi là Đại học Victoria tại Liverpool. Nó cung cấp một trải nghiệm sinh viên đặc biệt, việc học tập và giảng dạy diễn ra ở những lĩnh vực tiên tiến nhất. Khi theo học tại trường đại học này, sinh viên có thể tìm thấy một số chương trình đại học, sau đại học và nghiên cứu trong các ngành phổ biến. Họ cũng sẽ nhận được rất nhiều giá trị từ trải nghiệm có một không hai này nếu bạn chọn học tại Đại học Liverpool.

Hạn chót nộp đơn: 29/09/2020

Mô tả ngắn gọn:

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Liverpool
 • Sở: Khoa Khoa học và Kỹ thuật
 • Cấp độ: Tiến Sĩ
 • Giải thưởng: Lương
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Anh

 

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: Mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Bằng tiến sĩ về phát triển phương pháp Operando tính chính xác của đặc tính pin.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:

– Ứng viên phải có bằng thạc sĩ 2: 1 hoặc cao hơn từ một trường đại học được công nhận.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: ứng viên cần nộp đơn xin cấp bằng nghiên cứu sau đại học tại trường đại học. Sau đó, họ phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến cho giải thưởng này.
 • Tài liệu hỗ trợ: 

Ứng viên phải nộp tất cả các tài liệu sau như bảng điểm có liên quan, sinh viên hiện đang theo học PG sẽ cần cung cấp thư giới thiệu từ giáo sư và CV.

 • Yêu cầu: Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Sinh viên cần cung cấp chứng chỉ trình độ tiếng Anh.

Những lợi ích:

Đại học Liverpool sẽ trả lương cho các ứng viên đạt thành tích cao trong năm học 2020/21.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2430

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network