Fully Funded PhD Scholarship at University of Queensland

 

 

The University of Queensland is the largest education institution that focuses strongly on research and teaching. It offers various study programs like; undergraduate, postgraduate, research for students to better support in study. The university offers the best opportunities and practical experience, knowledge, and skills that will prepare them to exceed expectations in their careers. Here students will have numerous ways to study, from on-campus educated programs to part-time online study.

Application Deadline: September 30, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Queensland 
 • Department: N/A 
 • Course Level: PhD
 • Award: $33,000 per annum 
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Multiple 
 • Nationality: International 
 • The award can be taken in  Australia

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: PhD degree program in Agriculture and Environment, Engineering and Computing, Science, and Mathematics.
 • Admissible Criteria: To be eligible, applicants must meet the following criteria: 
 • Have completed some research experience. 
 • Must have completed an approved university degree.

How to Apply

 • How to Apply: In order to apply for the opportunity , candidates must take admission in a PhD degree program at the University of Queensland. After that applicants must submit an online application.
 • Supporting Documents: Students must submit an academic CV/resume, academic transcript, degree certificate, passport, and references/letters of recommendation.
 • Admission Requirements: For being admitted, applicants need to meet the general entry requirements of the university.
 • Language Requirement: If your education has not been conducted in the English language, you will be expected to demonstrate evidence of an adequate level of English proficiency. For more information go through the English language requirements page.

Benefits

The University of Queensland will provide $33,000 per annul to excellent students who want to conduct a Higher Degree by Research for the session 2020/2021.

Apply Now

 

__________________________________________________________________

Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học Queensland 2021

Đại học Queensland là cơ sở giáo dục lớn nhất tập trung mạnh vào nghiên cứu và giảng dạy. Trường cung cấp các chương trình học khác nhau như:  , sau đại học, nghiên cứu hỗ trợ sinh viên tốt hơn trong học tập. 

Đại học Queensland cung cấp những cơ hội tốt nhất và kinh nghiệm thực tế, kiến thức và kỹ năng giúp sinh viên bứt phá trong sự nghiệp. Tại đây sinh viên sẽ có nhiều phương thức học tập, từ các chương trình giáo dục trong khuôn viên trường đến học trực tuyến bán thời gian.

Hạn chót nộp đơn: ngày 30 tháng 9 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Queensland
 • Sở: N / A
 • Cấp độ khóa học: PhD
 • Học bổng: $33,000/ năm
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng học bổng: Không có số lượng cụ thể
 • Quốc tịch: Mọi quốc tịch
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Điều kiện ứng tuyển

 • Các nước đủ điều kiện: Mọi quốc tịch đều có thể ứng tuyển. 
 • Khóa học ứng tuyển:Chương trình cấp bằng Tiến sĩ về Nông nghiệp và Môi trường, Kỹ thuật và Máy tính, Khoa học và Toán học.
 • Yêu cầu đầu vào:Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
  • Đã hoàn thành một số nghiên cứu.

Cách thức đăng ký

 • Cách thức đăng ký: Để có cơ hội ứng tuyển, sinh viên phải nhập học chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Đại học Queensland. Sau đó sinh viên phải nộp đơn đăng ký trực tuyến.
 • Tài liệu hỗ trợ: Sinh viên phải nộp CV / sơ yếu lý lịch học tập, bảng điểm học tập, chứng chỉ bằng cấp, hộ chiếu, và thư giới thiệu / thư giới thiệu.
 • Yêu cầu nhập học: Để được nhận, sinh viên cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào chung của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu chương trình học trước đó không được giảng dạy bằng tiếng Anh, sinh viên sẽ phải chứng minh bằng chứng về trình độ thông thạo tiếng Anh phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh trên website của trường

Lợi ích

Đại học Queensland sẽ cung cấp $ 33,000 mỗi năm cho những sinh viên xuất sắc muốn lấy bằng Cao hơn bằng Nghiên cứu cho khóa học 2020/2021.

Apply Now

 

 

 

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2170

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network