Fully-funded MEXT Graduate Scholarship from The Japanese Government

Great news for all graduates! University Recommend MEXT Scholarship at the University of Tokyo 2021 brings the best postgraduate opportunity. A large number of candidates will be selected by the University of Tokyo for the MEXT scholarship. The Japanese Government (MEXT) Scholarship is one of the best scholarships in Asia and in the world. The aim of the fully-funded Japanese Scholarships 2021 is to promote and enhance cross-cultural understanding among International Students. Students will get exposure to research and education in many scientific fields. The University of Tokyo provides a research platform with the supervision of best professors. Among fully-funded international scholarship, it is one of the best Postgraduate International Scholarships.

University Recommend MEXT international Scholarship will cover all the expenses of the selected applicants. Getting a Scholarship at the University of Tokyo opens the door towards many opportunities. The recipient of the fully-funded MEXT Japanese Government Scholarship 2021 will be studying in one of the top universities in Japan. It is one of the best and most highly paid scholarship programs of the year.

Application Deadline: October 30, 2020

Brief Description

 • University or Organization: The University of Tokyo
 • Department: NA
 • Course Level: Master’s Degree, Doctoral Degree
 • Award: monthly stipend
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International students
 • The award can be taken in Japan

Eligibility 

 • All International students are encouraged to apply from the mentioned on the official website.
 • A candidate must hold outstanding academic records with a Bachelor’s Degree if applying for a Master’s program or Master’s Degree or equivalent for Doctoral Program with 2.30 cGPA.
 • A candidate should be born after or on April 2, 1986.
 • A candidate must apply in a field previous degree field.
 • A candidate must have passed a language proficiency test either in English or Japanese.
 • A candidate must be medically fit.
 • A candidate must be willing to attend the program by the date announced by the University of Tokyo.

How to Apply 

Applicants should complete their admission application or send the required documents for MEXT Scholarship for applying for the Master’s/Doctoral Program, following the “Instruction for Graduate School Application for International Students”

 • All required documents should be in either Japanese or English.
 • An application must be submitted before the deadline.
 • A candidate must have good health to pursue the studies.

Benefits

 • Monthly allowance for a Master’s student would be 144,000
 • Monthly allowance for a Doctoral student would be 145,000
 • Return Economy class tickets would be allotted to the selected candidates.
 • Transportation will be provided from the airport.
 • Enrollment and Tuition fees wavier.

Apply Now

——————————————————————————————————–

 

Tin vui cho tất cả sinh viên tốt nghiệp! Học bổng MEXT tại Đại học Tokyo 2021 mang đến cơ hội sau đại học tốt nhất. Một số lượng lớn ứng viên sẽ được Đại học Tokyo lựa chọn cho học bổng MEXT. Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) là một trong những học bổng tốt nhất ở Châu Á và trên thế giới. Mục đích của Học bổng Nhật Bản được tài trợ hoàn toàn 2021 là thúc đẩy và nâng cao hiểu biết đa văn hóa giữa các Sinh viên Quốc tế. Sinh viên sẽ được tiếp xúc với nghiên cứu và giáo dục trong nhiều lĩnh vực khoa học. Đại học Tokyo cung cấp một nền tảng nghiên cứu với sự giám sát của các giáo sư giỏi nhất. Trong số các học bổng quốc tế được tài trợ toàn phần, đây là một trong những Học bổng Quốc tế Sau Đại học tốt nhất.

Học bổng quốc tế MEXT của trường Đại học giới thiệu sẽ bao gồm tất cả các chi phí của ứng viên được chọn. Nhận được Học bổng tại Đại học Tokyo mở ra nhiều cơ hội. Người nhận được Học bổng Chính phủ Nhật Bản MEXT tài trợ hoàn toàn 2021 sẽ được học tập tại một trong những trường đại học hàng đầu tại Nhật Bản. Đây là một trong những chương trình học bổng tốt nhất và được trả lương cao nhất trong năm.

Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 10 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Tokyo
 • Bộ phận: NA
 • Cấp độ khóa học: Bằng Thạc sĩ, Bằng Tiến sĩ
 • Giải thưởng: tiền trợ cấp hàng tháng
 • Số giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế
 • Giải thưởng có thể được nhận tại: Nhật Bản

Đủ điều kiện

 • Tất cả sinh viên quốc tế được khuyến khích đăng ký từ các thông tin được đề cập trên trang web chính thức.
 • Ứng viên phải có hồ sơ học tập xuất sắc với Bằng Cử nhân nếu đăng ký chương trình Thạc sĩ hoặc Bằng Thạc sĩ hoặc tương đương cho Chương trình Tiến sĩ với 2,30 cGPA.
 • Ứng cử viên phải sinh sau hoặc vào ngày 2 tháng 4 năm 1986.
 • Một ứng cử viên phải đăng ký trong một lĩnh vực lĩnh vực bằng cấp trước đó.
 • Ứng viên phải vượt qua bài kiểm tra năng lực ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
 • Một ứng cử viên phải phù hợp về mặt y tế.
 • Ứng viên phải sẵn sàng tham dự chương trình trước ngày do Đại học Tokyo thông báo.

Cách thức đăng kí

 • Ứng viên phải hoàn thành đơn đăng ký nhập học của mình hoặc gửi các tài liệu cần thiết cho Học bổng MEXT để đăng ký Chương trình Thạc sĩ / Tiến sĩ, theo “Hướng dẫn đăng ký học sau đại học cho sinh viên quốc tế”
 • Tất cả các giấy tờ cần thiết phải bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.
 • Đơn đăng ký phải được nộp trước thời hạn.
 • Ứng viên phải có sức khỏe tốt để theo đuổi các nghiên cứu.

Những lợi ích

 • Trợ cấp hàng tháng cho học viên Thạc sĩ sẽ là 144.000
 • Trợ cấp hàng tháng cho một nghiên cứu sinh Tiến sĩ sẽ là 145.000
 • Vé hạng Phổ thông khứ hồi sẽ được phân bổ cho các ứng viên được chọn.
 • Dịch vụ đưa đón sẽ được cung cấp từ sân bay.
 • Miễn phí ghi danh và học phí

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2077

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network