Fully-funded Hakuho Foundation Japanese Research Scholarships 2021

Hakuho Japan Scholarship For International Students is inviting applications for the Fully Funded Japan Scholarships. It is a Research based Fellowship in Japan & will cover all expenses of selected applicants. The duration of this Exchange Program can be 1 year or 6 months depending upon the university because there are top 8 universities that are included in this program as the host institution. It is a highly paid Hakuho Japanese Research Fellowship. 

Applicants having a Research background, Postdoctoral Degree or any research interest can apply for this International scholarship. It is an amazing opportunity and of course, all expenses are Fully financed by the Hakuhodo Foundation in Japan. With the goals of further strengthening the fundamentals of international research into Japan and deepening understanding of Japan, the Japanese Research Fellowship invites leading international researchers of the Japanese language, Japanese language education, Japanese literature and Japanese culture 

Application Deadline: October 30, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Hakuho Foundation Japanese Research
 • Department: NA
 • Course Level: International Student
 • Award: Fully-funded 
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: All are eligible
 • The award can be taken in Vietnam

Eligibility      

 • Eligible Countries: All
 • Eligible Course or Subjects: Having a research educational background; Researchers with a doctoral degree can also apply for this Japanese scholarship.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Sufficient Japanese language proficiency to be able to conduct research in Japanese.
 • Non-Japanese national residing outside of Japan or Japanese national who has resided outside Japan for 10 years or more and been active in the academic community, etc. of the country of their residence.
 • Able to stay continuously in Japan for the duration of the Fellowship period and participate in research reporting sessions arranged by the Foundation.

How to Apply

How To Apply For Hakuho Japan Scholarship 

The application process is online. Please read the Applicants Guidance Note carefully before completing as eligibility criteria may differ from country to country

Benefits

This support will help selected students by covering the full tuition cost of any approved master program. 

Apply now

________________________________________________________________________

[Nhật Bản] Học Bổng Toàn Phần Trao Đổi Ngắn Hạn Hakuho Japan Scholarship Tại Các Trường Đại Học Nhật Bản 2021

Học bổng Nhật Bản Hakuho dành cho sinh viên quốc tế đang mở đơn với những gói học bổng được hỗ trợ toàn phần. Đây là loại Học bổng dựa trên Những Nghiên cứu được xây dựng ở Nhật Bản và nó sẽ bao gồm toàn bộ chi phí của các ứng viên trong thời gian học tập. Thời gian của Chương trình Trao đổi này có thể kéo dài đến 1 năm hoặc 6 tháng tùy thuộc vào từng trường nhất định trong hệ thống 8 trường đại học hàng đầu được đưa vào chương trình trao đổi này. 

Ứng viên đã có nền tảng Nghiên cứu, có Bằng Tiến sĩ hoặc quan tâm về nghiên cứu đều có thể đăng ký học bổng Quốc tế này và đây chính là một cơ hội tuyệt vời bởi mọi chi phí đều được Quỹ Hakuhodo tại Nhật Bản tài trợ hoàn toàn. Với mục tiêu tăng cường và phát triển hơn nữa các nền tảng cơ bản của những nghiên cứu quốc tế và để hiểu biết sâu sắc hơn về Nhật Bản, the Japanese Research Fellowship kêu gọi các nhà nghiên cứu quốc tế hàng đầu về các lĩnh vực như Nhật Ngữ, giáo dục tiếng Nhật, văn học Nhật Bản và văn hóa Nhật Bản.

Hạn chót nộp đơn: ngày 30 tháng 10 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Hakuho Foundation Japanese Research
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Sinh viên quốc tế
 • Giải thưởng: Hỗ trợ toàn phần
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Có kinh nghiệm trong nghiên cứu; Các nhà nghiên cứu có bằng tiến sĩ cũng có thể đăng ký học bổng Nhật Bản này.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Ứng viên phải có trình độ tiếng Nhật tốt để có thể tiến hành nghiên cứu bằng tiếng Nhật.
 • Người không phải quốc tịch Nhật Bản hoặc công dân Nhật Bản đã cư trú bên ngoài từ 10 năm trở lên và hoạt động tích cực trong nền giáo dục nghiên cứu, quốc gia nơi họ cư trú.
 • Có thể ở lại Nhật Bản trong suốt thời gian  Nghiên cứu và tham gia các buổi báo cáo do Foundation sắp xếp.

Làm sao để đăng ký

Làm thế nào để đăng ký học bổng Hakuho Nhật Bản

Đây là quá trình đăng ký trực tuyến. Vui lòng đọc kỹ Lưu ý Hướng dẫn dành cho người đăng ký trước khi hoàn thành vòng đơn vì tiêu chí có thể khác nhau giữa các quốc gia.

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ giúp những sinh viên được chọn bằng cách trang trải toàn bộ học phí của bất kỳ chương trình thạc sĩ nào đã được phê duyệt.

Apply now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2114

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network