Fully-funded Government Scholarships Masters of Ireland Fellows Program At Universities AND Institutes In Ireland 2021/22

The Ireland Fellows Programme enables early to mid-career professionals from eligible countries, with leadership potential, to benefit from a prestigious, world-class, quality education contributing to capacity building. It offers selected students the opportunity to undertake a fully funded one-year master’s level programme at a higher education institution (HEI) in Ireland. 

The award covers programme fees, flights, accommodation and living costs. Eligible master’s level programmes in Ireland commence in August or September each year and, depending on the programme, will run for between 10 and 16 months. The Ireland Fellows Programme promotes equal opportunity and welcomes diversity.

APPLICATION DEADLINE: September 13, 2020.

Brief Description

 • University or Organization: Ireland Fellows Programme
 • Department: NA
 • Course Level: M/A
 • Award: Fully- funded tuition fee 
 • Number of Awards: NA
 • Nationality: Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam Students
 • The award can be taken in Vietnam

Eligibility      

 • Eligible Countries: Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam.
 • Eligible Course or Subjects: Eligible courses are in areas such as agriculture, health, education, human rights, computer science, engineering, business and more, and are listed in a Directory of Eligible Programmes each year when applications open.
 • Eligibility Criteria: To be eligible for an Ireland Fellows Programme – Asia fellowship award commencing at the beginning of the academic year 2021, applicants must:
 • Have a minimum of three years’ work experience that is directly relevant to your proposed programme(s) of study (this can include internships) for candidates from Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam.
 • Hold a bachelor’s level academic qualification from an accredited and government-recognised higher education institution, with a minimum grade point average of 3.0 (4.0 scale)
 • Not already hold a qualification, have started a programme, or be due to start a programme in the academic year 2020/21, at master’s level or higher.
 • Be able to demonstrate leadership abilities and aspirations, as well as commitment to the achievement of the SDGs within your own country.
 • Have identified and selected three relevant programmes from the Directory of Eligible Programmes.
 • Have a clear understanding of the academic and English language proficiencies required for all programmes chosen.

How to Apply

 • How to Apply: Please read the Applicants Guidance Note carefully before completing as eligibility criteria may differ from country to country. The application process consists of three stages:
 • Stage 1   Preliminary Application.
 • Stage 2   Detailed Application.
 • Stage 3   Interviews.

All applicants who are selected to go forward to the second stage will be required to sit an online Duolingo English Test. If shortlisted after the interview stage, all applicants will be required to take another English language test, normally the IELTS EXAM, unless they are already in possession of an IELTS certificate that is dated 2019 or later which shows the applicant has achieved the necessary score for the course(s) they intend to apply to. Early preparation for the IELTS exam is strongly advised, even for native English speakers.

Benefits

This support will help selected students by covering the full tuition cost of any approved master program. 

APPLY NOW

________________________________________________________________________

Chương trình Nghiên cứu sinh Ireland tạo điều kiện cho các chuyên gia đến từ các quốc gia đủ điều kiện, có tiềm năng lãnh đạo, để được hưởng lợi ích từ nền giáo dục chất lượng, uy tín và đẳng cấp thế giới góp phần xây dựng năng lực riêng. Học bổng này cung cấp cho các sinh viên cơ hội thực hiện chương trình thạc sĩ kéo dài một năm dưới sự tài trợ hoàn toàn tại một cơ sở giáo dục đại học ở Ireland.

Giá trị học bổng bao gồm phí chương trình, chuyến bay, chi phí ăn ở và sinh hoạt. Các chương trình ở cấp độ thạc sĩ dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 8 hoặc tháng 9 hàng năm và tùy thuộc vào chương trình, sẽ kéo dài từ 10 đến 16 tháng. Đây là một chương trình Nghiên cứu sinh Ireland được xây dựng nhằm thúc đẩy sự  bình đẳng và hoan nghênh sự đa dạng trên thế giới.

Hạn chót nộp đơn: ngày 13 tháng 9 năm 2020

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Chương trình nghiên cứu sinh ở Ireland
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Thạc sĩ 
 • Giải thưởng: Miễn phí học toàn
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Quốc tịch: Sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Các khóa học đủ điều kiện thuộc các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, giáo dục, nhân quyền, khoa học máy tính, kỹ thuật, kinh doanh và hơn thế nữa, và được liệt kê trong Danh mục các chương trình đủ điều kiện mỗi năm khi đơn đăng ký được mở.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Nghiên cứu sinh Ireland – Học bổng Châu Á bắt đầu vào đầu năm học 2021, ứng viên phải:
 • Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu ba năm liên quan trực tiếp đến các chương trình học được đề xuất (có thể bao gồm thực tập) cho các ứng viên đến từ Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar và Việt Nam.
 • Có bằng cử nhân từ trường đại học được chính phủ công nhận với GPA tối thiểu là 3.0/4.0.
 • Chưa nhận bằng cấp hoặc chưa bắt đầu chương trình học ở bậc thạc sỹ trở lên vào năm học 2020/21.
 • Có khả năng lãnh đạo và cam kết đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGS) ở quốc gia sinh sống.
 • Đã chọn ba chương trình học liên quan trong Directory of Eligible Programmes.
 • Có đủ hiểu biết rõ ràng về trình độ học thuật và khả năng tiếng Anh cho tất cả các chương trình đã chọn.

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Đọc kỹ Lưu ý Hướng dẫn Ứng viên trước khi điền vì tiêu chí có thể sẽ khác biệt giữa các quốc gia. Quy trình đăng ký bao gồm ba giai đoạn:
 • Vòng 1: Đơn đăng ký sơ bộ
 • Vòng 2: Đơn chi tiết 
 • Vòng 3: Phỏng vấn.

Tất cả các ứng viên được chọn để đi tiếp vào vòng thứ hai sẽ phải tham gia một Bài kiểm tra tiếng Anh Duolingo trực tuyến. Nếu được lọt vào danh sách sau vòng phỏng vấn, tất cả các ứng viên sẽ được yêu cầu thực hiện một bài kiểm tra tiếng Anh khác, thông thường là kỳ thi IELTS, trừ trường hợp đối với những người đã sở hữu chứng chỉ IELTS cấp từ năm 2019 trở lên và đạt được số điểm cần thiết cho các khóa học định đăng ký. Nên chuẩn bị sớm cho kỳ thi IELTS, ngay cả đối với những ứng viên ở các quốc gia mà Tiếng Anh là ngôn ngữ chính.

Những lợi ích

Hỗ trợ này sẽ giúp những sinh viên được chọn bằng cách trang trải toàn bộ học phí của bất kỳ chương trình thạc sĩ nào đã được phê duyệt.

APPLY NOW

Shortlink: https://youthop.vn?p=2100

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network