[Fully Funded] ENS International Selection Scholarships for Masters Students – France

Each year, École Normale Supérieure (ENS) organizes the International Selection Scholarships allowing the most promising international students, either in Science or in Arts & Humanities, to follow a three-year Masters’s Degree at the University.

Application Deadlines: 

 • Sciences: between October 15 and December 9, 2020
 • Arts and Humanities: between October 15 and December 29, 2020

Brief Description

 • Eligible Countries: International
 • To be taken at (country): École Normale Supérieure (ENS), France
 • Eligible Field of Study: Master’s Degree at ENS (or one of ENS’ partner institutions), as well as ENS Diploma (ranked as a master) in Science or Arts & Humanities 
 • Type: Masters
 • Number of Awardees: 10 for students in Sciences and 10 for students in Arts and Humanities

Eligibility: Candidates must:

 • be under 26 when they apply (must not have reached their 26th birthday)
 • apply only once to the International Selection
 • not have lived in France for more than 10 months during the academic year of the selection (September 1st – August 31st) nor the previous year.
 • justify at least one year of undergraduate studies awarded by a foreign university (outside France) during the calendar year preceding the start of applications.
 • justify at least two years of undergraduate studies in a foreign university (outside France), on the 1st of September following admission.

How to Apply: 

 • The application form and documents must be submitted before 9 December 2020 (Sciences) or 29 December 2020 (Arts & Humanities) for Session 2021.
 • Applicants interested in the Department of Cognitive Studies (DEC) can apply using the Science or Arts&Humanities forms indiscriminately. This document shows the differences between these 2 options. All candidates MUST contact the DEC in order to choose the right way, based on their personal academic background.
 • It is important to visit the official website (link found below) to access the application forms and for detailed information on how to apply for this scholarship.
 • It is also important to read the International Selection FAQ and visit the official Scholarship Webpage to access the application form and for detailed information on how to apply for this scholarship.

Benefits

Monthly grant of 1,000 Euros for three years and a room on one of the ENS campuses.

Apply Now


Mỗi năm, École Normale Supérieure (ENS) tổ chức Học bổng Tuyển chọn Quốc tế cho phép các sinh viên quốc tế có triển vọng nhất, về Khoa học hoặc Nghệ thuật & Nhân văn, theo học bằng Thạc sĩ kéo dài ba năm tại trường Đại học.

Thời hạn nộp đơn:

 • Khoa học: 15/10 – 9/12/2020
 • Nghệ thuật và Nhân văn: 15/10 – 29/12/2020

Mô tả ngắn gọn:

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Quốc tế
 • Giải thưởng được thực hiện tại: École Normale Supérieure (ENS), Pháp
 • Ngành học đủ điều kiện: Bằng Thạc sĩ tại ENS (hoặc một trong các cơ sở đối tác của ENS), cũng như Văn bằng ENS (được xếp hạng là thạc sĩ) về Khoa học hoặc Nghệ thuật & Nhân văn
 • Loại hình: Thạc sĩ
 • Số người được trao giải: 10 cho sinh viên Khoa học và 10 cho sinh viên Nghệ thuật và Nhân văn

Điều kiện tham gia: Ứng viên phải:

 • dưới 26 tuổi khi họ nộp đơn (phải chưa đến sinh nhật thứ 26 của họ)
 • chỉ nộp đơn một lần cho Tuyển chọn Quốc tế
 • Không sống ở Pháp quá 10 tháng trong năm học được lựa chọn (ngày 1 tháng 9 – ngày 31 tháng 8) cũng như năm trước đó.
 • chứng minh ít nhất một năm nghiên cứu đại học do một trường đại học nước ngoài (bên ngoài nước Pháp) cấp bằng trong năm dương lịch trước khi bắt đầu nộp đơn.
 • xác nhận ít nhất hai năm học đại học tại một trường đại học nước ngoài (bên ngoài nước Pháp), vào ngày 1 tháng 9 sau khi nhập học.

Cách thức ứng tuyển:

 • Đơn đăng ký và tài liệu phải được gửi trước ngày 9 tháng 12 năm 2020 (Khoa học) hoặc ngày 29 tháng 12 năm 2020 (Nghệ thuật & Nhân văn) cho Khóa học 2021.
 • Các ứng viên quan tâm đến Khoa Nghiên cứu Nhận thức (DEC) có thể đăng ký bằng cách sử dụng các biểu mẫu Khoa học hoặc Nghệ thuật & Nhân văn một cách bừa bãi. Tài liệu này cho thấy sự khác biệt giữa 2 tùy chọn này. Tất cả các ứng viên PHẢI liên hệ với DEC để chọn cách phù hợp, dựa trên nền tảng học vấn cá nhân của họ.
 • Điều quan trọng là truy cập trang web chính thức (liên kết được tìm thấy bên dưới) để truy cập các mẫu đơn và để biết thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng này.
 • Điều quan trọng nữa là đọc Câu hỏi thường gặp về Lựa chọn Quốc tế và truy cập Trang web chính thức của Học bổng để truy cập vào mẫu đơn và để biết thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng này.

Những lợi ích

Trợ cấp hàng tháng 1.000 Euro trong ba năm và một phòng tại một trong các cơ sở của ENS.

Shortlink: https://youthop.vn?p=2545

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network