Full Scholarships for PhD education at Deakin University 2020/2021

Deakin University is the fastest-growing research university in Australia has over 106 undergraduate courses, 171 post-graduate courses, and 43 research degrees. It offers high-quality teaching, diverse learning resources, and plenty of support to its students.

Why would you like to choose Deakin University? The university provides outstanding facilities, exceptional teaching, and flexible learning to all its participants, whether on campus or online. Here aspirants can get an excellent educational foundation that they will be able to turn into an amazing career.

Application Deadline: 30/12/2020

Brief Description:

 • University or Organization: Deakin University 
 • Department: NA
 • Course Level: Doctoral
 • Award: $31,700 
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Australia

Eligibility:      

 • Eligible Countries: vary
 • Eligible Course or Subjects: PhD degree programme on the topic ‘Methods for keyhole coating damage treatment based on corrosion mitigating fluids.’
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • The applicants must be enrolling full time and hold an honors degree (first class) or an equivalent standard master’s degree with a substantial research component.

How to Apply:

 • How to Apply: To be considered for the educational award, applicants first have to take admission in a PhD degree coursework at the Deakin University. After that, interested applicants should contact via email Prof Mike Yongjun Tan mike.tan-at-deakin.edu.au and Dr. Bob Varela bob.varela-at-deakin.edu.au before applying for the project.
 • Supporting Documents: 
 • Must submit an Expression of Interest (EOI) prior to submitting a formal application, resume or curriculum vitae, academic transcripts, previous research degree, Publications information to include, bibliographic information to include and providing proof of identification and citizenship.
 • Admission Requirements: Applicants must meet all the entry requirements of the university.
 • Required Language:  If English is not your first language, you should provide evidence of English language ability: IELTS, TOEFL, or other acceptable proof.

Benefits:

 • Stipend of $31,700 per annum tax exempt (2020 rate).
 • Relocation allowance of $500-1500 (for single to family) for students moving from interstate or overseas.
 • International students only: Tuition fees offset for the duration of 4 years. Single Overseas Student Health Cover policy for the duration of the student visa.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ tại Đại Học Deakin 2020/2021

Đại học Deakin là trường đại học nghiên cứu phát triển nhanh nhất ở Úc với hơn 106 khóa học đại học, 171 khóa học sau đại học và 43 bằng cấp nghiên cứu. Nó cung cấp chất lượng giảng dạy cao, tài nguyên học tập đa dạng và nhiều hỗ trợ cho sinh viên.

Tại sao bạn muốn chọn Đại học Deakin? Trường đại học cung cấp cơ sở vật chất xuất sắc, giảng dạy đặc biệt và học tập linh hoạt cho tất cả những người tham gia, cho dù trong khuôn viên trường hay trực tuyến. Tại đây những người tham vọng có thể nhận được một nền tảng giáo dục xuất sắc mà họ sẽ có thể đem lại một cơ hội việc làm đáng kinh ngạc.

Hạn chót nộp đơn: 30/12/2020

Mô tả ngắn gọn:

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Deakin
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: $31,700
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng tiến sĩ về chủ đề ‘Các phương pháp xử lý hư hỏng lớp phủ lỗ khóa dựa trên chất lỏng giảm thiểu ăn mòn’.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • – Các ứng viên phải đăng ký toàn thời gian và có bằng danh dự (hạng nhất) hoặc bằng thạc sĩ tiêu chuẩn tương đương với thành phần nghiên cứu đáng kể.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Để được xem xét cho học bổng, trước tiên người nộp đơn phải nhập học vào một khóa học lấy bằng Tiến sĩ tại Đại học Deakin. Sau đó, các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ qua email Giáo sư Mike Yongjun Tan mike.tan-at-deakin.edu.au và Tiến sĩ Bob Varela bob.varela-at-deakin.edu.au trước khi đăng ký dự án.
 • Tài liệu hỗ trợ: Phải gửi bản (EOI) trước khi gửi đơn đăng ký chính thức, sơ yếu lý lịch hoặc sơ yếu lý lịch, bảng điểm học tập, bằng cấp nghiên cứu trước đây, thông tin cá nhân bao gồm thông tin thư mục và cung cấp bằng chứng nhận dạng và quốc tịch.
 • Yêu cầu : Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, bạn nên cung cấp bằng chứng về khả năng tiếng Anh: IELTS, TOEFL, hoặc các bằng chứng khác được chấp nhận.

Những lợi ích:

Chi tiêu $ 31.700 mỗi năm được miễn thuế (tỷ lệ năm 2020).

Trợ cấp di chuyển $ 500-1500 (cho độc thân/ gia đình) cho sinh viên đi lại từ các tiểu bang hoặc nước ngoài.

Chỉ dành cho sinh viên quốc tế: Học phí được bù đắp trong thời gian 4 năm. Chính sách Bảo hiểm Y tế cho Du học sinh Độc thân trong suốt thời hạn của thị thực sinh viên..

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2294

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network