Full Scholarship for Undergraduate Students at Sydney University 2021

For encouraging high-achieving and well-rounded students, the University of Sydney is delighted to announce the Sydney Scholars award for international or domestic students. The grants are available for the period 2020-2021. The scholarships are funded to those international or domestic school leavers enrolled in an undergraduate degree program at the University of Sydney in Australia. The University of Sydney is an Australian public education institution based in Sydney, Australia. The university is recognized as one of the world’s leading universities. It consists of 11 different libraries across the university’s diverse campuses and comprises the university’s five departments and three schools.

Application Deadline: 29/09/2020

Brief Description:

 • University or Organization: Sydney University 
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: $6,000 
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Australia

Eligibility:      

 • Eligible Countries: Vary
 • Eligible Course or Subjects
  • Science
  • Mathematics
  • Communications
  • Engineering
  • Economics
  • Environment
  • Visual Studies
  • Health
  • Humanities
  • Music
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • International candidates must have completed International Baccalaureate or an educational award equivalent to the HSC recently.
 • Candidate must be applying through UAC.
 • Candidate must be achieved an ATAR of 95 or above (Except the Sydney Conservatorium of Music or the Sydney Dental School, must receive an ATAR of 90 or above).
 • Applicants must be applied in the year that you complete your secondary education.
 • The candidate will enroll in a full-time undergraduate degree or combine an undergraduate degree immediately following the completion of HSC or equivalent.
 • The recipient must be maintained a minimum Semester Average Mark (SAM) of 75 each semester.
 • Recipients undertaking an exchange during the tenure of this Scholarship are required to have achieved a Satisfied Requirements grade (SR) to receive their next payment.

How to Apply:

 • How to Apply: Before applying for the educational program, you must take admission in an undergraduate degree program at the University of Sydney.
 • Supporting Documents: 
 • High school Diploma Certificate
 • School transcripts already available
 • Transcripts from prior school (only if requested)
 • Post-Secondary Transcription
 • Personal Statement
 • Official survey results
 • Start / Course Vitae.
 • Admission Requirements: Applicants must meet all the entry requirements of the university.
 • Required Language: You will be expected to demonstrate evidence of an adequate level of English proficiency.

Benefits:

The scholarship will be awarded as follows:

There are two Sydney scholars award worth the amount of $6000 per year for the duration of an undergraduate degree

The duration of the award is one to five years of study.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Sydney 2021

Bạn sẽ nhận được một số cơ hội việc làm trong một số môn học khi theo học tại Đại học Sydney. Trường đại học cung cấp các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp và các nguồn lực khác sẽ cho phép bạn có được vị trí nghề nghiệp tốt nhất khi kết thúc chương trình học. Để khuyến khích các sinh viên đạt thành tích cao và có thành tích tốt, Đại học Sydney vui mừng thông báo về giải thưởng Học bổng Sydney dành cho sinh viên quốc tế hoặc trong nước. Các khoản tài trợ được áp dụng cho giai đoạn 2020-2021. Học bổng được tài trợ cho những sinh viên tốt nghiệp trường quốc tế hoặc trong nước đăng ký theo học chương trình đại học tại Đại học Sydney ở Úc. Các khoản trợ cấp được cung cấp cho người có thành tích cao dựa trên thành tích và thành tích học tập. Đại học Sydney là một cơ sở giáo dục công lập của Úc có trụ sở tại Sydney, Úc. Trường được công nhận là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Nó bao gồm 11 thư viện khác nhau trong các khuôn viên đa dạng của trường đại học và bao gồm năm khoa và ba trường học của trường.

Hạn chót nộp đơn: 29/09/2020

Mô tả ngắn gọn:

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Sydney
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Cử Nhân
 • Giải thưởng: $6,000
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Úc

 

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: 
  • Khoa học
  • Toán học
  • Giao tiếp
  • Kỹ thuật
  • Kinh tế học
  • Môi trường
  • Nghiên cứu thị giác
  • Sức khỏe
  • Nhân văn
  • Âm nhạc
  • Đa dạng
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:

– Ứng viên quốc tế phải hoàn thành Tú tài Quốc tế hoặc giải thưởng giáo dục tương đương với HSC gần đây.

– Ứng viên phải nộp đơn qua UAC.

– Ứng viên phải đạt ATAR 95 trở lên (Ngoại trừ Sydney Conservatorium of Music hoặc Sydney Dental School, phải đạt ATAR 90 trở lên).

– Các ứng viên phải được nộp đơn trong năm bạn hoàn thành chương trình giáo dục trung học của mình.

– Ứng viên sẽ đăng ký theo học bằng đại học toàn thời gian hoặc kết hợp một bằng đại học ngay sau khi hoàn thành HSC hoặc tương đương.

– Người nhận phải được duy trì Điểm trung bình học kỳ (SAM) tối thiểu là 75 mỗi học kỳ.

– Người nhận thực hiện trao đổi trong thời gian của Học bổng này được yêu cầu phải đạt được điểm Yêu cầu Thỏa mãn (SR) để nhận khoản thanh toán tiếp theo của họ.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Trước khi đăng ký, bạn phải nhập học một chương trình cấp bằng đại học tại Đại học Sydney.
 • Tài liệu hỗ trợ: 

– Chứng chỉ tốt nghiệp trung học

– Bảng điểm của trường cấp 3

– Bảng điểm từ trường cấp 2 (chỉ khi được yêu cầu)

– Luận văn cá nhân

– Kết quả khảo sát chính thức

– Start / Course Vitae.

 • Yêu cầu: Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Bạn sẽ phải chứng minh bằng chứng về trình độ thông thạo tiếng Anh.

Những lợi ích:

Học bổng sẽ được trao như sau:

Có hai giải thưởng học giả Sydney trị giá $ 6000 mỗi năm trong suốt thời gian lấy bằng đại học

Thời hạn của giải thưởng là từ một đến năm năm học.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2359

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network