Full Scholarship for Undergraduate Students at Humber College 2021

Humber College Entrance Scholarship 2021 is a fully-funded scholarship for international students. This scholarship is only offered for undergraduate and master’s studies. One full-tuition scholarship and one $5,000 scholarship are available in January while seven $5,000 scholarships and two $3,000 scholarships will be available in September.

Over 3,000 international students from more than 130 countries around the world choose Humber College in Toronto, Canada as their education destination. Humber has a reputation for being one of Canada’s most diverse, comprehensive, and exciting colleges—a leader in post-secondary education that offers something for everyone.

Application Deadline: 31/12/2020

Brief Description:

 • University or Organization: Humber College 
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelor
 • Award: $5,000 & $3,000 
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Canada

Eligibility:      

 • Eligible Countries: Vary
 • Eligible Course or Subjects: Vary
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Bachelor’s Degree scholarships are available to students coming directly from high school/secondary school studies, who are non-transfer students.
 • Applications will be considered based on academics, community involvement, referee/reference letters, and statement of interest.

How to Apply:

 • How to Apply: You must first apply for admissions before you can apply for the scholarship.
 • Supporting Documents: 
 • Personal Information.
 • Academic Information.
 • English Proficiency.
 • Admission Requirements: Applicants must meet all the entry requirements of the university.
 • Required Language: evidence of an adequate level of English proficiency.

Benefits:

One full-tuition scholarship and one $5,000 scholarship are available in January while seven $5,000 scholarships and two $3,000 scholarships will be available in September. The scholarships will be applied to the successful students’ tuition fees.

The scholarships are renewable but the student must maintain a minimum average of 75% in order to be eligible for renewal.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Học Bổng Toàn Phần Bậc Đại Học Tại Trường Cao Đẳng Humber 2021

. Học bổng Đầu vào Đại học Humber 2021 là học bổng được tài trợ hoàn toàn dành cho sinh viên quốc tế. Học bổng này chỉ được cung cấp cho các nghiên cứu đại học và thạc sĩ. Một học bổng toàn phần học phí và một học bổng 5.000 đô la sẽ được cung cấp vào tháng Giêng trong khi bảy học bổng 5.000 đô la và hai học bổng 3.000 đô la sẽ được cung cấp vào tháng Chín.

Hơn 3.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 130 quốc gia trên thế giới chọn Cao đẳng Humber ở Toronto, Canada là điểm đến học tập của mình. Humber nổi tiếng là một trong những trường cao đẳng đa dạng, toàn diện và thú vị nhất của Canada — một trường dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục sau trung học mang lại điều gì đó cho tất cả mọi người. 

Hạn chót nộp đơn: 31/12/2020

Mô tả ngắn gọn:

 • Đại học hoặc Tổ chức: Cao Đẳng Humber
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Cử Nhân
 • Giải thưởng: $5,000 & $3,000
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Canada

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Đa dạng.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Học bổng Cử nhân dành cho học sinh đến thẳng từ cấp 3 / cấp 2, là học sinh không chuyển tiếp.
 • Đơn đăng ký sẽ được xem xét dựa trên học thuật, sự tham gia cộng đồng, thư giới thiệu/ tham chiếu.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Bạn phải đăng ký nhập học trước khi bạn có thể đăng ký học bổng.
 • Tài liệu hỗ trợ: 
  • Thông tin cá nhân.
  • Thông tin học thuật.
  • Chứng chỉ tiếng Anh.
 • Yêu cầu: Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Bằng chứng về trình độ tiếng Anh.

Những lợi ích:

Một học bổng toàn phần và một học bổng 5,000 đô la sẽ được cung cấp vào tháng Giêng trong khi 7 học bổng 5,000 đô la và 2 học bổng 3,000 đô la sẽ được cung cấp vào tháng 9. Học bổng sẽ được áp dụng cho học phí của sinh viên thành công.

Học bổng có thể gia hạn nhưng sinh viên phải duy trì mức trung bình tối thiểu là 75% để đủ điều kiện gia hạn.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2318

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network