Full Scholarship for Undergraduate Students at Duke University 2020

Applications are invited for Fully Funded Karsh international awards at Duke University for the year 2020. The aim of the grant is to bring together top students from all over the world. University’s current cohort of Karsh International Scholars includes students from Ukraine, Vietnam, Zimbabwe, Romania, Ecuador, Spain, Ethiopia, Kenya, Pakistan, New Zealand, and Nepal. Duke University is a private research university located in Durham, North Carolina. Founded by Methodists and Quakers in the present-day town of Trinity in 1838, the school moved to Durham in 1892. Duke University’s ranking in the 2017 edition of Best Colleges is National Universities.

Application Deadline: 30/12/2020

Brief Description:

 • University or Organization: Duke University 
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: vary
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in USA

Eligibility:      

 • Eligible Countries: Ukraine, Vietnam, Zimbabwe, Romania, Ecuador, Spain, Ethiopia, Kenya, Pakistan, New Zealand, and Nepal.
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate courses.
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Their academic ambitions and fields of study at Duke.

How to Apply:

 • How to Apply: All students who apply and are accepted for undergraduate admission to Duke University are automatically considered for a merit scholarship. 
 • Supporting Documents: 
 • Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: Applicants follow official website.
 • Required Language: Applicants whose first language is not English are usually required to provide evidence of proficiency in English at the higher level required by the University.

Benefits:

The university will provide tuition, room and board, mandatory fees, demonstrated the need that exceeds those costs, and three summers of funding for research, unpaid internships, and other opportunities that will advance your academic career.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Duke 2020

Các ứng viên được mời tham gia giải thưởng quốc tế Karsh được Tài trợ Hoàn toàn tại Đại học Duke cho năm 2020. Mục đích của khoản tài trợ là tập hợp các sinh viên hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Đội ngũ Học giả Quốc tế Karsh hiện tại của trường bao gồm sinh viên đến từ Ukraine, Việt Nam, Zimbabwe, Romania, Ecuador, Tây Ban Nha, Ethiopia, Kenya, Pakistan, New Zealand và Nepal. Đại học Duke là một trường đại học nghiên cứu tư nhân nằm ở Durham, Bắc Carolina. Được thành lập bởi Methodists và Quakers tại thị trấn Trinity ngày nay vào năm 1838, trường chuyển đến Durham vào năm 1892. Xếp hạng của Đại học Duke trong ấn bản 2017 của các trường Đại học Tốt nhất.

Hạn chót nộp đơn: 30/12/2020

Mô tả ngắn gọn:

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Duke
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Đại học
 • Giải thưởng: Đa dạng
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Đa dạng
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Mỹ

Điều kiện nhập học:

 • Các nước đủ điều kiện: Ukraine, Vietnam, Zimbabwe, Romania, Ecuador, Spain, Ethiopia, Kenya, Pakistan, New Zealand, and Nepal.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Các khóa học bậc đại học.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Mong muốn học tập trong lĩnh vực nghiên cứu của họ tại Duke.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Tất cả các sinh viên nộp đơn và được chấp nhận vào đại học tại Đại học Duke đều được tự động xem xét nhận học bổng thành tích.
 • Tài liệu hỗ trợ: Bằng sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu : thông tin chi tiết, xem tại website chính thức của trường.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên với tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ thông thạo tiếng Anh theo yêu cầu của Trường.

Những lợi ích:

Trường sẽ tài trợ học phí, tiền ăn ở, các khoản phí bắt buộc, chi phí phụ thu, và cung cấp ba mùa hè cho nghiên cứu, thực tập không lương và các cơ hội khác sẽ thúc đẩy sự nghiệp học tập của bạn.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2258

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network