Full Scholarship for Postgraduate at British Columbia University 2021

Founded in 1908, the University of British Columbia is the public research university with campuses and facilities in British Columbia, Canada. The UBC offers a range of study areas through its many undergraduate and graduate degree level programs.

Why at the University of British Columbia? The university creates an exceptional learning environment that fosters global citizenship, advances a civil and sustainable society, and supports outstanding research. It continues to support international students through a variety of in-program and awards..

Application Deadline: 14/03/2021

Brief Description:

 • University or Organization: British Columbia University 
 • Department: NA
 • Course Level: Postgraduate
 • Award: $18,200 
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International
 • The award can be taken in Canada

Eligibility:      

 • Eligible Countries: Vary
 • Eligible Course or Subjects: Vary
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Students beginning their first year of Ph.D., DMA, or MDPhD studies, but may be offered to continuing students.

How to Apply:

 • How to Apply: To be considered for Four Year Fellowship funding, students submit an application for admission to the appropriate graduate program at UBC.
 • Supporting Documents: 
 • Official transcript, test certificate, recommendation letter.
 • Admission Requirements: Applicants must meet all the entry requirements of the university.
 • Required Language:  English.

Benefits:

At least $18,200 per year.

Tuition for up to four years of their doctoral studies.

 

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Học Bổng Toàn Phần Sau Đại Học Tại Đại Học British Columbia 2020

Được thành lập vào năm 1908, Đại học British Columbia là trường đại học nghiên cứu công lập với các cơ sở và cơ sở tại British Columbia, Canada. UBC cung cấp một loạt các lĩnh vực nghiên cứu thông qua nhiều chương trình cấp bằng đại học và sau đại học.

Tại sao lại học tại Đại học British Columbia? Trường đại học tạo ra một môi trường học tập đặc biệt để nâng cao quyền công dân toàn cầu, thúc đẩy một xã hội dân sự và bền vững, và hỗ trợ các nghiên cứu xuất sắc. Nó tiếp tục hỗ trợ sinh viên quốc tế thông qua một loạt các chương trình và giải thưởng..

Hạn chót nộp đơn: 14/03/2021

Mô tả ngắn gọn:

 

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học British Columbia
 • Sở: NA
 • Cấp độ: Sau đại học
 • Giải thưởng: $18,200
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Canada

 

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: mọi quốc gia
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Đa dạng
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:

Sinh viên bắt đầu năm đầu tiên của họ nghiên cứu Tiến sĩ, DMA hoặc MDPhD, nhưng có thể được cung cấp cho sinh viên đang tiếp tục.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Để được xem xét tài trợ cho Học bổng Bốn năm, sinh viên nộp đơn xin nhập học vào chương trình sau đại học phù hợp tại UBC.
 • Tài liệu hỗ trợ: 

– Học bạ chính thức, chứng chỉ thi, thư giới thiệu.

 • Yêu cầu: Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tiếng Anh.

Những lợi ích:

Ít nhất $ 18,200 mỗi năm.

Học phí lên đến bốn năm nghiên cứu tiến sĩ của họ.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2364

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network